විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය 2 - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2021.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 460
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2021-11-06
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 57MB