භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,498
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 4.2MB