පාතිමොක්ඛ සාරය - ඤාණසාර හිමි 1935.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 797
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2021-01-02
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 5.0MB