භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂය සහ විනය කරුණු - කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 5,099
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-10-11
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 5.1MB