විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2020.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 603
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2021-01-25
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 35MB