මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Sama_Sathalis_Karmasthana.htm 11,966 4 MB
Vishuddhi_Margaya.htm 12,427 9 MB
satipattana-vipassana.html 3,478 867 KB
ආනාපානසති දේශනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 6,811 21 MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf scanned 6,586 12 MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf 6,685 512 KB
ආනාපානසති භාවනාව - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf 2,835 6 MB
ආනාපානසති භාවනාව අර්ථ විවරණ සහිත - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2021.pdf 491 90 MB
කමටහන් දේශනා - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf 2,957 4 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf scanned v1 2,006 120 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf scanned v2 1,814 147 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf typed 2021 197 3 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.docx typed 2021 165 1 MB
කර්මස්ථාන විභාවිනි - මඩවල ධම්මතිලක හිමි.pdf 1,073 43 MB
නව අරහාදී බුදු ගුණ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 2,628 4 MB
පා අවුක් භාවනා මාර්ගය (සමථ - විපස්සනා).pdf 4,388 5 MB
බුද්ධානුස්සති සහ චතුවිශාරද භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 3,302 24 MB
බුදුගුණ භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 6,271 579 KB
බෞද්ධ භාවනා - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි.pdf 2,230 54 MB
භාවනා දීපනිය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි 1998.pdf 431 16 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 1-2.pdf 1,934 8 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 3-4.pdf 1,377 13 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 5-6.pdf 1,511 9 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 7-8.pdf 1,044 15 MB
මාන මද නිරෝධය - පැලෑණේ වජිරඥාන හිමි 1954.pdf 183 25 MB
මෛත්‍රී අශුභ මරණසති භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 3,671 13 MB
මොක්පුර රන්දොර all books - පාඖක් ශයාඩෝ.pdf 2,353 173 MB
විදර්ශනා ගුරු පොත - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි.pdf 1,722 12 MB
විදර්ශනා භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි 1997.pdf 344 6 MB
විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය - මහාසී සයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 2,579 10 MB
විපස්සනාව පෙළගැස්ම - මහාසී සයාඩෝ හිමි.pdf 1,238 1 MB
විමුක්ති සංග්‍රහය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 937 20 MB
විමුත්ති මග්ගො - මහාරිට්ඨ උපතිස්ස ථෙර.pdf 897 47 MB
විශුද්ධි භාවනාව - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf 1,112 6 MB
විශුද්ධි මාර්ග මහා සන්නය - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි.pdf 2,481 592 MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf scanned 1,948 34 MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf 8,764 6 MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf old scanned 658 57 MB
විශුද්ධිමාර්ගය සන්නය 1 සහ 2 - පරාක්‍රමබාහු රජු 1847.pdf 648 124 MB
විසුද්ධිමග්ගටීකා 1 පරමත්ථමඤ්ජුසා - ධම්මපාල ථෙර 1928.pdf 956 60 MB
විසුද්ධිමග්ගටීකා 2 පරමත්ථමඤ්ජුසා - ධම්මපාල ථෙර 1930.pdf 461 109 MB
විසුද්ධිමග්ගො පාළි - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි 1914.pdf 560 104 MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf scanned 1,904 75 MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf 2,603 2 MB
සක්මන - උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි.pdf 2,106 8 MB
සතිපට්ඨාන භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 3,853 42 MB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf scanned 1,034 171 MB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf 2,352 1 MB
සම සතළිස් කර්මස්ථාන භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 11,592 761 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴