ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
Sama_Sathalis_Karmasthana4.0MB
Vishuddhi_Margaya9.4MB
ආනාපානසති දේශනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි21MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමිscanned12MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි512KB
ආනාපානසති භාවනාව - මාතර ඥානාරාම හිමි6.1MB
කමටහන් දේශනා - මාතර ඥානාරාම හිමි3.6MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවscanned v1120MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවscanned v2147MB
කර්මස්ථාන විභාවිනි - මඩවල ධම්මතිලක හිමි43MB
නව අරහාදී බුදු ගුණ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි3.9MB
පා අවුක් භාවනා මාර්ගය (සමථ - විපස්සනා)4.7MB
බුද්ධානුස්සති සහ චතුවිශාරද භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි24MB
බෞද්ධ භාවනා - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි54MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 1-27.5MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 3-413MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 5-69.3MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 7-815MB
මෛත්‍රී අශුභ මරණසති භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි13MB
මොක්පුර රන්දොර all books - පාඖක් ශයාඩෝ173MB
විදර්ශනා ගුරු පොත - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි12MB
විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය - මහාසී සයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි10MB
විපස්සනාව පෙළගැස්ම - මහාසී සයාඩෝ හිමි1.4MB
විමුක්ති සංග්‍රහය - හෝමාගම සීලරතන හිමි20MB
විශුද්ධි භාවනාව - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි5.7MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමිscanned34MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි6.3MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමිscanned75MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමිtyped2.3MB
සක්මන - උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි7.7MB
සතිපට්ඨාන භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි42MB
සම සතළිස් කර්මස්ථාන භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි761KB
satipattana-vipassana867KB
බුදුගුණ භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි579KB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමිscanned171MB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි620KB
විමුත්ති මග්ගො - මහාරිට්ඨ උපතිස්ස ථෙර47MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමිold scanned57MB
විශුද්ධිමාර්ගය සන්නය 1 සහ 2 - පරාක්‍රමබාහු රජු 1847124MB
විසුද්ධිමග්ගො පාළි - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි 1914104MB
ආනාපානසති භාවනාව අර්ථ විවරණ සහිත - මහව ඤාණාලෝක හිමි 202190MB
භාවනා දීපනිය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි 199816MB
විදර්ශනා භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි 19976.2MB
මාන මද නිරෝධය - පැලෑණේ වජිරඥාන හිමි 195425MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවtyped 20212.7MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවtyped 20211.5MB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි881KB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි4.8MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි916KB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි663KB
විශුද්ධිමාර්ගය සන්නය 1 - පරාක්‍රමබාහු රජු, බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1949144MB
විශුද්ධිමාර්ගය සන්නය 2 - පරාක්‍රමබාහු රජු, බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1950160MB
විශුද්ධිමාර්ගය සන්නය 3 - පරාක්‍රමබාහු රජු, බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1954181MB
විශුද්ධිමාර්ගය සන්නය 4 - පරාක්‍රමබාහු රජු, බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1955107MB