සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.html
බාගත කිරීම් ගණන : 75
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2024-02-08
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 881KB