මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
English Books Files: 9, Size: 7 MB
Nivan Bana Files: 5, Size: 28 MB
samma ditti Files: 5, Size: 50 MB
Aarya Sathya Darshanaya 2018-03-10.pdf 2,470 521 KB
Aloko Udapadi with Cover.pdf 9,081 3 MB
Apariyapanna Boomiya Wethata.pdf 2,055 1 MB
Appamadena Sampadetha.pdf 2,358 724 KB
Apramadi Wanna 2018-05-20.pdf 1,632 3 MB
Ariya Sachchana Dassanan.pdf 6,101 1 MB
Arya Seelaya.pdf 5,465 197 KB
Asa Athi Kalhi v2.pdf 8,140 197 KB
Asankhathagami Maggo.pdf 1,463 1 MB
Assuthan Sunatha 2017-11-18.pdf 1,952 592 KB
Ayampi Dhammo Natha Karano v2.pdf 3,959 291 KB
Ayathana Nirodhaya 2020-03-24.pdf 580 355 KB
Bhavayen Midimata.pdf 5,917 357 KB
Chassu Loko Samuppanno 2018-02-01.pdf 1,528 883 KB
Chathurarya Sathya.pdf 5,289 7 MB
Chetovimukthi v2.pdf 7,340 237 KB
Chula Sugngnatha Sutta.pdf 4,036 296 KB
Daham Asa Cover and Text.pdf 6,735 2 MB
Darshana Visuddhiya.pdf 4,048 1 MB
Dassanan Udapadi.pdf 1,938 793 KB
Dassanena Sampanno.pdf 3,538 13 MB
Dhamma Chakku Udapadi.pdf 5,717 775 KB
Dhammasangani Vivaranaya 1.pdf 2,528 3 MB
Dhammasangani Vivaranaya 2.pdf 1,611 2 MB
Dukka Nirodhagamini Patipada 2019-06-16.pdf 1,609 507 KB
Duthiya Chethana Sutta v2.pdf 3,175 275 KB
Esa Maggo Visuddiya.pdf 4,152 1 MB
Ethan Buddhana Sasanan.pdf 1,765 183 KB
Kamaya v2.pdf 7,784 170 KB
Kamma Suthraya 2016-02-14.pdf 1,647 1002 KB
Kaththabban Kusalan Bahun.pdf 1,647 5 MB
Kayanupassana from All Night talk_1.pdf 5,544 932 KB
Knanan Udapadi.pdf 1,723 1 MB
Lokenma Etherata.pdf 5,108 294 KB
Maha Salayathanika Sutta.pdf 3,653 587 KB
Majje Sutta.pdf 4,648 22 MB
Mara Parajaya 2018-10-27.pdf 1,630 456 KB
Marayage Biliya 2018-03-09.pdf 142 7 MB
Metherin Etherata 2018-09-24.pdf 1,409 530 KB
Na Thena Dhammena.pdf 2,052 671 KB
Nathumhakan 2018-04-25.pdf 1,438 1 MB
Nibbana 2013-11.pdf 220 585 KB
Nibbanan Paraman Sukhan.pdf 3,682 479 KB
Nimithi Lokaya HD.pdf 1,765 6 MB
Nimithi Lokaya2.pdf 7,689 1 MB
Nivan Dakeemata Nam.pdf 5,695 233 KB
Nivanata Ekama Maga Chattaro Satipattana 2020-02-29.pdf 1,591 1 MB
Nivane Panividaya 2 - 2018-09-17.pdf 1,259 10 MB
Nivane Panividaya 2015-11-25 Kohuwala.pdf 1,571 520 KB
Nivane Yathura 2020-03-09.pdf 1,152 657 KB
Niwana Wethatama 1.pdf 3,886 560 KB
Niwana Wethatama 2.pdf 3,082 463 KB
Niwana Wethatama 3.pdf 2,529 763 KB
Niwana Wethatama 4.pdf 2,233 467 KB
Niyatho Sambodhi Parayano.pdf 4,053 1 MB
Paknkna Udapadi 2017-09-26.pdf 1,563 437 KB
Passatho Udayawyayan.pdf 4,552 1 MB
Paticcasamuppada And Paticcasamuppanna.pdf 2,949 605 KB
Patichchasamuppadaya saha Loka Nirodhaya v2.pdf 3,183 819 KB
Phasso Eko Antho v2.pdf 5,055 190 KB
Pubbe Ananussuthesu Dhammesu 2017-08-13.pdf 1,906 387 KB
Pubbe Ananusuthesu Dhammesu Aloko Udapadi 2017-11-11.pdf 1,117 354 KB
Pugnakiriyavaththu Poddala 2018-07-29.pdf 1,248 688 KB
Punknknakiriyavaththu.pdf 2,810 751 KB
Rohithassa Sutta - Lankarama Deshana.pdf 4,430 997 KB
Rupaya dana daka darshana vishuddhiyata.pdf 1,950 690 KB
Sabba Dukkha Pamuchchathi v2.pdf 3,576 346 KB
Sabbapapassa Akaranan 2018-04-29.pdf 1,592 254 KB
Saddhaya Tharathi Oghan.pdf 1,872 293 KB
Saha Wassa Dassana Sampadaya.pdf 3,287 327 KB
Samachitta Pariyaya Sutta v2.pdf 4,322 343 KB
Samma Ditti Suthraya 2nd Edition.pdf 10,160 2 MB
Sammaditti Hothi.pdf 1,526 533 KB
Sankhathayen Asankhathayata 2018-10-04.pdf 1,806 533 KB
Sathipattana Bhavanava Visthara Sahitha.pdf 4,119 797 KB
Sovan Phalaya.pdf 4,805 506 KB
Sovan Weemata Nam 2019-02-01.pdf 2,060 608 KB
Sri Saddharmayen Bindak.pdf 5,680 4 MB
Swakkhatho Bhagavatha Dhammo 2018-02-05.pdf 1,300 614 KB
Urgency Required_1.pdf 2,225 478 KB
Vidasun Maga.pdf 3,640 892 KB
Vijja Udapadi 2017-10-27.pdf 1,710 503 KB
Vusithan Brahmachariyan_1.pdf 3,779 755 KB
Yathabhuthan Gnanadassanan v2.pdf 4,759 152 KB
asththyayen saththyayata.pdf 6,690 404 KB
bhavathabbethi_bhavana v2.pdf 7,590 172 KB
kachchanagoththa_sutta v2.pdf 5,102 256 KB
rupayen mideema.pdf 7,024 1 MB
කර්ම විපාක සහ සතර ආහාර 2020-04-13.pdf 15 1 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴