මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
English Books Files: 9, Size: 7 MB
Nivan Bana Files: 5, Size: 28 MB
samma ditti Files: 5, Size: 50 MB
2013-11 Nibbana.pdf 366 585 KB
2015-11-25 Nivane Panividaya Kohuwala.pdf 1,676 520 KB
2016-02-14 Kamma Suthraya.pdf 1,775 1002 KB
2017-08-13 Pubbe Ananussuthesu Dhammesu.pdf 1,965 387 KB
2017-09-26 Paknkna Udapadi.pdf 1,637 437 KB
2017-10-27 Vijja Udapadi.pdf 1,794 503 KB
2017-11-11 Pubbe Ananusuthesu Dhammesu Aloko Udapadi.pdf 1,197 354 KB
2017-11-18 Assuthan Sunatha.pdf 2,023 592 KB
2018-02-01 Chassu Loko Samuppanno.pdf 1,613 883 KB
2018-02-05 Swakkhatho Bhagavatha Dhammo.pdf 1,370 614 KB
2018-03-09 Marayage Biliya.pdf 210 7 MB
2018-03-10 Aarya Sathya Darshanaya.pdf 2,572 521 KB
2018-04-25 Nathumhakan.pdf 1,647 1 MB
2018-04-29 Sabbapapassa Akaranan.pdf 1,658 254 KB
2018-05-20 Apramadi Wanna.pdf 1,737 3 MB
2018-07-29 Pugnakiriyavaththu Poddala.pdf 1,324 688 KB
2018-09-17 Nivane Panividaya 2.pdf 1,330 10 MB
2018-09-24 Metherin Etherata.pdf 1,473 530 KB
2018-10-04 Sankhathayen Asankhathayata.pdf 1,869 533 KB
2018-10-27 Mara Parajaya.pdf 1,751 456 KB
2019-02-01 Sovan Weemata Nam.pdf 2,214 608 KB
2019-06-16 Dukka Nirodhagamini Patipada.pdf 1,735 507 KB
2020-02-29 Nivanata Ekama Maga Chattaro Satipattana.pdf 1,932 1 MB
2020-03-09 Nivane Yathura.pdf 1,343 657 KB
2020-03-24 Ayathana Nirodhaya.pdf 939 355 KB
2020-03-28 Dhamma Discussion.pdf 142 256 KB
2020-03-28 කුසල් මුල් සහ අකුසල් මුල්.pdf 98 243 KB
2020-04-13 කර්ම විපාක සහ සතර ආහාර.pdf 304 1 MB
2020-08-03 සංඛත ධාතු අවබෝධයෙන් නිවනට Nikini Poya.pdf 108 276 KB
2020-11-01 විශේෂ බුදුමග ධර්ම දේශනාව.pdf 149 255 KB
2020-11-08 Budumaga Deshana No. 20.pdf 96 288 KB
2020-12-01 Saptha Vishudhdhiya.pdf 191 961 KB
Aloko Udapadi with Cover.pdf 9,200 3 MB
Apariyapanna Boomiya Wethata.pdf 2,173 1 MB
Appamadena Sampadetha.pdf 2,453 724 KB
Ariya Sachchana Dassanan.pdf 6,248 1 MB
Arya Seelaya.pdf 5,581 197 KB
Asa Athi Kalhi v2.pdf 8,235 197 KB
Asankhathagami Maggo.pdf 1,536 1 MB
Ayampi Dhammo Natha Karano v2.pdf 4,048 291 KB
Bhavayen Midimata.pdf 6,011 357 KB
Chathurarya Sathya.pdf 5,360 7 MB
Chetovimukthi v2.pdf 7,407 237 KB
Chula Sugngnatha Sutta.pdf 4,143 296 KB
Daham Asa Cover and Text.pdf 6,863 2 MB
Darshana Visuddhiya.pdf 4,173 1 MB
Dassanan Udapadi.pdf 2,005 793 KB
Dassanena Sampanno.pdf 3,692 13 MB
Dhamma Chakku Udapadi.pdf 5,780 775 KB
Dhammasangani Vivaranaya 1.pdf 2,692 3 MB
Dhammasangani Vivaranaya 2.pdf 1,865 2 MB
Duthiya Chethana Sutta v2.pdf 3,269 275 KB
Esa Maggo Visuddiya.pdf 4,223 1 MB
Ethan Buddhana Sasanan.pdf 1,823 183 KB
Kamaya v2.pdf 7,925 170 KB
Kaththabban Kusalan Bahun.pdf 1,731 5 MB
Kayanupassana from All Night talk_1.pdf 5,660 932 KB
Knanan Udapadi.pdf 1,826 1 MB
Lokenma Etherata.pdf 5,182 294 KB
Maha Salayathanika Sutta.pdf 3,756 587 KB
Majje Sutta.pdf 4,742 22 MB
Na Thena Dhammena.pdf 2,139 671 KB
Nibbanan Paraman Sukhan.pdf 3,735 479 KB
Nimithi Lokaya HD.pdf 1,866 6 MB
Nimithi Lokaya2.pdf 7,799 1 MB
Nivan Dakeemata Nam.pdf 5,754 233 KB
Niwana Wethatama 1.pdf 4,019 560 KB
Niwana Wethatama 2.pdf 3,136 463 KB
Niwana Wethatama 3.pdf 2,593 763 KB
Niwana Wethatama 4.pdf 2,318 467 KB
Niyatho Sambodhi Parayano.pdf 4,116 1 MB
Passatho Udayawyayan.pdf 4,653 1 MB
Paticcasamuppada And Paticcasamuppanna.pdf 3,065 605 KB
Patichchasamuppadaya saha Loka Nirodhaya v2.pdf 3,270 819 KB
Phasso Eko Antho v2.pdf 5,147 190 KB
Punknknakiriyavaththu.pdf 2,912 751 KB
Rohithassa Sutta - Lankarama Deshana.pdf 4,527 997 KB
Rupaya dana daka darshana vishuddhiyata.pdf 2,026 690 KB
Sabba Dukkha Pamuchchathi v2.pdf 3,653 346 KB
Saddhaya Tharathi Oghan.pdf 1,952 293 KB
Saha Wassa Dassana Sampadaya.pdf 3,393 327 KB
Samachitta Pariyaya Sutta v2.pdf 4,454 343 KB
Samma Ditti Suthraya 2nd Edition.pdf 10,255 2 MB
Sammaditti Hothi.pdf 1,612 533 KB
Sathipattana Bhavanava Visthara Sahitha.pdf 4,239 797 KB
Sovan Phalaya.pdf 4,914 506 KB
Sri Saddharmayen Bindak.pdf 5,776 4 MB
Urgency Required_1.pdf 2,317 478 KB
Vidasun Maga.pdf 3,738 892 KB
Vusithan Brahmachariyan_1.pdf 3,838 755 KB
Yathabhuthan Gnanadassanan v2.pdf 4,826 152 KB
asththyayen saththyayata.pdf 6,827 404 KB
bhavathabbethi_bhavana v2.pdf 7,660 172 KB
kachchanagoththa_sutta v2.pdf 5,195 256 KB
rupayen mideema.pdf 7,232 1 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴