ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
English Booksගොනු 9 කි.7.5MB
Nivan Banaගොනු 5 කි.28MB
samma dittiගොනු 5 කි.50MB
2018-03-10 Aarya Sathya Darshanaya521KB
Aloko Udapadi with Cover2.8MB
Apariyapanna Boomiya Wethata1.5MB
Appamadena Sampadetha724KB
2018-05-20 Apramadi Wanna3.0MB
Ariya Sachchana Dassanan1.1MB
Arya Seelaya197KB
Asa Athi Kalhi v2197KB
Asankhathagami Maggo1.2MB
2017-11-18 Assuthan Sunatha592KB
Ayampi Dhammo Natha Karano v2291KB
Bhavayen Midimata357KB
2018-02-01 Chassu Loko Samuppanno883KB
Chathurarya Sathya7.3MB
Chetovimukthi v2237KB
Chula Sugngnatha Sutta296KB
Daham Asa Cover and Text1.9MB
Darshana Visuddhiya1.5MB
Dassanan Udapadi793KB
Dassanena Sampanno13MB
Dhamma Chakku Udapadi775KB
Dhammasangani Vivaranaya 13.2MB
Dhammasangani Vivaranaya 22.0MB
2019-06-16 Dukka Nirodhagamini Patipada507KB
Duthiya Chethana Sutta v2275KB
Esa Maggo Visuddiya1.0MB
Ethan Buddhana Sasanan183KB
Kamaya v2170KB
2016-02-14 Kamma Suthraya1002KB
Kaththabban Kusalan Bahun5.2MB
Kayanupassana from All Night talk_1932KB
Knanan Udapadi1.5MB
Lokenma Etherata294KB
Maha Salayathanika Sutta587KB
Majje Sutta22MB
2018-10-27 Mara Parajaya456KB
2018-03-09 Marayage Biliya6.7MB
2018-09-24 Metherin Etherata530KB
Na Thena Dhammena671KB
2018-04-25 Nathumhakan1.4MB
2013-11 Nibbana585KB
Nibbanan Paraman Sukhan479KB
Nimithi Lokaya HD5.9MB
Nimithi Lokaya21.4MB
Nivan Dakeemata Nam233KB
2018-09-17 Nivane Panividaya 210MB
2015-11-25 Nivane Panividaya Kohuwala520KB
Niwana Wethatama 1560KB
Niwana Wethatama 2463KB
Niwana Wethatama 3763KB
Niwana Wethatama 4467KB
Niyatho Sambodhi Parayano1.1MB
2017-09-26 Paknkna Udapadi437KB
Passatho Udayawyayan1.1MB
Paticcasamuppada And Paticcasamuppanna605KB
Patichchasamuppadaya saha Loka Nirodhaya v2819KB
Phasso Eko Antho v2190KB
2017-08-13 Pubbe Ananussuthesu Dhammesu387KB
2017-11-11 Pubbe Ananusuthesu Dhammesu Aloko Udapadi354KB
2018-07-29 Pugnakiriyavaththu Poddala688KB
Punknknakiriyavaththu751KB
Rohithassa Sutta - Lankarama Deshana997KB
Rupaya dana daka darshana vishuddhiyata690KB
Sabba Dukkha Pamuchchathi v2346KB
2018-04-29 Sabbapapassa Akaranan254KB
Saddhaya Tharathi Oghan293KB
Saha Wassa Dassana Sampadaya327KB
Samachitta Pariyaya Sutta v2343KB
Samma Ditti Suthraya 2nd Edition2.0MB
Sammaditti Hothi533KB
2018-10-04 Sankhathayen Asankhathayata533KB
Sathipattana Bhavanava Visthara Sahitha797KB
Sovan Phalaya506KB
2019-02-01 Sovan Weemata Nam608KB
Sri Saddharmayen Bindak4.0MB
2018-02-05 Swakkhatho Bhagavatha Dhammo614KB
Urgency Required_1478KB
Vidasun Maga892KB
2017-10-27 Vijja Udapadi503KB
Vusithan Brahmachariyan_1755KB
Yathabhuthan Gnanadassanan v2152KB
asththyayen saththyayata404KB
bhavathabbethi_bhavana v2172KB
kachchanagoththa_sutta v2256KB
rupayen mideema1.0MB
2020-02-29 Nivanata Ekama Maga Chattaro Satipattana1.1MB
2020-03-09 Nivane Yathura657KB
2020-03-24 Ayathana Nirodhaya355KB
2020-04-13 කර්ම විපාක සහ සතර ආහාර1.4MB
2020-11-01 විශේෂ බුදුමග ධර්ම දේශනාව255KB
2020-12-01 Saptha Vishudhdhiya961KB
2020-11-08 Budumaga Deshana No. 20288KB
2020-03-28 Dhamma Discussion256KB
2020-03-28 කුසල් මුල් සහ අකුසල් මුල්243KB
2020-08-03 සංඛත ධාතු අවබෝධයෙන් නිවනට Nikini Poya276KB
සෝවාන් වීමට 202336MB