මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
English Books Files: 9, Size: 7 MB
Nivan Bana Files: 5, Size: 28 MB
samma ditti Files: 5, Size: 50 MB
2013-11 Nibbana.pdf 447 585 KB
2015-11-25 Nivane Panividaya Kohuwala.pdf 1,757 520 KB
2016-02-14 Kamma Suthraya.pdf 1,856 1002 KB
2017-08-13 Pubbe Ananussuthesu Dhammesu.pdf 2,024 387 KB
2017-09-26 Paknkna Udapadi.pdf 1,703 437 KB
2017-10-27 Vijja Udapadi.pdf 1,851 503 KB
2017-11-11 Pubbe Ananusuthesu Dhammesu Aloko Udapadi.pdf 1,277 354 KB
2017-11-18 Assuthan Sunatha.pdf 2,078 592 KB
2018-02-01 Chassu Loko Samuppanno.pdf 1,670 883 KB
2018-02-05 Swakkhatho Bhagavatha Dhammo.pdf 1,450 614 KB
2018-03-09 Marayage Biliya.pdf 269 7 MB
2018-03-10 Aarya Sathya Darshanaya.pdf 2,649 521 KB
2018-04-25 Nathumhakan.pdf 1,787 1 MB
2018-04-29 Sabbapapassa Akaranan.pdf 1,734 254 KB
2018-05-20 Apramadi Wanna.pdf 1,804 3 MB
2018-07-29 Pugnakiriyavaththu Poddala.pdf 1,399 688 KB
2018-09-17 Nivane Panividaya 2.pdf 1,382 10 MB
2018-09-24 Metherin Etherata.pdf 1,518 530 KB
2018-10-04 Sankhathayen Asankhathayata.pdf 1,928 533 KB
2018-10-27 Mara Parajaya.pdf 1,842 456 KB
2019-02-01 Sovan Weemata Nam.pdf 2,299 608 KB
2019-06-16 Dukka Nirodhagamini Patipada.pdf 1,831 507 KB
2020-02-29 Nivanata Ekama Maga Chattaro Satipattana.pdf 2,089 1 MB
2020-03-09 Nivane Yathura.pdf 1,457 657 KB
2020-03-24 Ayathana Nirodhaya.pdf 1,059 355 KB
2020-03-28 Dhamma Discussion.pdf 231 256 KB
2020-03-28 කුසල් මුල් සහ අකුසල් මුල්.pdf 179 243 KB
2020-04-13 කර්ම විපාක සහ සතර ආහාර.pdf 405 1 MB
2020-08-03 සංඛත ධාතු අවබෝධයෙන් නිවනට Nikini Poya.pdf 212 276 KB
2020-11-01 විශේෂ බුදුමග ධර්ම දේශනාව.pdf 226 255 KB
2020-11-08 Budumaga Deshana No. 20.pdf 150 288 KB
2020-12-01 Saptha Vishudhdhiya.pdf 311 961 KB
Aloko Udapadi with Cover.pdf 9,272 3 MB
Apariyapanna Boomiya Wethata.pdf 2,254 1 MB
Appamadena Sampadetha.pdf 2,514 724 KB
Ariya Sachchana Dassanan.pdf 6,316 1 MB
Arya Seelaya.pdf 5,675 197 KB
Asa Athi Kalhi v2.pdf 8,291 197 KB
Asankhathagami Maggo.pdf 1,608 1 MB
Ayampi Dhammo Natha Karano v2.pdf 4,117 291 KB
Bhavayen Midimata.pdf 6,090 357 KB
Chathurarya Sathya.pdf 5,437 7 MB
Chetovimukthi v2.pdf 7,462 237 KB
Chula Sugngnatha Sutta.pdf 4,204 296 KB
Daham Asa Cover and Text.pdf 6,928 2 MB
Darshana Visuddhiya.pdf 4,236 1 MB
Dassanan Udapadi.pdf 2,065 793 KB
Dassanena Sampanno.pdf 3,760 13 MB
Dhamma Chakku Udapadi.pdf 5,834 775 KB
Dhammasangani Vivaranaya 1.pdf 2,814 3 MB
Dhammasangani Vivaranaya 2.pdf 1,966 2 MB
Duthiya Chethana Sutta v2.pdf 3,344 275 KB
Esa Maggo Visuddiya.pdf 4,302 1 MB
Ethan Buddhana Sasanan.pdf 1,872 183 KB
Kamaya v2.pdf 8,004 170 KB
Kaththabban Kusalan Bahun.pdf 1,800 5 MB
Kayanupassana from All Night talk_1.pdf 5,721 932 KB
Knanan Udapadi.pdf 1,895 1 MB
Lokenma Etherata.pdf 5,235 294 KB
Maha Salayathanika Sutta.pdf 3,828 587 KB
Majje Sutta.pdf 4,803 22 MB
Na Thena Dhammena.pdf 2,181 671 KB
Nibbanan Paraman Sukhan.pdf 3,776 479 KB
Nimithi Lokaya HD.pdf 1,940 6 MB
Nimithi Lokaya2.pdf 7,863 1 MB
Nivan Dakeemata Nam.pdf 5,868 233 KB
Niwana Wethatama 1.pdf 4,115 560 KB
Niwana Wethatama 2.pdf 3,191 463 KB
Niwana Wethatama 3.pdf 2,651 763 KB
Niwana Wethatama 4.pdf 2,380 467 KB
Niyatho Sambodhi Parayano.pdf 4,177 1 MB
Passatho Udayawyayan.pdf 4,741 1 MB
Paticcasamuppada And Paticcasamuppanna.pdf 3,127 605 KB
Patichchasamuppadaya saha Loka Nirodhaya v2.pdf 3,330 819 KB
Phasso Eko Antho v2.pdf 5,192 190 KB
Punknknakiriyavaththu.pdf 3,000 751 KB
Rohithassa Sutta - Lankarama Deshana.pdf 4,610 997 KB
Rupaya dana daka darshana vishuddhiyata.pdf 2,093 690 KB
Sabba Dukkha Pamuchchathi v2.pdf 3,749 346 KB
Saddhaya Tharathi Oghan.pdf 2,037 293 KB
Saha Wassa Dassana Sampadaya.pdf 3,457 327 KB
Samachitta Pariyaya Sutta v2.pdf 4,560 343 KB
Samma Ditti Suthraya 2nd Edition.pdf 10,322 2 MB
Sammaditti Hothi.pdf 1,673 533 KB
Sathipattana Bhavanava Visthara Sahitha.pdf 4,312 797 KB
Sovan Phalaya.pdf 5,006 506 KB
Sri Saddharmayen Bindak.pdf 5,883 4 MB
Urgency Required_1.pdf 2,402 478 KB
Vidasun Maga.pdf 3,803 892 KB
Vusithan Brahmachariyan_1.pdf 3,890 755 KB
Yathabhuthan Gnanadassanan v2.pdf 4,913 152 KB
asththyayen saththyayata.pdf 6,920 404 KB
bhavathabbethi_bhavana v2.pdf 7,712 172 KB
kachchanagoththa_sutta v2.pdf 5,254 256 KB
rupayen mideema.pdf 7,369 1 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴