මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
English Books Files: 9, Size: 7 MB
Nivan Bana Files: 5, Size: 28 MB
samma ditti Files: 5, Size: 50 MB
2013-11 Nibbana.pdf 281 585 KB
2015-11-25 Nivane Panividaya Kohuwala.pdf 1,608 520 KB
2016-02-14 Kamma Suthraya.pdf 1,708 1002 KB
2017-08-13 Pubbe Ananussuthesu Dhammesu.pdf 1,929 387 KB
2017-09-26 Paknkna Udapadi.pdf 1,598 437 KB
2017-10-27 Vijja Udapadi.pdf 1,748 503 KB
2017-11-11 Pubbe Ananusuthesu Dhammesu Aloko Udapadi.pdf 1,146 354 KB
2017-11-18 Assuthan Sunatha.pdf 1,985 592 KB
2018-02-01 Chassu Loko Samuppanno.pdf 1,573 883 KB
2018-02-05 Swakkhatho Bhagavatha Dhammo.pdf 1,327 614 KB
2018-03-09 Marayage Biliya.pdf 175 7 MB
2018-03-10 Aarya Sathya Darshanaya.pdf 2,517 521 KB
2018-04-25 Nathumhakan.pdf 1,536 1 MB
2018-04-29 Sabbapapassa Akaranan.pdf 1,616 254 KB
2018-05-20 Apramadi Wanna.pdf 1,682 3 MB
2018-07-29 Pugnakiriyavaththu Poddala.pdf 1,282 688 KB
2018-09-17 Nivane Panividaya 2.pdf 1,295 10 MB
2018-09-24 Metherin Etherata.pdf 1,439 530 KB
2018-10-04 Sankhathayen Asankhathayata.pdf 1,841 533 KB
2018-10-27 Mara Parajaya.pdf 1,689 456 KB
2019-02-01 Sovan Weemata Nam.pdf 2,142 608 KB
2019-06-16 Dukka Nirodhagamini Patipada.pdf 1,666 507 KB
2020-02-29 Nivanata Ekama Maga Chattaro Satipattana.pdf 1,789 1 MB
2020-03-09 Nivane Yathura.pdf 1,266 657 KB
2020-03-24 Ayathana Nirodhaya.pdf 795 355 KB
2020-03-28 Dhamma Discussion.pdf 58 256 KB
2020-03-28 කුසල් මුල් සහ අකුසල් මුල්.pdf 25 243 KB
2020-04-13 කර්ම විපාක සහ සතර ආහාර.pdf 194 1 MB
2020-11-01 විශේෂ බුදුමග ධර්ම දේශනාව.pdf 99 255 KB
2020-11-08 Budumaga Deshana No. 20.pdf 51 288 KB
2020-12-01 Saptha Vishudhdhiya.pdf 87 961 KB
Aloko Udapadi with Cover.pdf 9,151 3 MB
Apariyapanna Boomiya Wethata.pdf 2,115 1 MB
Appamadena Sampadetha.pdf 2,408 724 KB
Ariya Sachchana Dassanan.pdf 6,159 1 MB
Arya Seelaya.pdf 5,516 197 KB
Asa Athi Kalhi v2.pdf 8,197 197 KB
Asankhathagami Maggo.pdf 1,500 1 MB
Ayampi Dhammo Natha Karano v2.pdf 3,999 291 KB
Bhavayen Midimata.pdf 5,968 357 KB
Chathurarya Sathya.pdf 5,324 7 MB
Chetovimukthi v2.pdf 7,381 237 KB
Chula Sugngnatha Sutta.pdf 4,100 296 KB
Daham Asa Cover and Text.pdf 6,793 2 MB
Darshana Visuddhiya.pdf 4,113 1 MB
Dassanan Udapadi.pdf 1,975 793 KB
Dassanena Sampanno.pdf 3,629 13 MB
Dhamma Chakku Udapadi.pdf 5,745 775 KB
Dhammasangani Vivaranaya 1.pdf 2,605 3 MB
Dhammasangani Vivaranaya 2.pdf 1,689 2 MB
Duthiya Chethana Sutta v2.pdf 3,220 275 KB
Esa Maggo Visuddiya.pdf 4,187 1 MB
Ethan Buddhana Sasanan.pdf 1,796 183 KB
Kamaya v2.pdf 7,843 170 KB
Kaththabban Kusalan Bahun.pdf 1,689 5 MB
Kayanupassana from All Night talk_1.pdf 5,606 932 KB
Knanan Udapadi.pdf 1,781 1 MB
Lokenma Etherata.pdf 5,149 294 KB
Maha Salayathanika Sutta.pdf 3,710 587 KB
Majje Sutta.pdf 4,704 22 MB
Na Thena Dhammena.pdf 2,107 671 KB
Nibbanan Paraman Sukhan.pdf 3,712 479 KB
Nimithi Lokaya HD.pdf 1,817 6 MB
Nimithi Lokaya2.pdf 7,750 1 MB
Nivan Dakeemata Nam.pdf 5,718 233 KB
Niwana Wethatama 1.pdf 3,939 560 KB
Niwana Wethatama 2.pdf 3,111 463 KB
Niwana Wethatama 3.pdf 2,563 763 KB
Niwana Wethatama 4.pdf 2,277 467 KB
Niyatho Sambodhi Parayano.pdf 4,082 1 MB
Passatho Udayawyayan.pdf 4,599 1 MB
Paticcasamuppada And Paticcasamuppanna.pdf 3,014 605 KB
Patichchasamuppadaya saha Loka Nirodhaya v2.pdf 3,230 819 KB
Phasso Eko Antho v2.pdf 5,108 190 KB
Punknknakiriyavaththu.pdf 2,862 751 KB
Rohithassa Sutta - Lankarama Deshana.pdf 4,479 997 KB
Rupaya dana daka darshana vishuddhiyata.pdf 1,997 690 KB
Sabba Dukkha Pamuchchathi v2.pdf 3,604 346 KB
Saddhaya Tharathi Oghan.pdf 1,910 293 KB
Saha Wassa Dassana Sampadaya.pdf 3,346 327 KB
Samachitta Pariyaya Sutta v2.pdf 4,380 343 KB
Samma Ditti Suthraya 2nd Edition.pdf 10,193 2 MB
Sammaditti Hothi.pdf 1,557 533 KB
Sathipattana Bhavanava Visthara Sahitha.pdf 4,183 797 KB
Sovan Phalaya.pdf 4,868 506 KB
Sri Saddharmayen Bindak.pdf 5,717 4 MB
Urgency Required_1.pdf 2,276 478 KB
Vidasun Maga.pdf 3,690 892 KB
Vusithan Brahmachariyan_1.pdf 3,810 755 KB
Yathabhuthan Gnanadassanan v2.pdf 4,795 152 KB
asththyayen saththyayata.pdf 6,755 404 KB
bhavathabbethi_bhavana v2.pdf 7,630 172 KB
kachchanagoththa_sutta v2.pdf 5,146 256 KB
rupayen mideema.pdf 7,133 1 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴