මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
English Books Files: 9, Size: 7 MB
Nivan Bana Files: 5, Size: 28 MB
samma ditti Files: 5, Size: 50 MB
2013-11 Nibbana.pdf 733 585 KB
2015-11-25 Nivane Panividaya Kohuwala.pdf 1,959 520 KB
2016-02-14 Kamma Suthraya.pdf 2,108 1002 KB
2017-08-13 Pubbe Ananussuthesu Dhammesu.pdf 2,200 387 KB
2017-09-26 Paknkna Udapadi.pdf 1,897 437 KB
2017-10-27 Vijja Udapadi.pdf 2,056 503 KB
2017-11-11 Pubbe Ananusuthesu Dhammesu Aloko Udapadi.pdf 1,441 354 KB
2017-11-18 Assuthan Sunatha.pdf 2,230 592 KB
2018-02-01 Chassu Loko Samuppanno.pdf 1,879 883 KB
2018-02-05 Swakkhatho Bhagavatha Dhammo.pdf 1,614 614 KB
2018-03-09 Marayage Biliya.pdf 475 7 MB
2018-03-10 Aarya Sathya Darshanaya.pdf 2,803 521 KB
2018-04-25 Nathumhakan.pdf 2,263 1 MB
2018-04-29 Sabbapapassa Akaranan.pdf 1,916 254 KB
2018-05-20 Apramadi Wanna.pdf 1,968 3 MB
2018-07-29 Pugnakiriyavaththu Poddala.pdf 1,613 688 KB
2018-09-17 Nivane Panividaya 2.pdf 1,531 10 MB
2018-09-24 Metherin Etherata.pdf 1,708 530 KB
2018-10-04 Sankhathayen Asankhathayata.pdf 2,093 533 KB
2018-10-27 Mara Parajaya.pdf 2,058 456 KB
2019-02-01 Sovan Weemata Nam.pdf 2,528 608 KB
2019-06-16 Dukka Nirodhagamini Patipada.pdf 2,018 507 KB
2020-02-29 Nivanata Ekama Maga Chattaro Satipattana.pdf 2,460 1 MB
2020-03-09 Nivane Yathura.pdf 1,739 657 KB
2020-03-24 Ayathana Nirodhaya.pdf 1,592 355 KB
2020-03-28 Dhamma Discussion.pdf 490 256 KB
2020-03-28 කුසල් මුල් සහ අකුසල් මුල්.pdf 463 243 KB
2020-04-13 කර්ම විපාක සහ සතර ආහාර.pdf 689 1 MB
2020-08-03 සංඛත ධාතු අවබෝධයෙන් නිවනට Nikini Poya.pdf 501 276 KB
2020-11-01 විශේෂ බුදුමග ධර්ම දේශනාව.pdf 481 255 KB
2020-11-08 Budumaga Deshana No. 20.pdf 335 288 KB
2020-12-01 Saptha Vishudhdhiya.pdf 592 961 KB
Aloko Udapadi with Cover.pdf 9,480 3 MB
Apariyapanna Boomiya Wethata.pdf 2,472 1 MB
Appamadena Sampadetha.pdf 2,708 724 KB
Ariya Sachchana Dassanan.pdf 6,498 1 MB
Arya Seelaya.pdf 5,849 197 KB
Asa Athi Kalhi v2.pdf 8,487 197 KB
Asankhathagami Maggo.pdf 1,802 1 MB
Ayampi Dhammo Natha Karano v2.pdf 4,388 291 KB
Bhavayen Midimata.pdf 6,307 357 KB
Chathurarya Sathya.pdf 5,690 7 MB
Chetovimukthi v2.pdf 7,641 237 KB
Chula Sugngnatha Sutta.pdf 4,365 296 KB
Daham Asa Cover and Text.pdf 7,130 2 MB
Darshana Visuddhiya.pdf 4,437 1 MB
Dassanan Udapadi.pdf 2,224 793 KB
Dassanena Sampanno.pdf 3,999 13 MB
Dhamma Chakku Udapadi.pdf 6,040 775 KB
Dhammasangani Vivaranaya 1.pdf 3,072 3 MB
Dhammasangani Vivaranaya 2.pdf 2,228 2 MB
Duthiya Chethana Sutta v2.pdf 3,585 275 KB
Esa Maggo Visuddiya.pdf 4,527 1 MB
Ethan Buddhana Sasanan.pdf 2,028 183 KB
Kamaya v2.pdf 8,241 170 KB
Kaththabban Kusalan Bahun.pdf 2,063 5 MB
Kayanupassana from All Night talk_1.pdf 6,062 932 KB
Knanan Udapadi.pdf 2,161 1 MB
Lokenma Etherata.pdf 5,494 294 KB
Maha Salayathanika Sutta.pdf 4,103 587 KB
Majje Sutta.pdf 5,106 22 MB
Na Thena Dhammena.pdf 2,323 671 KB
Nibbanan Paraman Sukhan.pdf 3,924 479 KB
Nimithi Lokaya HD.pdf 2,208 6 MB
Nimithi Lokaya2.pdf 8,038 1 MB
Nivan Dakeemata Nam.pdf 6,026 233 KB
Niwana Wethatama 1.pdf 4,361 560 KB
Niwana Wethatama 2.pdf 3,351 463 KB
Niwana Wethatama 3.pdf 2,808 763 KB
Niwana Wethatama 4.pdf 2,564 467 KB
Niyatho Sambodhi Parayano.pdf 4,342 1 MB
Passatho Udayawyayan.pdf 4,960 1 MB
Paticcasamuppada And Paticcasamuppanna.pdf 3,304 605 KB
Patichchasamuppadaya saha Loka Nirodhaya v2.pdf 3,522 819 KB
Phasso Eko Antho v2.pdf 5,398 190 KB
Punknknakiriyavaththu.pdf 3,349 751 KB
Rohithassa Sutta - Lankarama Deshana.pdf 4,843 997 KB
Rupaya dana daka darshana vishuddhiyata.pdf 2,297 690 KB
Sabba Dukkha Pamuchchathi v2.pdf 3,943 346 KB
Saddhaya Tharathi Oghan.pdf 2,313 293 KB
Saha Wassa Dassana Sampadaya.pdf 3,657 327 KB
Samachitta Pariyaya Sutta v2.pdf 4,901 343 KB
Samma Ditti Suthraya 2nd Edition.pdf 10,516 2 MB
Sammaditti Hothi.pdf 1,852 533 KB
Sathipattana Bhavanava Visthara Sahitha.pdf 4,567 797 KB
Sovan Phalaya.pdf 5,175 506 KB
Sri Saddharmayen Bindak.pdf 6,101 4 MB
Urgency Required_1.pdf 2,608 478 KB
Vidasun Maga.pdf 4,022 892 KB
Vusithan Brahmachariyan_1.pdf 4,067 755 KB
Yathabhuthan Gnanadassanan v2.pdf 5,120 152 KB
asththyayen saththyayata.pdf 7,152 404 KB
bhavathabbethi_bhavana v2.pdf 7,862 172 KB
kachchanagoththa_sutta v2.pdf 5,471 256 KB
rupayen mideema.pdf 7,685 1 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴