මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
English Books Files: 9, Size: 7 MB
Nivan Bana Files: 5, Size: 28 MB
samma ditti Files: 5, Size: 50 MB
2013-11 Nibbana.pdf 797 585 KB
2015-11-25 Nivane Panividaya Kohuwala.pdf 2,000 520 KB
2016-02-14 Kamma Suthraya.pdf 2,170 1002 KB
2017-08-13 Pubbe Ananussuthesu Dhammesu.pdf 2,243 387 KB
2017-09-26 Paknkna Udapadi.pdf 1,954 437 KB
2017-10-27 Vijja Udapadi.pdf 2,128 503 KB
2017-11-11 Pubbe Ananusuthesu Dhammesu Aloko Udapadi.pdf 1,487 354 KB
2017-11-18 Assuthan Sunatha.pdf 2,262 592 KB
2018-02-01 Chassu Loko Samuppanno.pdf 1,939 883 KB
2018-02-05 Swakkhatho Bhagavatha Dhammo.pdf 1,642 614 KB
2018-03-09 Marayage Biliya.pdf 529 7 MB
2018-03-10 Aarya Sathya Darshanaya.pdf 2,841 521 KB
2018-04-25 Nathumhakan.pdf 2,348 1 MB
2018-04-29 Sabbapapassa Akaranan.pdf 1,964 254 KB
2018-05-20 Apramadi Wanna.pdf 2,015 3 MB
2018-07-29 Pugnakiriyavaththu Poddala.pdf 1,665 688 KB
2018-09-17 Nivane Panividaya 2.pdf 1,559 10 MB
2018-09-24 Metherin Etherata.pdf 1,752 530 KB
2018-10-04 Sankhathayen Asankhathayata.pdf 2,136 533 KB
2018-10-27 Mara Parajaya.pdf 2,152 456 KB
2019-02-01 Sovan Weemata Nam.pdf 2,595 608 KB
2019-06-16 Dukka Nirodhagamini Patipada.pdf 2,071 507 KB
2020-02-29 Nivanata Ekama Maga Chattaro Satipattana.pdf 2,558 1 MB
2020-03-09 Nivane Yathura.pdf 1,803 657 KB
2020-03-24 Ayathana Nirodhaya.pdf 1,705 355 KB
2020-03-28 Dhamma Discussion.pdf 593 256 KB
2020-03-28 කුසල් මුල් සහ අකුසල් මුල්.pdf 583 243 KB
2020-04-13 කර්ම විපාක සහ සතර ආහාර.pdf 770 1 MB
2020-08-03 සංඛත ධාතු අවබෝධයෙන් නිවනට Nikini Poya.pdf 554 276 KB
2020-11-01 විශේෂ බුදුමග ධර්ම දේශනාව.pdf 537 255 KB
2020-11-08 Budumaga Deshana No. 20.pdf 392 288 KB
2020-12-01 Saptha Vishudhdhiya.pdf 661 961 KB
Aloko Udapadi with Cover.pdf 9,534 3 MB
Apariyapanna Boomiya Wethata.pdf 2,528 1 MB
Appamadena Sampadetha.pdf 2,741 724 KB
Ariya Sachchana Dassanan.pdf 6,531 1 MB
Arya Seelaya.pdf 5,896 197 KB
Asa Athi Kalhi v2.pdf 8,520 197 KB
Asankhathagami Maggo.pdf 1,856 1 MB
Ayampi Dhammo Natha Karano v2.pdf 4,432 291 KB
Bhavayen Midimata.pdf 6,359 357 KB
Chathurarya Sathya.pdf 5,720 7 MB
Chetovimukthi v2.pdf 7,678 237 KB
Chula Sugngnatha Sutta.pdf 4,405 296 KB
Daham Asa Cover and Text.pdf 7,175 2 MB
Darshana Visuddhiya.pdf 4,493 1 MB
Dassanan Udapadi.pdf 2,259 793 KB
Dassanena Sampanno.pdf 4,076 13 MB
Dhamma Chakku Udapadi.pdf 6,092 775 KB
Dhammasangani Vivaranaya 1.pdf 3,132 3 MB
Dhammasangani Vivaranaya 2.pdf 2,301 2 MB
Duthiya Chethana Sutta v2.pdf 3,629 275 KB
Esa Maggo Visuddiya.pdf 4,581 1 MB
Ethan Buddhana Sasanan.pdf 2,083 183 KB
Kamaya v2.pdf 8,305 170 KB
Kaththabban Kusalan Bahun.pdf 2,100 5 MB
Kayanupassana from All Night talk_1.pdf 6,137 932 KB
Knanan Udapadi.pdf 2,209 1 MB
Lokenma Etherata.pdf 5,533 294 KB
Maha Salayathanika Sutta.pdf 4,166 587 KB
Majje Sutta.pdf 5,176 22 MB
Na Thena Dhammena.pdf 2,358 671 KB
Nibbanan Paraman Sukhan.pdf 3,958 479 KB
Nimithi Lokaya HD.pdf 2,262 6 MB
Nimithi Lokaya2.pdf 8,067 1 MB
Nivan Dakeemata Nam.pdf 6,055 233 KB
Niwana Wethatama 1.pdf 4,418 560 KB
Niwana Wethatama 2.pdf 3,380 463 KB
Niwana Wethatama 3.pdf 2,842 763 KB
Niwana Wethatama 4.pdf 2,603 467 KB
Niyatho Sambodhi Parayano.pdf 4,370 1 MB
Passatho Udayawyayan.pdf 5,023 1 MB
Paticcasamuppada And Paticcasamuppanna.pdf 3,337 605 KB
Patichchasamuppadaya saha Loka Nirodhaya v2.pdf 3,569 819 KB
Phasso Eko Antho v2.pdf 5,452 190 KB
Punknknakiriyavaththu.pdf 3,425 751 KB
Rohithassa Sutta - Lankarama Deshana.pdf 4,882 997 KB
Rupaya dana daka darshana vishuddhiyata.pdf 2,371 690 KB
Sabba Dukkha Pamuchchathi v2.pdf 3,973 346 KB
Saddhaya Tharathi Oghan.pdf 2,368 293 KB
Saha Wassa Dassana Sampadaya.pdf 3,708 327 KB
Samachitta Pariyaya Sutta v2.pdf 4,945 343 KB
Samma Ditti Suthraya 2nd Edition.pdf 10,572 2 MB
Sammaditti Hothi.pdf 1,891 533 KB
Sathipattana Bhavanava Visthara Sahitha.pdf 4,616 797 KB
Sovan Phalaya.pdf 5,227 506 KB
Sri Saddharmayen Bindak.pdf 6,163 4 MB
Urgency Required_1.pdf 2,665 478 KB
Vidasun Maga.pdf 4,064 892 KB
Vusithan Brahmachariyan_1.pdf 4,114 755 KB
Yathabhuthan Gnanadassanan v2.pdf 5,190 152 KB
asththyayen saththyayata.pdf 7,206 404 KB
bhavathabbethi_bhavana v2.pdf 7,896 172 KB
kachchanagoththa_sutta v2.pdf 5,515 256 KB
rupayen mideema.pdf 7,775 1 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴