මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Beyond Form.pdf 3,594 2 MB
Cessation of the World from Within.pdf 3,305 1 MB
Fruition of Sothapatti v2.pdf 1,605 521 KB
Gaining of Insight v2.pdf 1,308 726 KB
Mindfulness.pdf 2,316 834 KB
Salayatana Chapter - Eng Translation of Samma Ditti Book v2.pdf 1,482 267 KB
Sathipatthana Vibhanga Sutra.pdf 509 737 KB
Tanha Chapter - Eng Translation of Samma Ditti Book v2.pdf 1,224 377 KB
What is Seen is not What It is 2.pdf 4,686 940 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴