ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද හිමිගොනු 305 කි.3.8GB
පිටිගල ගුණරතන හිමිගොනු 851 කි.6.5GB
මාන්කඩවල සුදස්සන හිමිගොනු 1255 කි.16GB
ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමිගොනු 192 කි.5.1GB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴