මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019 Files: 5, Size: 228 MB
2020 Files: 9, Size: 395 MB
2021 Files: 3, Size: 251 MB
අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා Files: 5, Size: 315 MB
අමා සිසිලස අභිධර්ම දේශනා මාලාව Files: 8, Size: 452 MB
ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 Files: 22, Size: 2 GB
පොත් Files: 10, Size: 7 MB
විමුක්ති ද්වාරය ධර්ම සාකච්ඡා මාලාව Files: 18, Size: 1 GB
2016-10-27 Vidarshana Bhavanava.mp3 575 50 MB
2016-12-13 Namapuupa Vipassanava.mp3 301 36 MB
2017-01-12 Sathiya Diyunu Karageneema.mp3 359 35 MB
2017-09-04 Gunadarma Diyunu Karageneema.mp3 256 26 MB
2017-12-20 Sihiya Pihituwa Geneema ha Sakman Bhavanava.mp3 298 38 MB
2018-04-09 Anapanasathiyata Uvaduru ha Upakara.mp3 257 56 MB
2018-06-27 Poson Afternoon Damma Desana.mp3 43 30 MB
2018-06-27 Vidarshana Bhuumiya.mp3 247 86 MB
2018-09-15 Vidarshana mulika upadas.mp3 289 65 MB
2018-10-18 Ditti Visuddiya.mp3 317 64 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴