මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019 Files: 5, Size: 228 MB
2020 Files: 9, Size: 395 MB
2021 Files: 8, Size: 556 MB
2022 Files: 5, Size: 218 MB
අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා Files: 5, Size: 315 MB
අමා සිසිලස අභිධර්ම දේශනා මාලාව Files: 8, Size: 452 MB
ආශ්‍රව ප්‍රහානය ධර්ම සාකච්ඡා මාලාව 2022 Files: 7, Size: 422 MB
ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 Files: 30, Size: 2 GB
පොත් Files: 29, Size: 20 MB
විමුක්ති ද්වාරය ධර්ම සාකච්ඡා මාලාව Files: 18, Size: 1 GB
2016-10-27 Vidarshana Bhavanava.mp3 729 50 MB
2016-12-13 Namapuupa Vipassanava.mp3 461 36 MB
2017-01-12 Sathiya Diyunu Karageneema.mp3 481 35 MB
2017-09-04 Gunadarma Diyunu Karageneema.mp3 366 26 MB
2017-12-20 Sihiya Pihituwa Geneema ha Sakman Bhavanava.mp3 381 38 MB
2018-04-09 Anapanasathiyata Uvaduru ha Upakara.mp3 419 56 MB
2018-06-27 Poson Afternoon Damma Desana.mp3 117 30 MB
2018-06-27 Vidarshana Bhuumiya.mp3 316 86 MB
2018-09-15 Vidarshana mulika upadas.mp3 432 65 MB
2018-10-18 Ditti Visuddiya.mp3 498 64 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴