මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගැනීම් ගණන ප්‍රමාණය
Berwick පස් දින භාවනා පුහුණු වැඩමුළුව ගොනු: 15, ප්‍රමාණය: 892 MB
2022-09-30 Adelaide Wassana Damma Desana.mp3 101 35 MB
2022-10-07 Adelaide Damma Desana.mp3 137 41 MB
2022-10-14 Adelaide Wassana Damma Desana.mp3 59 46 MB
2022-10-28 Melbourne Damma Desana.mp3 41 41 MB
2022-11-05 Tasmania Damma Desana.mp3 45 41 MB
2022-11-18 Campbelltown Damma Desana.mp3 46 60 MB
2022-11-23 Sydney Damma Desana.mp3 41 44 MB
2022-12-07 Unduwap Poya Canberra Damma Desana.m4a 14 16 MB
2022-12-10 Shepparton Damma Desana.mp3 32 62 MB
2022-12-17 Keysborough Damma Desana.mp3 29 52 MB
2023-01-29 Keysborough Damma Desana.mp3 19 66 MB
2023-02-05 Bendigo Damma Desana.mp3 10 64 MB
2023-03-05 Berwick Poya Damma Desana.mp3 8 86 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴