මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
2023-01-21 Deshanaawa.mp3 96 91 MB
2023-01-21 Sakachchawa 1.mp3 37 67 MB
2023-01-21 Sakachchawa 2.mp3 33 37 MB
2023-01-22 Deshanaawa.mp3 69 75 MB
2023-01-22 Sakachchawa 1.mp3 38 74 MB
2023-01-22 Sakachchawa 2.mp3 34 36 MB
2023-01-26 Deshanaawa.mp3 40 64 MB
2023-01-26 Sakachchawa 1.mp3 32 76 MB
2023-01-26 Sakachchawa 2.mp3 32 29 MB
2023-01-27 Deshanaawa.mp3 37 89 MB
2023-01-27 Sakachchawa.mp3 26 62 MB
2023-01-28 Deshanaawa 1.mp3 44 56 MB
2023-01-28 Deshanaawa 2.mp3 39 44 MB
2023-01-28 Deshanaawa 3.mp3 52 19 MB
2023-01-28 Sakachchawa.mp3 37 73 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴