මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2020-03-15 Vimukthi Dvaraya 01.mp3 336 49 MB
2020-03-21 Vimukthi Dvaraya 02.mp3 207 57 MB
2020-03-28 Vimukthi Dvaraya 03.mp3 157 50 MB
2020-04-04 Vimukthi Dvaraya 04.mp3 171 40 MB
2020-04-11 Vimukthi Dvaraya 05.mp3 120 60 MB
2020-04-25 Vimukthi Dvaraya 06.mp3 133 61 MB
2020-05-02 Vimukthi Dvaraya 07.mp3 140 58 MB
2020-05-09 Vimukthi Dvaraya 08.mp3 138 54 MB
2020-05-16 Vimukthi Dvaraya 09.mp3 119 54 MB
2020-05-30 Vimukthi Dvaraya 10.mp3 137 52 MB
2020-06-06 Vimukthi Dvaraya 11.mp3 86 106 MB
2020-06-20 Vimukthi Dvaraya 12.mp3 89 108 MB
2020-06-27 Vimukthi Dvaraya 13.mp3 103 82 MB
2020-07-11 Vimukthi Dvaraya 14.mp3 71 56 MB
2020-07-18 Vimukthi Dvaraya 15.mp3 88 79 MB
2020-08-08 Vimukthi Dvaraya 16.mp3 97 59 MB
2020-08-15 Vimukthi Dvaraya 17.mp3 78 73 MB
2020-08-22 Vimukthi Dvaraya 18.mp3 150 83 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴