මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2020-01-10 Melovadeema Dekiya yuthu Kamayange Aadeenava.mp3 313 77 MB
2020-02-14 Karma Vipakaya Navathaliya Heki Dharma Pariyaya.mp3 258 58 MB
2020-03-09 Maha Punnama Sutraya 1.mp3 173 39 MB
2020-03-09 Maha Punnama Sutraya 2.mp3 124 18 MB
2020-04-25 Maithree Bhavana.mp3 267 28 MB
2020-05-07 Vithakkasanthana Sutraya.mp3 218 20 MB
2020-09-01 Binara Poya Desana.mp3 195 55 MB
2020-09-26 Meheni Aramaya Damma Desana and Sakachcha.mp3 206 51 MB
2020-10-12 Damma Sakachcha.mp3 232 49 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴