මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2022-06-25 Ashrava Prahanaya 01.mp3 177 86 MB
2022-06-26 Ashrava Prahanaya 02.mp3 142 37 MB
2022-07-02 Ashrava Prahanaya 03.mp3 126 55 MB
2022-07-09 Ashrava Prahanaya 04.mp3 70 48 MB
2022-07-23 Ashrava Prahanaya 05.mp3 60 66 MB
2022-07-30 Ashrava Prahanaya 06.mp3 43 57 MB
2022-08-06 Ashrava Prahanaya 07.mp3 41 72 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴