මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ධම්මනියාමතාවය 2.pdf 159 487 KB
ධම්මනියාමතාවය 3.pdf 108 396 KB
ධම්මනියාමතාවය 4.pdf 116 394 KB
ධම්මනියාමතාවය 5.pdf 105 568 KB
ධම්මනියාමතාවය 6.pdf 48 440 KB
ධම්මනියාමතාවය 7.pdf 8 480 KB
ධම්මනියාමතාවය 8.pdf 4 1 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴