මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අනිච්චානුපස්සනා.pdf 98 2 MB
ධම්මනියාමතාවය 27.pdf 47 658 KB
ධම්මනියාමතාවය 10.pdf 207 1 MB
ධම්මනියාමතාවය 11.pdf 181 801 KB
ධම්මනියාමතාවය 12.pdf 223 440 KB
ධම්මනියාමතාවය 13.pdf 123 390 KB
ධම්මනියාමතාවය 14.pdf 95 425 KB
ධම්මනියාමතාවය 15.pdf 142 416 KB
ධම්මනියාමතාවය 16.pdf 128 415 KB
ධම්මනියාමතාවය 17.pdf 92 500 KB
ධම්මනියාමතාවය 18.pdf 75 558 KB
ධම්මනියාමතාවය 19.pdf 54 621 KB
ධම්මනියාමතාවය 2.pdf 375 487 KB
ධම්මනියාමතාවය 20.pdf 73 2 MB
ධම්මනියාමතාවය 21.pdf 75 572 KB
ධම්මනියාමතාවය 22.pdf 88 432 KB
ධම්මනියාමතාවය 23.pdf 60 533 KB
ධම්මනියාමතාවය 24.pdf 65 588 KB
ධම්මනියාමතාවය 25.pdf 49 560 KB
ධම්මනියාමතාවය 28.pdf 37 828 KB
ධම්මනියාමතාවය 29.pdf 43 747 KB
ධම්මනියාමතාවය 3.pdf 269 396 KB
ධම්මනියාමතාවය 30.pdf 79 556 KB
ධම්මනියාමතාවය 4.pdf 248 394 KB
ධම්මනියාමතාවය 5.pdf 276 568 KB
ධම්මනියාමතාවය 6.pdf 191 440 KB
ධම්මනියාමතාවය 7.pdf 150 480 KB
ධම්මනියාමතාවය 8.pdf 175 1 MB
ධම්මනියාමතාවය 9.pdf 253 1 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴