මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ධම්මනියාමතාවය 10.pdf 52 1 MB
ධම්මනියාමතාවය 11.pdf 27 801 KB
ධම්මනියාමතාවය 12.pdf 85 440 KB
ධම්මනියාමතාවය 13.pdf 4 390 KB
ධම්මනියාමතාවය 14.pdf 2 425 KB
ධම්මනියාමතාවය 2.pdf 226 487 KB
ධම්මනියාමතාවය 3.pdf 147 396 KB
ධම්මනියාමතාවය 4.pdf 153 394 KB
ධම්මනියාමතාවය 5.pdf 151 568 KB
ධම්මනියාමතාවය 6.pdf 85 440 KB
ධම්මනියාමතාවය 7.pdf 50 480 KB
ධම්මනියාමතාවය 8.pdf 56 1 MB
ධම්මනියාමතාවය 9.pdf 118 1 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴