මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2021-01-23 Dammaniyamathavaya 01.mp3 228 33 MB
2021-01-30 Dammaniyamathavaya 02.mp3 164 44 MB
2021-02-06 Dammaniyamathavaya 03.mp3 164 68 MB
2021-02-13 Dammaniyamathavaya 04.mp3 87 78 MB
2021-02-20 Dammaniyamathavaya 05.mp3 37 90 MB
2021-02-27 Dammaniyamathavaya 06.mp3 70 80 MB
2021-03-06 Dammaniyamathavaya 07.mp3 78 89 MB
2021-03-20 Dammaniyamathavaya 08.mp3 36 81 MB
2021-03-27 Dammaniyamathavaya 09.mp3 76 82 MB
2021-04-03 Dammaniyamathavaya 10.mp3 66 84 MB
2021-04-10 Dammaniyamathavaya 11.mp3 19 82 MB
2021-04-24 Dammaniyamathavaya 12.mp3 34 81 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴