මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2021-01-23 Dammaniyamathavaya 01.mp3 344 33 MB
2021-01-30 Dammaniyamathavaya 02.mp3 217 44 MB
2021-02-06 Dammaniyamathavaya 03.mp3 210 68 MB
2021-02-13 Dammaniyamathavaya 04.mp3 133 78 MB
2021-02-20 Dammaniyamathavaya 05.mp3 94 90 MB
2021-02-27 Dammaniyamathavaya 06.mp3 129 80 MB
2021-03-06 Dammaniyamathavaya 07.mp3 150 89 MB
2021-03-20 Dammaniyamathavaya 08.mp3 123 81 MB
2021-03-27 Dammaniyamathavaya 09.mp3 130 82 MB
2021-04-03 Dammaniyamathavaya 10.mp3 133 84 MB
2021-04-10 Dammaniyamathavaya 11.mp3 138 82 MB
2021-04-24 Dammaniyamathavaya 12.mp3 137 81 MB
2021-05-01 Dammaniyamathavaya 13.mp3 120 76 MB
2021-05-08 Dammaniyamathavaya 14.mp3 153 84 MB
2021-05-15 Dammaniyamathavaya 15.mp3 64 76 MB
2021-05-22 Dammaniyamathavaya 16.mp3 117 72 MB
2021-05-29 Dammaniyamathavaya 17.mp3 56 85 MB
2021-06-05 Dammaniyamathavaya 18.mp3 55 90 MB
2021-06-12 Dammaniyamathavaya 19.mp3 77 84 MB
2021-06-19 Dammaniyamathavaya 20.mp3 57 87 MB
2021-07-03 Dammaniyamathavaya 21.mp3 63 80 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴