ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
Nibbana Stilledගොනු 33 කි.393MB
නිවනේ නිවීමගොනු 34 කි.444MB
නිවනේ නිවීම අලුත්ගොනු 33 කි.381MB
පහන් කණුවගොනු 205 කි.2.6GB