මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Nivane_Nivima_01.mp3 555 12 MB
Nivane_Nivima_02.mp3 247 13 MB
Nivane_Nivima_03.mp3 181 14 MB
Nivane_Nivima_04.mp3 161 13 MB
Nivane_Nivima_05.mp3 168 14 MB
Nivane_Nivima_06.mp3 164 13 MB
Nivane_Nivima_07.mp3 156 13 MB
Nivane_Nivima_08.mp3 161 14 MB
Nivane_Nivima_09.mp3 161 13 MB
Nivane_Nivima_10.mp3 136 12 MB
Nivane_Nivima_11.mp3 118 12 MB
Nivane_Nivima_12.mp3 178 12 MB
Nivane_Nivima_13.mp3 196 16 MB
Nivane_Nivima_14.mp3 185 17 MB
Nivane_Nivima_15.mp3 112 13 MB
Nivane_Nivima_16.mp3 176 13 MB
Nivane_Nivima_17.mp3 139 13 MB
Nivane_Nivima_18.mp3 118 12 MB
Nivane_Nivima_19.mp3 152 13 MB
Nivane_Nivima_20.mp3 147 12 MB
Nivane_Nivima_21.mp3 138 12 MB
Nivane_Nivima_22.mp3 155 13 MB
Nivane_Nivima_23.mp3 138 13 MB
Nivane_Nivima_24.mp3 140 14 MB
Nivane_Nivima_25.mp3 198 14 MB
Nivane_Nivima_26.mp3 169 13 MB
Nivane_Nivima_27.mp3 167 13 MB
Nivane_Nivima_28.mp3 160 14 MB
Nivane_Nivima_29.mp3 160 14 MB
Nivane_Nivima_30.mp3 176 13 MB
Nivane_Nivima_31.mp3 153 13 MB
Nivane_Nivima_32.mp3 177 13 MB
Nivane_Nivima_33.mp3 177 10 MB
Vidasun_Upades.mp3 209 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴