මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Nivane_Nivima_01.mp3 602 12 MB
Nivane_Nivima_02.mp3 273 13 MB
Nivane_Nivima_03.mp3 209 14 MB
Nivane_Nivima_04.mp3 182 13 MB
Nivane_Nivima_05.mp3 190 14 MB
Nivane_Nivima_06.mp3 181 13 MB
Nivane_Nivima_07.mp3 170 13 MB
Nivane_Nivima_08.mp3 180 14 MB
Nivane_Nivima_09.mp3 174 13 MB
Nivane_Nivima_10.mp3 152 12 MB
Nivane_Nivima_11.mp3 135 12 MB
Nivane_Nivima_12.mp3 195 12 MB
Nivane_Nivima_13.mp3 214 16 MB
Nivane_Nivima_14.mp3 204 17 MB
Nivane_Nivima_15.mp3 128 13 MB
Nivane_Nivima_16.mp3 190 13 MB
Nivane_Nivima_17.mp3 154 13 MB
Nivane_Nivima_18.mp3 136 12 MB
Nivane_Nivima_19.mp3 169 13 MB
Nivane_Nivima_20.mp3 161 12 MB
Nivane_Nivima_21.mp3 153 12 MB
Nivane_Nivima_22.mp3 175 13 MB
Nivane_Nivima_23.mp3 156 13 MB
Nivane_Nivima_24.mp3 151 14 MB
Nivane_Nivima_25.mp3 216 14 MB
Nivane_Nivima_26.mp3 189 13 MB
Nivane_Nivima_27.mp3 186 13 MB
Nivane_Nivima_28.mp3 176 14 MB
Nivane_Nivima_29.mp3 173 14 MB
Nivane_Nivima_30.mp3 192 13 MB
Nivane_Nivima_31.mp3 166 13 MB
Nivane_Nivima_32.mp3 193 13 MB
Nivane_Nivima_33.mp3 194 10 MB
Vidasun_Upades.mp3 238 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴