මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pahan_Kanuwa_002.mp3 659 13 MB
Pahan_Kanuwa_003.mp3 386 13 MB
Pahan_Kanuwa_006.mp3 390 15 MB
Pahan_Kanuwa_007.mp3 476 13 MB
Pahan_Kanuwa_008.mp3 390 14 MB
Pahan_Kanuwa_009.mp3 412 14 MB
Pahan_Kanuwa_010.mp3 278 14 MB
Pahan_Kanuwa_011.mp3 418 13 MB
Pahan_Kanuwa_012.mp3 466 13 MB
Pahan_Kanuwa_013.mp3 330 11 MB
Pahan_Kanuwa_014.mp3 425 13 MB
Pahan_Kanuwa_015.mp3 250 12 MB
Pahan_Kanuwa_016.mp3 399 12 MB
Pahan_Kanuwa_017.mp3 280 13 MB
Pahan_Kanuwa_018.mp3 332 13 MB
Pahan_Kanuwa_019.mp3 256 13 MB
Pahan_Kanuwa_020.mp3 250 11 MB
Pahan_Kanuwa_022.mp3 355 15 MB
Pahan_Kanuwa_023.mp3 231 13 MB
Pahan_Kanuwa_024.mp3 356 12 MB
Pahan_Kanuwa_025.mp3 224 13 MB
Pahan_Kanuwa_026.mp3 353 12 MB
Pahan_Kanuwa_027.mp3 285 14 MB
Pahan_Kanuwa_028.mp3 316 12 MB
Pahan_Kanuwa_029.mp3 301 13 MB
Pahan_Kanuwa_030.mp3 370 12 MB
Pahan_Kanuwa_031.mp3 365 13 MB
Pahan_Kanuwa_032.mp3 320 13 MB
Pahan_Kanuwa_033.mp3 327 12 MB
Pahan_Kanuwa_034.mp3 340 13 MB
Pahan_Kanuwa_035.mp3 338 12 MB
Pahan_Kanuwa_036.mp3 303 11 MB
Pahan_Kanuwa_037.mp3 293 13 MB
Pahan_Kanuwa_038.mp3 272 12 MB
Pahan_Kanuwa_039.mp3 267 12 MB
Pahan_Kanuwa_040.mp3 187 14 MB
Pahan_Kanuwa_041.mp3 277 13 MB
Pahan_Kanuwa_042.mp3 283 12 MB
Pahan_Kanuwa_043.mp3 346 12 MB
Pahan_Kanuwa_044.mp3 275 12 MB
Pahan_Kanuwa_045.mp3 206 13 MB
Pahan_Kanuwa_046.mp3 299 13 MB
Pahan_Kanuwa_047.mp3 283 14 MB
Pahan_Kanuwa_048.mp3 225 13 MB
Pahan_Kanuwa_049.mp3 305 12 MB
Pahan_Kanuwa_050.mp3 289 12 MB
Pahan_Kanuwa_051.mp3 292 12 MB
Pahan_Kanuwa_052.mp3 297 12 MB
Pahan_Kanuwa_053.mp3 282 13 MB
Pahan_Kanuwa_054.mp3 284 12 MB
Pahan_Kanuwa_055.mp3 115 13 MB
Pahan_Kanuwa_056.mp3 244 12 MB
Pahan_Kanuwa_057.mp3 285 12 MB
Pahan_Kanuwa_058.mp3 290 13 MB
Pahan_Kanuwa_059.mp3 259 11 MB
Pahan_Kanuwa_060.mp3 194 13 MB
Pahan_Kanuwa_061.mp3 199 12 MB
Pahan_Kanuwa_062.mp3 192 12 MB
Pahan_Kanuwa_063.mp3 225 14 MB
Pahan_Kanuwa_064.mp3 212 14 MB
Pahan_Kanuwa_065.mp3 191 14 MB
Pahan_Kanuwa_066.mp3 197 12 MB
Pahan_Kanuwa_067.mp3 196 13 MB
Pahan_Kanuwa_068.mp3 211 13 MB
Pahan_Kanuwa_069.mp3 227 14 MB
Pahan_Kanuwa_070.mp3 205 15 MB
Pahan_Kanuwa_071.mp3 225 14 MB
Pahan_Kanuwa_072.mp3 205 14 MB
Pahan_Kanuwa_073.mp3 197 13 MB
Pahan_Kanuwa_074.mp3 198 14 MB
Pahan_Kanuwa_075.mp3 193 14 MB
Pahan_Kanuwa_076.mp3 213 14 MB
Pahan_Kanuwa_077.mp3 229 14 MB
Pahan_Kanuwa_078.mp3 238 14 MB
Pahan_Kanuwa_079.mp3 218 14 MB
Pahan_Kanuwa_080.mp3 274 16 MB
Pahan_Kanuwa_081.mp3 222 14 MB
Pahan_Kanuwa_082.mp3 207 13 MB
Pahan_Kanuwa_083.mp3 205 13 MB
Pahan_Kanuwa_084.mp3 211 14 MB
Pahan_Kanuwa_085.mp3 224 13 MB
Pahan_Kanuwa_086.mp3 215 13 MB
Pahan_Kanuwa_087.mp3 210 13 MB
Pahan_Kanuwa_088.mp3 274 13 MB
Pahan_Kanuwa_089.mp3 192 13 MB
Pahan_Kanuwa_090.mp3 183 13 MB
Pahan_Kanuwa_091.mp3 208 13 MB
Pahan_Kanuwa_092.mp3 203 13 MB
Pahan_Kanuwa_093.mp3 205 12 MB
Pahan_Kanuwa_094.mp3 230 13 MB
Pahan_Kanuwa_095.mp3 199 13 MB
Pahan_Kanuwa_096.mp3 226 13 MB
Pahan_Kanuwa_097.mp3 202 12 MB
Pahan_Kanuwa_098.mp3 443 12 MB
Pahan_Kanuwa_099.mp3 208 12 MB
Pahan_Kanuwa_100.mp3 185 12 MB
Pahan_Kanuwa_101.mp3 208 12 MB
Pahan_Kanuwa_102.mp3 162 12 MB
Pahan_Kanuwa_103.mp3 216 12 MB
Pahan_Kanuwa_104.mp3 196 11 MB
Pahan_Kanuwa_105.mp3 119 12 MB
Pahan_Kanuwa_106.mp3 110 11 MB
Pahan_Kanuwa_107.mp3 125 14 MB
Pahan_Kanuwa_108.mp3 140 15 MB
Pahan_Kanuwa_109.mp3 113 13 MB
Pahan_Kanuwa_110.mp3 149 14 MB
Pahan_Kanuwa_111.mp3 130 13 MB
Pahan_Kanuwa_112.mp3 159 12 MB
Pahan_Kanuwa_113.mp3 170 12 MB
Pahan_Kanuwa_114.mp3 149 13 MB
Pahan_Kanuwa_115.mp3 174 13 MB
Pahan_Kanuwa_116.mp3 122 12 MB
Pahan_Kanuwa_117.mp3 157 12 MB
Pahan_Kanuwa_118.mp3 134 11 MB
Pahan_Kanuwa_119.mp3 119 13 MB
Pahan_Kanuwa_120.mp3 125 12 MB
Pahan_Kanuwa_121.mp3 118 13 MB
Pahan_Kanuwa_122.mp3 134 13 MB
Pahan_Kanuwa_123.mp3 118 13 MB
Pahan_Kanuwa_124.mp3 138 13 MB
Pahan_Kanuwa_125.mp3 241 13 MB
Pahan_Kanuwa_126.mp3 135 12 MB
Pahan_Kanuwa_127.mp3 109 13 MB
Pahan_Kanuwa_128.mp3 136 14 MB
Pahan_Kanuwa_129.mp3 144 13 MB
Pahan_Kanuwa_130.mp3 123 13 MB
Pahan_Kanuwa_131.mp3 120 14 MB
Pahan_Kanuwa_132.mp3 118 12 MB
Pahan_Kanuwa_133.mp3 152 12 MB
Pahan_Kanuwa_134.mp3 123 13 MB
Pahan_Kanuwa_135.mp3 132 13 MB
Pahan_Kanuwa_136.mp3 125 13 MB
Pahan_Kanuwa_137.mp3 120 13 MB
Pahan_Kanuwa_138.mp3 143 13 MB
Pahan_Kanuwa_139.mp3 135 13 MB
Pahan_Kanuwa_140.mp3 111 13 MB
Pahan_Kanuwa_141.mp3 118 13 MB
Pahan_Kanuwa_142.mp3 117 13 MB
Pahan_Kanuwa_143.mp3 213 13 MB
Pahan_Kanuwa_144.mp3 146 13 MB
Pahan_Kanuwa_145.mp3 115 12 MB
Pahan_Kanuwa_146.mp3 144 13 MB
Pahan_Kanuwa_147.mp3 178 13 MB
Pahan_Kanuwa_148.mp3 106 13 MB
Pahan_Kanuwa_149.mp3 148 13 MB
Pahan_Kanuwa_150.mp3 126 14 MB
Pahan_Kanuwa_151.mp3 132 13 MB
Pahan_Kanuwa_152.mp3 141 13 MB
Pahan_Kanuwa_153.mp3 121 14 MB
Pahan_Kanuwa_154.mp3 159 13 MB
Pahan_Kanuwa_155.mp3 131 14 MB
Pahan_Kanuwa_156.mp3 144 12 MB
Pahan_Kanuwa_157.mp3 155 12 MB
Pahan_Kanuwa_158.mp3 112 13 MB
Pahan_Kanuwa_159.mp3 131 12 MB
Pahan_Kanuwa_160.mp3 124 13 MB
Pahan_Kanuwa_161.mp3 206 12 MB
Pahan_Kanuwa_162.mp3 134 12 MB
Pahan_Kanuwa_163.mp3 112 13 MB
Pahan_Kanuwa_164.mp3 118 12 MB
Pahan_Kanuwa_165.mp3 129 13 MB
Pahan_Kanuwa_166.mp3 129 15 MB
Pahan_Kanuwa_167.mp3 149 13 MB
Pahan_Kanuwa_168.mp3 127 14 MB
Pahan_Kanuwa_169.mp3 128 13 MB
Pahan_Kanuwa_170.mp3 125 13 MB
Pahan_Kanuwa_171.mp3 156 13 MB
Pahan_Kanuwa_172.mp3 271 14 MB
Pahan_Kanuwa_173.mp3 113 13 MB
Pahan_Kanuwa_174.mp3 136 13 MB
Pahan_Kanuwa_175.mp3 122 13 MB
Pahan_Kanuwa_176.mp3 130 14 MB
Pahan_Kanuwa_177.mp3 155 13 MB
Pahan_Kanuwa_178.mp3 124 10 MB
Pahan_Kanuwa_179.mp3 119 13 MB
Pahan_Kanuwa_180.mp3 180 14 MB
Pahan_Kanuwa_181.mp3 156 13 MB
Pahan_Kanuwa_182.mp3 127 13 MB
Pahan_Kanuwa_183.mp3 138 14 MB
Pahan_Kanuwa_184.mp3 148 13 MB
Pahan_Kanuwa_185.mp3 146 14 MB
Pahan_Kanuwa_186.mp3 146 14 MB
Pahan_Kanuwa_187.mp3 160 15 MB
Pahan_Kanuwa_188.mp3 160 13 MB
Pahan_Kanuwa_189.mp3 150 14 MB
Pahan_Kanuwa_190.mp3 165 14 MB
Pahan_Kanuwa_191.mp3 137 13 MB
Pahan_Kanuwa_192.mp3 158 13 MB
Pahan_Kanuwa_193.mp3 151 15 MB
Pahan_Kanuwa_194.mp3 137 14 MB
Pahan_Kanuwa_195.mp3 127 14 MB
Pahan_Kanuwa_196.mp3 135 14 MB
Pahan_Kanuwa_197.mp3 188 14 MB
Pahan_Kanuwa_198.mp3 108 14 MB
Pahan_Kanuwa_199.mp3 159 14 MB
Pahan_Kanuwa_200.mp3 126 14 MB
Pahan_Kanuwa_201.mp3 150 14 MB
Pahan_Kanuwa_202.mp3 178 13 MB
Pahan_Kanuwa_203.mp3 186 14 MB
Pahan_Kanuwa_204.mp3 127 13 MB
Pahan_Kanuwa_205.mp3 120 13 MB
Pahan_Kanuwa_206.mp3 188 13 MB
Pahan_Kanuwa_207.mp3 139 14 MB
Pahan_Kanuwa_208.mp3 157 14 MB
Pahan_Kanuwa_209.mp3 159 13 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴