මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Nivane_Nivima_01.mp3 536 11 MB
Nivane_Nivima_02.mp3 126 12 MB
Nivane_Nivima_03.mp3 148 11 MB
Nivane_Nivima_04.mp3 161 11 MB
Nivane_Nivima_05.mp3 155 11 MB
Nivane_Nivima_06.mp3 102 11 MB
Nivane_Nivima_07.mp3 114 12 MB
Nivane_Nivima_08.mp3 113 12 MB
Nivane_Nivima_09.mp3 99 12 MB
Nivane_Nivima_10.mp3 115 12 MB
Nivane_Nivima_11.mp3 113 12 MB
Nivane_Nivima_12.mp3 143 12 MB
Nivane_Nivima_13.mp3 130 12 MB
Nivane_Nivima_14.mp3 143 11 MB
Nivane_Nivima_15.mp3 105 11 MB
Nivane_Nivima_16.mp3 126 12 MB
Nivane_Nivima_17.mp3 105 11 MB
Nivane_Nivima_18.mp3 103 12 MB
Nivane_Nivima_19.mp3 122 11 MB
Nivane_Nivima_20.mp3 133 11 MB
Nivane_Nivima_21.mp3 104 11 MB
Nivane_Nivima_22.mp3 156 12 MB
Nivane_Nivima_23.mp3 117 12 MB
Nivane_Nivima_24.mp3 107 12 MB
Nivane_Nivima_25.mp3 121 12 MB
Nivane_Nivima_26.mp3 118 12 MB
Nivane_Nivima_27.mp3 126 11 MB
Nivane_Nivima_28.mp3 110 11 MB
Nivane_Nivima_29.mp3 114 12 MB
Nivane_Nivima_30.mp3 150 12 MB
Nivane_Nivima_31.mp3 115 12 MB
Nivane_Nivima_32.mp3 119 12 MB
Nivane_Nivima_33.mp3 152 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴