ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
Sihala_Vatthu1.6MB
අමාවතුර - ගුරුළුගෝමීscanned143MB
අමාවතුර - ගුරුළුගෝමී1.8MB
ජිනකාලමාලී - රත්නපඤ්ඤ හිමි40MB
ථූපවංස කථා1.1MB
දාඨාවංශය - රන්ජිත් වනරතන58MB
පූජාවලිය - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි 1951scanned50MB
බුත්සරණ - විද්‍යාචක්‍රවර්තී27MB
මහාවංශය59MB
යසෝදරාවත89KB
රසවාහිනී ජම්බුදීපුප්පත්ති කථා - රන්ජිත් වනරතන39MB
රසවාහිනී ලංකාදීපුප්පත්ති කථා - රන්ජිත් වනරතන66MB
රසවාහිනී සිංහල අනුවාදය - රන්ජිත් වනරත්න801KB
ලෝවැඩ සඟරාව - කටුකුරුන්දේ ඤානනන්ද හිමි553KB
ලෝවැඩ සඟරාව - විදාගම මෛත්‍රිය හිමි803KB
සද්ධර්ම රත්නාවලිය - ධර්මසේන මහා ස්ථවිර107MB
සද්ධර්මාලංකාරය - ජයබාහු ධර්මකීර්ති හිමි39MB
සමන්තකූට වණ්ණනා - දෙනියායේ පඤ්ඤාලෝක හිමි61MB
සැළලිහිණි සංදේශය - තොටගමුවේ රාහුල හිමි701KB
සිංහල දීපවංශය12MB
සිරිත් මල්දම - ඇම් ඇල් සිල්වා ගුරුමුහන්දිරම්676KB
සීහල වත්ථු ඉතා පැරණි සිංහල බණ කතාscan6.4MB
සීහල වත්ථු ඉතා පැරණි සිංහල බණ කතාtyped1.4MB
සුභාෂිතය - අලගියවන්න මුකවෙටිතුමා204KB
සිංහල ථූපවංස ගන්ථිපද වර්ණනා - ඒ එස් පෙරේරා15MB
කර්ම විභාගය - මැදඋයන්ගොඩ විමලකීර්ති හිමි241MB
සිතියම් සහිත සිංහල ථූපවංශය - ගලගම සරණංකර හිමි 195577MB
පූජාවලිය සිතියම් සහිත - වේරගොඩ අමරමෝලි හිමි 1953146MB
සද්ධර්මරත්නාකරය - විමලකීර්ත්ති හිමි 1923103MB
සාරාර්ත්ථ සංග්‍රහව - වැලිවිට සරණංකර හිමි 191389MB
රසවාහිනී ග්‍රන්ථිපදාර්ත්ථ විවරණය - සුමතිපාල හිමි, සීලක්ඛන්ධ හිමි 191339MB
රසවාහිනී ගාථාසන්නය - මුල්ලේරියාවේ විපුලසාර හිමි 191335MB
රසවාහිනී ටීකා සාරත්ථ දීපිකා - සිද්ධාර්ථ හිමි 190715MB
රසවාහිනී පාළි - සරණතිස්ස හිමි 191351MB
ථූපවංශය පාළි - ධම්මරතන හිමි15MB
ජිනකාලමාලීප්‍රකරණය සිංහල අනුවාදය43MB
පාළි සීහළවත්ථුපකරණං - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි 1959100MB
රසවාහිනී - රන්ජිත් වනරත්න320KB
සීහළවත්ථු - ධම්මනන්දි හිමි, පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි634KB
අමාවතුර - ගුරුළුගෝමී2.1MB
ජිනකාලමාලී ප්‍රකරණය - රත්නපඤ්ඤ හිමි524KB
ජිනකාලමාලී ප්‍රකරණය - රත්නපඤ්ඤ හිමි385KB