සමන්තකූට වණ්ණනා - දෙනියායේ පඤ්ඤාලෝක හිමි.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,782
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-12-10
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 61MB