අමාවතුර - ගුරුළුගෝමී.html
බාගත කිරීම් ගණන : 121
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2024-02-08
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 2.1MB