සීහළවත්ථු - ධම්මනන්දි හිමි, පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.html
බාගත කිරීම් ගණන : 120
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2024-02-08
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 634KB