පාළි සීහළවත්ථුපකරණං - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි 1959.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 119
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2024-02-01
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 100MB