අමාවතුර - ගුරුළුගෝමී.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 8,988
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-12-10
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 143MB