මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
APZoysa_Tripitakaya.zip 82,107 60 MB
අංගුත්තර නිකාය 2 පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය 1971.pdf 416 84 MB
අංගුත්තරනිකායො පාලි - දේවමිත්ත හිමි 1893.pdf grayscale 395 225 MB
ඉතිවුත්තක පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 620 24 MB
කථාවත්‍ථුප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 526 100 MB
ඛුද්දකපාඨ ධම්මපද උදාන ඉතිවුත්තක පාළි - අරංගල සිරිධම්ම හිමි 1926.pdf 541 34 MB
ඛුද්දකපාඨ පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 710 26 MB
දීඝනිකාය 1 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 688 297 MB
දීඝනිකාය 2 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 536 160 MB
දීඝනිකාය මහාවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර.pdf 543 186 MB
දීඝනිකාය ශීලස්කන්‍ධවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර.pdf 481 160 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1929.pdf 305 38 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 400 68 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 444 74 MB
ධාතුකථාප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 465 22 MB
පට්ඨානප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf 485 570 MB
පුග්ගල පඤ්ඤත්තිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 457 19 MB
භාවාර්‍ත්‍ථ සහිත චුල්ලවග්ග ව්‍යාඛ්‍යාව - මිණිවන්ගොඩ පඤ්ඤාතිස්ස හිමි 1930.pdf 425 63 MB
මජ්ඣිමනිකාය 1 මූලපණ්ණාසකය පාලි - විද්‍යාලඞ්කාර.pdf 574 138 MB
මජ්ඣිමනිකායො පාලි - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි 1937.pdf 290 186 MB
යමකප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf 409 211 MB
විනය චුල්ලවග්ගපාළි සුළුවග - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි.pdf 508 125 MB
විනය පරිවාර පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි.pdf 513 89 MB
විනය පරිවාර පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 459 85 MB
විනය පරිවාර පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 435 92 MB
විනය පාරාජික පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 489 94 MB
විනය මහාවග්ග පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1933.pdf 401 74 MB
විනය මහාවග්ග පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 568 128 MB
විභඞ්ගප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf 414 98 MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල.pdf 743 138 MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල v2.pdf 484 263 MB
විමානපෙතවත්‍ථු ථෙරථෙරීගාථා පාළි - මොරොන්තුඩුවේ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 746 78 MB
සංයුත්ත නිකාය පාලි - බණ්ඩාරමුල්ලේ අමරසීහ හිමි.pdf 562 364 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴