ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
APZoysa_Tripitakaya60MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල138MB
ඉතිවුත්තක පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය24MB
කථාවත්‍ථුප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද100MB
ඛුද්දකපාඨ පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය26MB
දීඝනිකාය 1 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය297MB
දීඝනිකාය 2 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය160MB
දීඝනිකාය මහාවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර186MB
දීඝනිකාය ශීලස්කන්‍ධවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර160MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද68MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - හේවාවිතාරණ74MB
ධාතුකථාප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද22MB
පට්ඨානප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද570MB
පුග්ගල පඤ්ඤත්තිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද19MB
භාවාර්‍ත්‍ථ සහිත චුල්ලවග්ග ව්‍යාඛ්‍යාව - මිණිවන්ගොඩ පඤ්ඤාතිස්ස හිමි 193063MB
මජ්ඣිමනිකාය 1 මූලපණ්ණාසකය පාලි - විද්‍යාලඞ්කාර138MB
යමකප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද211MB
විනය චුල්ලවග්ගපාළි සුළුවග - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි125MB
විනය පරිවාර පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි89MB
විනය පරිවාර පාලි - ශ්‍රීපාද85MB
විනය පරිවාර පාලි - හේවාවිතාරණ92MB
විනය පාරාජික පාලි - හේවාවිතාරණ94MB
විනය මහාවග්ග පාලි - හේවාවිතාරණ128MB
විභඞ්ගප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද98MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල v2263MB
විමානපෙතවත්‍ථු ථෙරථෙරීගාථා පාළි - මොරොන්තුඩුවේ ධම්මානන්ද හිමි78MB
සංයුත්ත නිකාය පාලි - බණ්ඩාරමුල්ලේ අමරසීහ හිමි364MB
අංගුත්තරනිකායො පාලි - දේවමිත්ත හිමි 1893grayscale225MB
මජ්ඣිමනිකායො පාලි - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි 1937186MB
අංගුත්තර නිකාය 2 පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය 197184MB
ඛුද්දකපාඨ ධම්මපද උදාන ඉතිවුත්තක පාළි - අරංගල සිරිධම්ම හිමි 192634MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 192938MB
විනය මහාවග්ග පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 193374MB