මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
APZoysa_Tripitakaya.zip 81,376 60 MB
අංගුත්තර නිකාය 2 පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය 1971.pdf 82 84 MB
අංගුත්තරනිකායො පාලි - දේවමිත්ත හිමි 1893.pdf grayscale 95 225 MB
ඉතිවුත්තක පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 328 24 MB
කථාවත්‍ථුප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 241 100 MB
ඛුද්දකපාඨ ධම්මපද උදාන ඉතිවුත්තක පාළි - අරංගල සිරිධම්ම හිමි 1926.pdf 80 34 MB
ඛුද්දකපාඨ පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 338 26 MB
දීඝනිකාය 1 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 346 297 MB
දීඝනිකාය 2 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 211 160 MB
දීඝනිකාය මහාවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර.pdf 225 186 MB
දීඝනිකාය ශීලස්කන්‍ධවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර.pdf 190 160 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1929.pdf 56 38 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 186 68 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 172 74 MB
ධාතුකථාප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 210 22 MB
පට්ඨානප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf 204 570 MB
පුග්ගල පඤ්ඤත්තිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 202 19 MB
භාවාර්‍ත්‍ථ සහිත චුල්ලවග්ග ව්‍යාඛ්‍යාව - මිණිවන්ගොඩ පඤ්ඤාතිස්ස හිමි 1930.pdf 178 63 MB
මජ්ඣිමනිකාය 1 මූලපණ්ණාසකය පාලි - විද්‍යාලඞ්කාර.pdf 270 138 MB
මජ්ඣිමනිකායො පාලි - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි 1937.pdf 58 186 MB
යමකප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf 170 211 MB
විනය චුල්ලවග්ගපාළි සුළුවග - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි.pdf 210 125 MB
විනය පරිවාර පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි.pdf 165 89 MB
විනය පරිවාර පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 178 85 MB
විනය පරිවාර පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 157 92 MB
විනය පාරාජික පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 180 94 MB
විනය මහාවග්ග පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1933.pdf 84 74 MB
විනය මහාවග්ග පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 215 128 MB
විභඞ්ගප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf 176 98 MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල.pdf 402 138 MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල v2.pdf 207 263 MB
විමානපෙතවත්‍ථු ථෙරථෙරීගාථා පාළි - මොරොන්තුඩුවේ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 305 78 MB
සංයුත්ත නිකාය පාලි - බණ්ඩාරමුල්ලේ අමරසීහ හිමි.pdf 292 364 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴