මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
APZoysa_Tripitakaya.zip 81,948 60 MB
අංගුත්තර නිකාය 2 පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය 1971.pdf 337 84 MB
අංගුත්තරනිකායො පාලි - දේවමිත්ත හිමි 1893.pdf grayscale 312 225 MB
ඉතිවුත්තක පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 522 24 MB
කථාවත්‍ථුප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 438 100 MB
ඛුද්දකපාඨ ධම්මපද උදාන ඉතිවුත්තක පාළි - අරංගල සිරිධම්ම හිමි 1926.pdf 402 34 MB
ඛුද්දකපාඨ පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 572 26 MB
දීඝනිකාය 1 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 594 297 MB
දීඝනිකාය 2 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 436 160 MB
දීඝනිකාය මහාවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර.pdf 467 186 MB
දීඝනිකාය ශීලස්කන්‍ධවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර.pdf 399 160 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1929.pdf 247 38 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 345 68 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 359 74 MB
ධාතුකථාප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 392 22 MB
පට්ඨානප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf 403 570 MB
පුග්ගල පඤ්ඤත්තිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 394 19 MB
භාවාර්‍ත්‍ථ සහිත චුල්ලවග්ග ව්‍යාඛ්‍යාව - මිණිවන්ගොඩ පඤ්ඤාතිස්ස හිමි 1930.pdf 347 63 MB
මජ්ඣිමනිකාය 1 මූලපණ්ණාසකය පාලි - විද්‍යාලඞ්කාර.pdf 498 138 MB
මජ්ඣිමනිකායො පාලි - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි 1937.pdf 239 186 MB
යමකප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf 343 211 MB
විනය චුල්ලවග්ගපාළි සුළුවග - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි.pdf 419 125 MB
විනය පරිවාර පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි.pdf 348 89 MB
විනය පරිවාර පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 381 85 MB
විනය පරිවාර පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 345 92 MB
විනය පාරාජික පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 391 94 MB
විනය මහාවග්ග පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1933.pdf 314 74 MB
විනය මහාවග්ග පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 452 128 MB
විභඞ්ගප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf 351 98 MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල.pdf 628 138 MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල v2.pdf 417 263 MB
විමානපෙතවත්‍ථු ථෙරථෙරීගාථා පාළි - මොරොන්තුඩුවේ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 636 78 MB
සංයුත්ත නිකාය පාලි - බණ්ඩාරමුල්ලේ අමරසීහ හිමි.pdf 497 364 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴