පුග්ගල පඤ්ඤත්තිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 537
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2020-02-02
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 19MB