පට්ඨානප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 524
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2020-02-02
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 570MB