ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
2008 and Olderගොනු 62 කි.472MB
2009ගොනු 15 කි.118MB
2010ගොනු 19 කි.154MB
2011ගොනු 55 කි.537MB
2011 Australiaගොනු 71 කි.700MB
2012ගොනු 25 කි.219MB
2013ගොනු 80 කි.789MB
2014ගොනු 116 කි.1.2GB
2015ගොනු 150 කි.1.2GB
2016ගොනු 77 කි.1.5GB
2017ගොනු 127 කි.3.3GB
2018ගොනු 40 කි.774MB
2019ගොනු 55 කි.1.0GB
Bhikku Deshanaගොනු 80 කි.765MB
BuddhistTVගොනු 15 කි.92MB
Maha Sathipatthanaගොනු 16 කි.163MB
No Date Infoගොනු 62 කි.459MB
Samma Ditti Seriesගොනු 16 කි.152MB
2020ගොනු 36 කි.1.2GB
2021ගොනු 10 කි.394MB
2022ගොනු 11 කි.334MB
2023ගොනු 2 කි.73MB