මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2008 and Older Files: 62, Size: 472 MB
2009 Files: 15, Size: 118 MB
2010 Files: 19, Size: 154 MB
2011 Files: 55, Size: 537 MB
2011 Australia Files: 3, Size:
2012 Files: 25, Size: 219 MB
2013 Files: 80, Size: 789 MB
2014 Files: 35, Size: 422 MB
2015 Files: 25, Size: 305 MB
2016 Files: 77, Size: 1 GB
2017 Files: 56, Size: 1 GB
2018 Files: 40, Size: 774 MB
2019 Files: 55, Size: 1 GB
2020 Files: 36, Size: 1 GB
2021 Files: 10, Size: 394 MB
2022 Files: 11, Size: 334 MB
Bhikku Deshana Files: 33, Size: 366 MB
BuddhistTV Files: 15, Size: 92 MB
Maha Sathipatthana Files: 16, Size: 163 MB
No Date Info Files: 62, Size: 459 MB
Samma Ditti Series Files: 16, Size: 152 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴