මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2020-01-01 Galle Desana.mp3 6,270 14 MB
2020-01-01 Galle Discussion.mp3 2,674 13 MB
2020-01-02 Matara Bodhi - Low Quality.mp3 2,177 14 MB
2020-01-02 Matara Munidasa Discussion.mp3 2,868 14 MB
2020-02-29 Dighavapi Vandana.mp3 1,359 18 MB
2020-03-09 Medin Poya Labunoruwa.mp3 2,556 34 MB
2020-03-24 Skype Discussion.mp3 3,001 19 MB
2020-03-26 Samanupassana Sutta - Skype.mp3 3,451 12 MB
2020-03-28 Discussion with Saddathissa Thero.mp3 1,152 15 MB
2020-04-01 Discussion via Zoom.mp3 1,393 14 MB
2020-04-07 Bak Poya - Labunoruwa.mp3 2,696 16 MB
2020-06-05 Poson Poya Desana.mp3 1,455 45 MB
2020-06-XX Sirasa TV Deshana.mp3 255 33 MB
2020-07-04 Esala Poya - Buddhist TV.mp3 786 70 MB
2020-07-07 Zoom Dhamma Desana.mp3 23 40 MB
2020-07-12 Budumaga 01 - Buddhist TV.mp3 573 41 MB
2020-07-19 Budumaga 02 - Buddhist TV.mp3 555 23 MB
2020-07-26 Budumaga 03 - Buddhist TV.mp3 301 55 MB
2020-08-02 Budumaga 04 - Buddhist TV.mp3 237 56 MB
2020-08-03 Nikini Poya - Buddhist TV.mp3 94 64 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴