මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2020-01-01 Galle Desana.mp3 8,013 14 MB
2020-01-01 Galle Discussion.mp3 3,399 13 MB
2020-01-02 Matara Bodhi - Low Quality.mp3 2,721 14 MB
2020-01-02 Matara Munidasa Discussion.mp3 3,433 14 MB
2020-02-29 Dighavapi Vandana.mp3 1,900 18 MB
2020-03-09 Medin Poya Labunoruwa.mp3 3,446 34 MB
2020-03-24 Skype Discussion.mp3 3,792 19 MB
2020-03-26 Samanupassana Sutta - Skype.mp3 4,663 12 MB
2020-03-28 Discussion with Saddathissa Thero.mp3 1,599 15 MB
2020-04-01 Discussion via Zoom.mp3 1,805 14 MB
2020-04-07 Bak Poya - Labunoruwa.mp3 3,284 16 MB
2020-06-05 Poson Poya Desana.mp3 2,040 45 MB
2020-06-XX Sirasa TV Deshana.mp3 759 33 MB
2020-07-04 Esala Poya - Buddhist TV.mp3 1,363 70 MB
2020-07-07 Zoom Dhamma Desana.mp3 572 40 MB
2020-07-12 Budumaga 01 - Buddhist TV.mp3 3,497 41 MB
2020-07-19 Budumaga 02 - Buddhist TV.mp3 2,214 27 MB
2020-07-26 Budumaga 03 - Buddhist TV.mp3 1,354 55 MB
2020-08-02 Budumaga 04 - Buddhist TV.mp3 1,204 56 MB
2020-08-03 Nikini Poya - Buddhist TV.mp3 999 64 MB
2020-08-09 Budumaga 05 - Buddhist TV.mp3 1,276 39 MB
2020-08-16 Budumaga 06 - Buddhist TV.mp3 1,059 28 MB
2020-08-23 Budumaga 07 - Buddhist TV.mp3 954 28 MB
2020-08-30 Budumaga 08 - Buddhist TV.mp3 1,046 39 MB
2020-09-01 Binara Poya - Deshana.mp3 1,386 49 MB
2020-09-06 Budumaga 09 - Buddhist TV.mp3 983 25 MB
2020-09-13 Budumaga 10 - Buddhist TV.mp3 1,021 24 MB
2020-09-20 Budumaga 11 - Buddhist TV.mp3 918 37 MB
2020-09-27 Budumaga 12 - Buddhist TV.mp3 853 33 MB
2020-09-29 Adelaide - Zoom.mp3 916 56 MB
2020-10-01 Wap Poya - Ruwanweliseya.mp3 1,227 54 MB
2020-10-04 Budumaga 13 - Buddhist TV.mp3 912 35 MB
2020-10-11 Budumaga 14 - Buddhist TV.mp3 1,027 38 MB
2020-10-18 Budumaga 15 - Buddhist TV.mp3 941 43 MB
2020-10-25 Budumaga 16 - Buddhist TV.mp3 958 38 MB
2020-11-01 Budumaga 17 - Buddhist TV.mp3 1,453 62 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴