මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2020-01-01 Galle Desana.mp3 8,832 14 MB
2020-01-01 Galle Discussion.mp3 3,782 13 MB
2020-01-02 Matara Bodhi - Low Quality.mp3 3,116 14 MB
2020-01-02 Matara Munidasa Discussion.mp3 3,800 14 MB
2020-02-29 Dighavapi Vandana.mp3 2,248 18 MB
2020-03-09 Medin Poya Labunoruwa.mp3 3,988 34 MB
2020-03-24 Skype Discussion.mp3 4,249 19 MB
2020-03-26 Samanupassana Sutta - Skype.mp3 5,315 12 MB
2020-03-28 Discussion with Saddathissa Thero.mp3 1,896 15 MB
2020-04-01 Discussion via Zoom.mp3 2,080 14 MB
2020-04-07 Bak Poya - Labunoruwa.mp3 3,610 16 MB
2020-06-05 Poson Poya Desana.mp3 2,375 45 MB
2020-06-XX Sirasa TV Deshana.mp3 1,072 33 MB
2020-07-04 Esala Poya - Buddhist TV.mp3 1,703 70 MB
2020-07-07 Zoom Dhamma Desana.mp3 871 40 MB
2020-07-12 Budumaga 01 - Buddhist TV.mp3 4,133 41 MB
2020-07-19 Budumaga 02 - Buddhist TV.mp3 2,571 27 MB
2020-07-26 Budumaga 03 - Buddhist TV.mp3 1,773 55 MB
2020-08-02 Budumaga 04 - Buddhist TV.mp3 1,548 56 MB
2020-08-03 Nikini Poya - Buddhist TV.mp3 1,268 64 MB
2020-08-09 Budumaga 05 - Buddhist TV.mp3 1,587 39 MB
2020-08-16 Budumaga 06 - Buddhist TV.mp3 1,339 28 MB
2020-08-23 Budumaga 07 - Buddhist TV.mp3 1,259 28 MB
2020-08-30 Budumaga 08 - Buddhist TV.mp3 1,318 39 MB
2020-09-01 Binara Poya - Deshana.mp3 1,662 49 MB
2020-09-06 Budumaga 09 - Buddhist TV.mp3 1,289 25 MB
2020-09-13 Budumaga 10 - Buddhist TV.mp3 1,351 24 MB
2020-09-20 Budumaga 11 - Buddhist TV.mp3 1,234 37 MB
2020-09-27 Budumaga 12 - Buddhist TV.mp3 1,128 33 MB
2020-09-29 Adelaide - Zoom.mp3 1,178 56 MB
2020-10-01 Wap Poya - Ruwanweliseya.mp3 1,556 54 MB
2020-10-04 Budumaga 13 - Buddhist TV.mp3 1,207 35 MB
2020-10-11 Budumaga 14 - Buddhist TV.mp3 1,343 38 MB
2020-10-18 Budumaga 15 - Buddhist TV.mp3 1,373 43 MB
2020-10-25 Budumaga 16 - Buddhist TV.mp3 1,249 38 MB
2020-11-01 Budumaga 17 - Buddhist TV.mp3 1,882 62 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴