මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2020-01-01 Galle Desana.mp3 8,327 14 MB
2020-01-01 Galle Discussion.mp3 3,503 13 MB
2020-01-02 Matara Bodhi - Low Quality.mp3 2,816 14 MB
2020-01-02 Matara Munidasa Discussion.mp3 3,531 14 MB
2020-02-29 Dighavapi Vandana.mp3 2,011 18 MB
2020-03-09 Medin Poya Labunoruwa.mp3 3,635 34 MB
2020-03-24 Skype Discussion.mp3 3,922 19 MB
2020-03-26 Samanupassana Sutta - Skype.mp3 4,810 12 MB
2020-03-28 Discussion with Saddathissa Thero.mp3 1,673 15 MB
2020-04-01 Discussion via Zoom.mp3 1,863 14 MB
2020-04-07 Bak Poya - Labunoruwa.mp3 3,404 16 MB
2020-06-05 Poson Poya Desana.mp3 2,143 45 MB
2020-06-XX Sirasa TV Deshana.mp3 834 33 MB
2020-07-04 Esala Poya - Buddhist TV.mp3 1,438 70 MB
2020-07-07 Zoom Dhamma Desana.mp3 660 40 MB
2020-07-12 Budumaga 01 - Buddhist TV.mp3 3,677 41 MB
2020-07-19 Budumaga 02 - Buddhist TV.mp3 2,322 27 MB
2020-07-26 Budumaga 03 - Buddhist TV.mp3 1,452 55 MB
2020-08-02 Budumaga 04 - Buddhist TV.mp3 1,303 56 MB
2020-08-03 Nikini Poya - Buddhist TV.mp3 1,086 64 MB
2020-08-09 Budumaga 05 - Buddhist TV.mp3 1,350 39 MB
2020-08-16 Budumaga 06 - Buddhist TV.mp3 1,128 28 MB
2020-08-23 Budumaga 07 - Buddhist TV.mp3 1,033 28 MB
2020-08-30 Budumaga 08 - Buddhist TV.mp3 1,119 39 MB
2020-09-01 Binara Poya - Deshana.mp3 1,458 49 MB
2020-09-06 Budumaga 09 - Buddhist TV.mp3 1,050 25 MB
2020-09-13 Budumaga 10 - Buddhist TV.mp3 1,124 24 MB
2020-09-20 Budumaga 11 - Buddhist TV.mp3 999 37 MB
2020-09-27 Budumaga 12 - Buddhist TV.mp3 932 33 MB
2020-09-29 Adelaide - Zoom.mp3 987 56 MB
2020-10-01 Wap Poya - Ruwanweliseya.mp3 1,298 54 MB
2020-10-04 Budumaga 13 - Buddhist TV.mp3 994 35 MB
2020-10-11 Budumaga 14 - Buddhist TV.mp3 1,114 38 MB
2020-10-18 Budumaga 15 - Buddhist TV.mp3 1,028 43 MB
2020-10-25 Budumaga 16 - Buddhist TV.mp3 1,034 38 MB
2020-11-01 Budumaga 17 - Buddhist TV.mp3 1,570 62 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴