මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2020-01-01 Galle Desana.mp3 7,691 14 MB
2020-01-01 Galle Discussion.mp3 3,256 13 MB
2020-01-02 Matara Bodhi - Low Quality.mp3 2,601 14 MB
2020-01-02 Matara Munidasa Discussion.mp3 3,313 14 MB
2020-02-29 Dighavapi Vandana.mp3 1,793 18 MB
2020-03-09 Medin Poya Labunoruwa.mp3 3,206 34 MB
2020-03-24 Skype Discussion.mp3 3,667 19 MB
2020-03-26 Samanupassana Sutta - Skype.mp3 4,390 12 MB
2020-03-28 Discussion with Saddathissa Thero.mp3 1,503 15 MB
2020-04-01 Discussion via Zoom.mp3 1,721 14 MB
2020-04-07 Bak Poya - Labunoruwa.mp3 3,136 16 MB
2020-06-05 Poson Poya Desana.mp3 1,945 45 MB
2020-06-XX Sirasa TV Deshana.mp3 654 33 MB
2020-07-04 Esala Poya - Buddhist TV.mp3 1,241 70 MB
2020-07-07 Zoom Dhamma Desana.mp3 480 40 MB
2020-07-12 Budumaga 01 - Buddhist TV.mp3 3,347 41 MB
2020-07-19 Budumaga 02 - Buddhist TV.mp3 2,055 27 MB
2020-07-26 Budumaga 03 - Buddhist TV.mp3 1,223 55 MB
2020-08-02 Budumaga 04 - Buddhist TV.mp3 1,096 56 MB
2020-08-03 Nikini Poya - Buddhist TV.mp3 926 64 MB
2020-08-09 Budumaga 05 - Buddhist TV.mp3 1,168 39 MB
2020-08-16 Budumaga 06 - Buddhist TV.mp3 942 28 MB
2020-08-23 Budumaga 07 - Buddhist TV.mp3 869 28 MB
2020-08-30 Budumaga 08 - Buddhist TV.mp3 941 39 MB
2020-09-01 Binara Poya - Deshana.mp3 1,278 49 MB
2020-09-06 Budumaga 09 - Buddhist TV.mp3 872 25 MB
2020-09-13 Budumaga 10 - Buddhist TV.mp3 933 24 MB
2020-09-20 Budumaga 11 - Buddhist TV.mp3 833 37 MB
2020-09-27 Budumaga 12 - Buddhist TV.mp3 706 33 MB
2020-09-29 Adelaide - Zoom.mp3 815 56 MB
2020-10-01 Wap Poya - Ruwanweliseya.mp3 1,104 54 MB
2020-10-04 Budumaga 13 - Buddhist TV.mp3 796 35 MB
2020-10-11 Budumaga 14 - Buddhist TV.mp3 835 38 MB
2020-10-18 Budumaga 15 - Buddhist TV.mp3 832 43 MB
2020-10-25 Budumaga 16 - Buddhist TV.mp3 807 38 MB
2020-11-01 Budumaga 17 - Buddhist TV.mp3 1,161 62 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴