මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2020-01-01 Galle Desana.mp3 5,239 14 MB
2020-01-01 Galle Discussion.mp3 2,362 13 MB
2020-01-02 Matara Bodhi - Low Quality.mp3 1,912 14 MB
2020-01-02 Matara Munidasa Discussion.mp3 2,589 14 MB
2020-02-29 Dighavapi Vandana.mp3 1,118 18 MB
2020-03-09 Medin Poya Labunoruwa.mp3 2,030 34 MB
2020-03-24 Skype Discussion.mp3 2,341 19 MB
2020-03-26 Samanupassana Sutta - Skype.mp3 2,791 12 MB
2020-03-28 Discussion with Saddathissa Thero.mp3 746 15 MB
2020-04-01 Discussion via Zoom.mp3 905 14 MB
2020-04-07 Bak Poya - Labunoruwa.mp3 1,768 16 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴