මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2020-01-01 Galle Desana.mp3 6,991 14 MB
2020-01-01 Galle Discussion.mp3 2,988 13 MB
2020-01-02 Matara Bodhi - Low Quality.mp3 2,372 14 MB
2020-01-02 Matara Munidasa Discussion.mp3 3,086 14 MB
2020-02-29 Dighavapi Vandana.mp3 1,610 18 MB
2020-03-09 Medin Poya Labunoruwa.mp3 2,906 34 MB
2020-03-24 Skype Discussion.mp3 3,447 19 MB
2020-03-26 Samanupassana Sutta - Skype.mp3 3,938 12 MB
2020-03-28 Discussion with Saddathissa Thero.mp3 1,352 15 MB
2020-04-01 Discussion via Zoom.mp3 1,564 14 MB
2020-04-07 Bak Poya - Labunoruwa.mp3 2,956 16 MB
2020-06-05 Poson Poya Desana.mp3 1,769 45 MB
2020-06-XX Sirasa TV Deshana.mp3 498 33 MB
2020-07-04 Esala Poya - Buddhist TV.mp3 1,073 70 MB
2020-07-07 Zoom Dhamma Desana.mp3 317 40 MB
2020-07-12 Budumaga 01 - Buddhist TV.mp3 1,491 41 MB
2020-07-19 Budumaga 02 - Buddhist TV.mp3 1,492 27 MB
2020-07-26 Budumaga 03 - Buddhist TV.mp3 784 55 MB
2020-08-02 Budumaga 04 - Buddhist TV.mp3 771 56 MB
2020-08-03 Nikini Poya - Buddhist TV.mp3 770 64 MB
2020-08-09 Budumaga 05 - Buddhist TV.mp3 825 39 MB
2020-08-16 Budumaga 06 - Buddhist TV.mp3 604 28 MB
2020-08-23 Budumaga 07 - Buddhist TV.mp3 535 28 MB
2020-08-30 Budumaga 08 - Buddhist TV.mp3 533 39 MB
2020-09-01 Binara Poya - Deshana.mp3 1,014 49 MB
2020-09-06 Budumaga 09 - Buddhist TV.mp3 500 25 MB
2020-09-13 Budumaga 10 - Buddhist TV.mp3 567 24 MB
2020-09-20 Budumaga 11 - Buddhist TV.mp3 440 37 MB
2020-09-27 Budumaga 12 - Buddhist TV.mp3 372 33 MB
2020-09-29 Adelaide - Zoom.mp3 440 56 MB
2020-10-01 Wap Poya - Ruwanweliseya.mp3 580 54 MB
2020-10-04 Budumaga 13 - Buddhist TV.mp3 392 35 MB
2020-10-11 Budumaga 14 - Buddhist TV.mp3 458 38 MB
2020-10-18 Budumaga 15 - Buddhist TV.mp3 269 43 MB
2020-10-25 Budumaga 16 - Buddhist TV.mp3 94 38 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴