දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2020-01-01 Galle Desana.mp3 3,116 14 MB
2020-01-01 Galle Discussion.mp3 1,463 13 MB
2020-01-02 Matara Bodhi - Low Quality.mp3 1,121 14 MB
2020-01-02 Matara Munidasa Discussion.mp3 1,619 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴