මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2021-02-12 Basawakkulama Damma Desana.mp3 3,915 69 MB
2021-02-26 Nawam Poya Deshana.mp3 2,579 64 MB
2021-03-30 Na Ula Damma Desana.mp3 1,741 63 MB
2021-06-10 ICTB Zoom Dhamma Desana.mp3 1,420 63 MB
2021-07-07 - Zoom ICTB 8.mp3 341 17 MB
2021-08-04 Dhamma.mp3 809 22 MB
2021-08-21 Deshana.mp3 626 35 MB
2021-09-15 Zoom Deshana.mp3 540 19 MB
2021-10-23 Zoom Dhamma Desana.mp3 42 21 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴