මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2021-02-12 Basawakkulama Damma Desana.mp3 4,965 69 MB
2021-02-26 Nawam Poya Deshana.mp3 3,065 64 MB
2021-03-30 Na Ula Damma Desana.mp3 2,180 63 MB
2021-06-10 ICTB Zoom Dhamma Desana.mp3 1,876 63 MB
2021-07-07 - Zoom ICTB 8.mp3 737 17 MB
2021-08-04 Dhamma.mp3 1,243 22 MB
2021-08-21 Deshana.mp3 1,071 35 MB
2021-09-15 Zoom Deshana.mp3 1,050 19 MB
2021-10-23 Zoom Dhamma Desana.mp3 1,127 21 MB
2021-12-13 Dhamma Deshana.mp3 1,019 19 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴