මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
SammaDitti01-Akusalancha Pjanathi 2011-06-20.mp3 1,196 9 MB
SammaDitti02-Aharancha Pajanathi 2011-6-24.mp3 744 10 MB
SammaDitti03-Dukkhancha Pajanathi 2011-06-17.mp3 604 10 MB
SammaDitti04-Jaramaranancha Pajanathi 2011-07-31.mp3 634 10 MB
SammaDitti05-jatincha Pajanathi 2011-10-7.mp3 554 10 MB
SammaDitti06_Bhavaya 2011 Full.mp3 664 12 MB
SammaDitti07-Upadanancha Pajanathi 2011-8-14.mp3 743 10 MB
SammaDitti08-Tanhacha Pajanathi 2011-8-21.mp3 606 9 MB
SammaDitti09-Wedanancha Pajanathi 2011-08-28.mp3 633 9 MB
SammaDitti10-Phassancha Pajanathi 2011-09-04.mp3 597 9 MB
SammaDitti11-Salayatanancha Pajanathi 2011-11-9.mp3 562 8 MB
SammaDitti12-Namarupancha Pajanati 2011-9-19.mp3 517 7 MB
SammaDitti13-Wihnnananca Pajanathi 2011-09-23.mp3 547 10 MB
SammaDitti14-Sankharancha Pajanathi 2011-10-2.mp3 617 9 MB
SammaDitti15-Avijjacha Pajanathi 2011-10-09.mp3 583 9 MB
SammaDitti16-Asawancha Pajanathi 2011-10-16.mp3 599 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴