මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 5,769 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,308 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 245 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 5,034 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 3,235 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 250 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 291 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 6,008 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 1,945 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,402 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 3,059 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,349 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 2,993 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,693 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 3,685 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 3,125 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,221 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 3,723 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 167 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 1,030 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,430 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 898 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 2,086 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 223 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 165 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 1,891 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 186 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,249 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,379 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,307 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 3,226 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 213 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,427 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,273 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 2,777 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 2,105 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 198 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 4,869 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 4,062 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 240 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,234 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 166 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,196 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 163 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 2,687 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 137 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,632 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 3,808 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 161 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 182 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 3,119 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,653 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,165 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 168 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 3,019 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 2,973 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 135 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,141 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,407 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,658 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 121 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 2,010 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 163 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 159 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,178 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,681 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 2,046 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 1,980 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,615 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,062 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,496 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,803 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,513 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,191 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,531 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 1,786 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,170 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴