මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 6,224 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,583 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 479 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 5,238 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 3,460 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 494 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 528 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 6,267 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 2,151 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,620 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 3,247 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,502 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 3,201 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,898 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 3,918 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 3,332 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,389 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 3,920 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 353 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 1,215 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,650 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 1,068 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 2,300 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 410 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 327 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 2,057 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 406 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,447 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,571 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,515 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 3,457 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 404 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,603 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,483 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 3,026 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 2,337 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 405 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 5,042 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 4,282 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 480 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,411 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 338 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,430 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 357 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 2,897 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 329 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,801 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 3,994 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 304 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 359 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 3,296 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,820 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,363 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 323 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 3,205 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 3,134 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 314 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,373 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,591 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,858 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 298 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 2,212 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 339 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 399 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,349 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,847 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 2,229 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 2,162 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,794 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,256 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,665 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,991 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,701 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,353 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,726 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 1,953 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,353 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴