දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 5,503 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,117 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 72 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 4,812 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 3,015 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 55 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 98 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 5,795 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 1,824 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,242 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 2,928 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,242 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 2,771 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,348 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 3,516 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 2,965 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,110 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 3,548 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 48 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 876 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,307 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 775 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 1,980 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 67 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 50 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 1,789 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 52 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,113 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,259 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,106 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 3,013 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 51 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,273 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,150 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 2,622 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 1,936 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 47 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 4,715 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 3,840 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 87 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,080 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 51 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,058 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 48 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 2,587 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 50 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,525 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 3,632 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 45 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 64 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 3,009 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,541 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,050 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 55 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 2,861 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 2,858 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 45 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,025 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,297 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,533 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 46 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 1,918 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 45 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 42 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,059 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,459 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 1,935 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 1,830 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,518 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 1,946 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,356 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,652 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,349 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,048 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,389 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 1,644 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,057 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴