දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 5,466 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,084 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 35 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 4,789 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 2,987 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 28 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 48 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 5,776 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 1,803 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,216 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 2,901 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,222 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 2,748 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,306 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 3,495 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 2,935 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,092 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 3,526 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 25 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 851 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,285 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 752 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 1,953 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 23 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 27 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 1,770 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 24 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,083 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,224 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,076 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 2,986 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 26 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,240 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,131 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 2,596 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 1,911 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 27 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 4,689 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 3,818 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 27 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,060 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 25 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,016 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 26 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 2,568 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 21 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,491 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 3,607 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 18 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 25 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 2,979 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,513 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,021 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 25 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 2,826 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 2,833 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 16 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,007 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,279 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,503 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 19 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 1,895 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 19 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 21 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,035 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,437 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 1,913 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 1,797 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,490 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 1,921 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,326 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,621 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,326 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,024 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,366 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 1,619 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,036 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴