ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha12MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya14MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma24MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v226MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v230MB
2016-02-07 Vidharshana Upades16MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD37MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana33MB
2016-02-15 Galle Deshana21MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda35MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna17MB
2016-02-22 Message about book printing414KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana25MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta26MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 120MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 212MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 323MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 416MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality)16MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v216MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning7.2MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v226MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon11MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura14MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v23.4MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava2.1MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v223MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana33MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion9.2MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion13MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa31MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v220MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa8.2MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya20MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama9.8MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road17MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v227MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya24MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH30MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v235MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana37MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v213MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion16MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v225MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa11MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v227MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa13MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya38MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura16MB
2016-06-30 Matale v227MB
2016-06-30 Matale25MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya8.2MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana17MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana14MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana16MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri19MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva23MB
2016-10-05 Colombo Deshana15MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula18MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero19MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa9.4MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana21MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari18MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula18MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara24MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada24MB
2016-11-26 Homagama22MB
2016-11-27 Galle18MB
2016-11-27 Mathara23MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana23MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana16MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa17MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa23MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla24MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy22MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy20MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama12MB