මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 6,096 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,486 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 393 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 5,163 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 3,392 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 404 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 439 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 6,193 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 2,073 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,544 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 3,174 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,454 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 3,148 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,828 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 3,856 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 3,266 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,330 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 3,856 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 275 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 1,157 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,573 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 1,003 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 2,238 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 363 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 273 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 1,998 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 329 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,374 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,501 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,440 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 3,387 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 337 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,538 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,396 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 2,936 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 2,247 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 332 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 4,994 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 4,200 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 404 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,349 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 256 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,369 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 295 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 2,833 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 262 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,745 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 3,940 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 252 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 297 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 3,238 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,755 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,300 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 279 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 3,151 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 3,075 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 261 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,283 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,520 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,774 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 244 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 2,158 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 287 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 305 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,292 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,792 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 2,166 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 2,113 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,723 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,188 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,609 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,941 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,622 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,294 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,656 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 1,884 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,295 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴