මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 6,253 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,612 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 508 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 5,262 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 3,491 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 516 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 565 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 6,299 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 2,179 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,651 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 3,283 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,534 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 3,225 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,916 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 3,952 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 3,351 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,414 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 3,949 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 386 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 1,243 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,677 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 1,086 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 2,332 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 440 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 354 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 2,082 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 430 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,468 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,596 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,545 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 3,484 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 432 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,627 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,509 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 3,055 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 2,361 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 434 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 5,064 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 4,316 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 506 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,440 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 359 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,457 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 379 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 2,926 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 357 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,830 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 4,025 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 322 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 380 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 3,319 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,844 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,388 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 345 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 3,222 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 3,157 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 336 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,407 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,611 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,887 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 316 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 2,236 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 360 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 423 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,373 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,870 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 2,254 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 2,185 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,816 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,273 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,710 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 2,015 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,727 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,379 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,746 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 1,973 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,376 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴