මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 5,702 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,240 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 194 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 4,976 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 3,176 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 202 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 238 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 5,956 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 1,906 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,358 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 3,012 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,318 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 2,955 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,627 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 3,634 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 3,073 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,186 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 3,679 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 124 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 983 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,384 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 854 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 2,058 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 174 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 124 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 1,860 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 140 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,205 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,332 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,263 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 3,165 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 166 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,376 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,234 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 2,738 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 2,068 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 162 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 4,806 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 4,007 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 185 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,193 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 121 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,156 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 133 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 2,653 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 107 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,599 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 3,758 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 114 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 150 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 3,087 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,613 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,134 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 129 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 2,959 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 2,933 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 101 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,086 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,361 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,610 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 90 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 1,976 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 125 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 119 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,134 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,634 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 2,013 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 1,939 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,583 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,007 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,449 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,734 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,439 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,148 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,484 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 1,726 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,133 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴