මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 6,355 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,703 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 568 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 5,323 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 3,551 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 563 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 624 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 6,350 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 2,221 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,708 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 3,340 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,574 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 3,278 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,960 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 4,014 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 3,401 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,466 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 3,997 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 436 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 1,283 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,725 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 1,138 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 2,422 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 506 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 390 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 2,118 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 479 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,525 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,642 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,594 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 3,531 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 486 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,666 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,554 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 3,104 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 2,408 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 491 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 5,110 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 4,362 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 556 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,490 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 410 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,507 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 421 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 3,012 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 401 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,886 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 4,076 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 368 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 425 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 3,364 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,889 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,431 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 390 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 3,272 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 3,202 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 387 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,447 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,657 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,932 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 350 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 2,295 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 416 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 461 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,410 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,921 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 2,292 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 2,234 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,856 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,315 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,763 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 2,062 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,773 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,441 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,806 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 2,034 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,441 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴