මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 5,565 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,165 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 125 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 4,876 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 3,082 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 111 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 155 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 5,848 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 1,864 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,293 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 2,958 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,270 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 2,806 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,386 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 3,564 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 3,024 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,139 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 3,587 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 69 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 914 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,329 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 805 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 2,009 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 95 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 77 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 1,814 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 76 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,147 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,282 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,143 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 3,096 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 85 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,297 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,181 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 2,663 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 1,981 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 76 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 4,751 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 3,900 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 116 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,109 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 74 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,093 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 85 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 2,605 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 66 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,546 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 3,653 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 69 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 96 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 3,040 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,566 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,075 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 73 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 2,890 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 2,886 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 64 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,042 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,319 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,563 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 63 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 1,937 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 73 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 65 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,094 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,510 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 1,967 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 1,857 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,536 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 1,964 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,396 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,679 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,390 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,085 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,421 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 1,672 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,097 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴