මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 6,386 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,744 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 603 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 5,348 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 3,578 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 576 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 646 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 6,372 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 2,252 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,742 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 3,362 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,588 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 3,299 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,986 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 4,039 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 3,429 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,487 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 4,014 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 455 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 1,310 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,747 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 1,153 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 2,445 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 537 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 406 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 2,142 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 504 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,548 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,669 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,625 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 3,553 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 508 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,687 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,579 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 3,136 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 2,423 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 509 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 5,129 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 4,389 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 581 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,511 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 430 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,525 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 435 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 3,036 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 417 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,911 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 4,100 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 385 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 447 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 3,392 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,911 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,469 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 451 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 3,303 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 3,238 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 406 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,464 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,680 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,948 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 364 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 2,321 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 432 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 483 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,423 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,945 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 2,318 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 2,254 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,884 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,337 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,783 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 2,094 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,798 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,465 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,831 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 2,048 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,468 12 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴