මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 5,632 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,199 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 167 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 4,910 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 3,128 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 154 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 191 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 5,890 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 1,884 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,322 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 2,982 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,289 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 2,886 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,537 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 3,591 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 3,045 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,164 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 3,641 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 95 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 949 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,351 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 827 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 2,032 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 131 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 105 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 1,837 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 108 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,169 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,303 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,198 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 3,129 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 137 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,327 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,202 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 2,700 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 2,004 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 116 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 4,775 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 3,967 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 146 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,146 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 90 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,132 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 104 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 2,628 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 84 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,568 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 3,698 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 84 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 110 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 3,058 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,588 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,097 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 89 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 2,912 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 2,909 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 83 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,054 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,339 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,585 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 74 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 1,952 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 95 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 86 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,111 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,522 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 1,984 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 1,891 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,562 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 1,980 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,419 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,694 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,407 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,115 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,436 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 1,697 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,110 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴