මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 5,933 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,451 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 363 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 5,137 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 3,353 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 371 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 393 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 6,147 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 2,032 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,516 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 3,148 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,430 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 3,120 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,797 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 3,813 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 3,232 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,301 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 3,824 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 249 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 1,126 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,538 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 974 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 2,199 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 328 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 253 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 1,966 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 305 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,350 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,478 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,404 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 3,343 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 310 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,502 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,375 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 2,905 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 2,223 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 295 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 4,968 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 4,140 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 370 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,322 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 233 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,343 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 273 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 2,800 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 226 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,716 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 3,913 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 234 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 270 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 3,207 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,735 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,268 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 251 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 3,118 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 3,051 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 221 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,250 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,490 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,749 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 216 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 2,133 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 254 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 275 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,262 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,767 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 2,134 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 2,088 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,695 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,152 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,575 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,918 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,590 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,269 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,629 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 1,856 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,269 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴