මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 5,847 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 4,389 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 328 24 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 5,099 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 3,299 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 313 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 353 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 6,064 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 1,994 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 3,458 35 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 3,105 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 1,392 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 3,080 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 3,743 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 3,746 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 3,176 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 3,266 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 3,768 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 206 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 1,070 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2,492 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 938 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 2,134 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 268 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 199 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 1,925 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 247 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 3,304 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2,430 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 3,357 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 3,293 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 259 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 3,467 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2,311 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 2,847 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 2,179 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 247 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 4,916 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 4,099 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 322 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 3,274 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 202 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2,256 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 215 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 2,766 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 196 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2,675 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 3,872 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 198 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 231 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 3,167 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2,701 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 3,209 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 212 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 3,072 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 3,020 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 181 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 3,193 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2,459 18 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2,701 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 161 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 2,070 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 215 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 224 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 3,227 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2,716 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 2,101 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 2,052 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 1,654 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,113 23 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2,534 16 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 1,868 17 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2,547 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2,229 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 3,575 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 1,819 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2,209 12 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴