මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2012 Neththippakarana.mp3 587 7 MB
2012 Sathiya Vedeema.mp3 963 8 MB
2012 Satipatthana Anapana Pabbaya.mp3 771 13 MB
2012-02-27 Deshana.mp3 150 11 MB
2012-05-05 Deshana.mp3 150 15 MB
2012-05-14 Sakkaya Ditti.mp3 713 5 MB
2012-05-24 Bhavana 1.mp3 138 2 MB
2012-05-24 Bhavana 2.mp3 296 8 MB
2012-05-25 Iriyapatha Bhavanawa.mp3 603 1 MB
2012-05-25 Satipatthana Bhavana.mp3 144 2 MB
2012-05-26 Kshana Sampattiya.mp3 183 3 MB
2012-05-26 Vijaya sutta Bhavana.mp3 152 11 MB
2012-09-25 Bhawanasalawe Deshana.mp3 377 10 MB
2012-09-28 Day before Poya.mp3 551 10 MB
2012-10-07 Danasalawe Deshana.mp3 465 8 MB
2012-10-07 Kandy 1.mp3 516 13 MB
2012-10-07 Kandy 2.mp3 434 15 MB
2012-10-29 Kohuwala 1 - Samachitta Pariyaya Sutta.mp3 434 11 MB
2012-10-29 Kohuwala 2.mp3 617 8 MB
2012-11-11 House of Fashion Colombo.mp3 398 11 MB
2012-11-16 Desana Part 1.mp3 526 5 MB
2012-11-16 Kohuwala Kayagathasathi.mp3 531 15 MB
2012-11-16 Vevala Piliyandala 1.mp3 527 7 MB
2012-11-16 Vevala Piliyandala 2.mp3 525 6 MB
2012-11-17 Day before Katina.mp3 348 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴