මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2012 Neththippakarana.mp3 638 7 MB
2012 Sathiya Vedeema.mp3 1,007 8 MB
2012 Satipatthana Anapana Pabbaya.mp3 825 13 MB
2012-02-27 Deshana.mp3 181 11 MB
2012-05-05 Deshana.mp3 195 15 MB
2012-05-14 Sakkaya Ditti.mp3 760 5 MB
2012-05-24 Bhavana 1.mp3 180 2 MB
2012-05-24 Bhavana 2.mp3 367 8 MB
2012-05-25 Iriyapatha Bhavanawa.mp3 635 1 MB
2012-05-25 Satipatthana Bhavana.mp3 175 2 MB
2012-05-26 Kshana Sampattiya.mp3 227 3 MB
2012-05-26 Vijaya sutta Bhavana.mp3 187 11 MB
2012-09-25 Bhawanasalawe Deshana.mp3 414 10 MB
2012-09-28 Day before Poya.mp3 601 10 MB
2012-10-07 Danasalawe Deshana.mp3 511 8 MB
2012-10-07 Kandy 1.mp3 556 13 MB
2012-10-07 Kandy 2.mp3 462 15 MB
2012-10-29 Kohuwala 1 - Samachitta Pariyaya Sutta.mp3 474 11 MB
2012-10-29 Kohuwala 2.mp3 657 8 MB
2012-11-11 House of Fashion Colombo.mp3 431 11 MB
2012-11-16 Desana Part 1.mp3 603 5 MB
2012-11-16 Kohuwala Kayagathasathi.mp3 562 15 MB
2012-11-16 Vevala Piliyandala 1.mp3 561 7 MB
2012-11-16 Vevala Piliyandala 2.mp3 567 6 MB
2012-11-17 Day before Katina.mp3 390 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴