මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2012 Neththippakarana.mp3 732 7 MB
2012 Sathiya Vedeema.mp3 1,088 8 MB
2012 Satipatthana Anapana Pabbaya.mp3 915 13 MB
2012-02-27 Deshana.mp3 275 11 MB
2012-05-05 Deshana.mp3 313 15 MB
2012-05-14 Sakkaya Ditti.mp3 858 5 MB
2012-05-24 Bhavana 1.mp3 280 2 MB
2012-05-24 Bhavana 2.mp3 516 8 MB
2012-05-25 Iriyapatha Bhavanawa.mp3 714 1 MB
2012-05-25 Satipatthana Bhavana.mp3 269 2 MB
2012-05-26 Kshana Sampattiya.mp3 343 3 MB
2012-05-26 Vijaya sutta Bhavana.mp3 274 11 MB
2012-09-25 Bhawanasalawe Deshana.mp3 503 10 MB
2012-09-28 Day before Poya.mp3 687 10 MB
2012-10-07 Danasalawe Deshana.mp3 596 8 MB
2012-10-07 Kandy 1.mp3 645 13 MB
2012-10-07 Kandy 2.mp3 552 15 MB
2012-10-29 Kohuwala 1 - Samachitta Pariyaya Sutta.mp3 572 11 MB
2012-10-29 Kohuwala 2.mp3 847 8 MB
2012-11-11 House of Fashion Colombo.mp3 514 11 MB
2012-11-16 Desana Part 1.mp3 686 5 MB
2012-11-16 Kohuwala Kayagathasathi.mp3 647 15 MB
2012-11-16 Vevala Piliyandala 1.mp3 648 7 MB
2012-11-16 Vevala Piliyandala 2.mp3 659 6 MB
2012-11-17 Day before Katina.mp3 489 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴