ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
2011 Brisbane, Sydney and Canberraගොනු 17 කි.145MB
2011 Dec Adelaideගොනු 9 කි.146MB
2011 Dec to 2012 Jan Melbourneගොනු 45 කි.409MB