මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01. KALAHAVIVADA SUTTHA 2011.11.30.mp3 141 15 MB
02. ROHITHASSA SUTTHA 07.12.2011.mp3 621 11 MB
03. SIL - [Session 01] 10.12.2011.mp3 156 10 MB
04. sil - [session 02] 10.12.2011.mp3 135 11 MB
05. SIL - [Session 03] 10.12.2011.mp3 130 7 MB
06. SASARIN MIDEEMATA 13.12.2011.mp3 937 21 MB
07. Sabbapapassa Akaranan 2011.12.14.mp3 268 9 MB
07. sambuddha desanawa 14.12.2011.mp3 484 11 MB
08. majja suttha [part - 01] 2011.12.21.mp3 259 11 MB
08.a Meditation Instructions - [01] 2011.12.24.mp3 139 5 MB
08.b Meditation Instructions - [02] 2011.12.24.mp3 127 1 MB
08.c Madyama Prathipadava 2011.12.24.mp3 292 10 MB
09. Meditation Instructions - [01] 2011.12.25.mp3 137 3 MB
10. Meditation Instructions - [02] 2011.12.25.mp3 271 836 KB
11. Meditation Instructions - [03] 2011.12.25.mp3 110 7 MB
12. Meditation Instructions - [01] 2011.12.26.mp3 116 1 MB
13. Meditation Instructions [Q & A] - [02] 2011.12.26.mp3 131 1 MB
14. Meditation Instructions [Q & A] - [03] 2011.12.26.mp3 118 9 MB
15. SIL [Q & A -01] 2011.12.27.mp3 118 3 MB
16. SIL [Q & A -02] 2011.12.27.mp3 146 10 MB
17. majja suttha [part - 02] 2011.12.28.mp3 128 9 MB
17.a Kalahavivada Sutta 2011.12.30 Nisala Arana.mp3 276 11 MB
17.b Discussion Part 1 2011.12.30 Nisala Arana.mp3 506 7 MB
17.c Discussion Part 2 2011.12.30 Nisala Arana.mp3 385 9 MB
18. AVIDYAWA & VIDYAWA 2011.12.31.mp3 553 12 MB
18.a Damma desana 2011.12.31.mp3 356 11 MB
19. AYATHANA KUSALA 2012.01.07.mp3 824 13 MB
20. AYATHANA KUSALA [Q & A] 2012.01.07.mp3 151 5 MB
20.12-01-03 Australia.mp3 125 9 MB
20.12-01-05 Australia.mp3 128 12 MB
21. MAJJA SUTTHA [Part - 03] 2012.01.11.mp3 126 11 MB
22. samadhi vadamu 2012.01.14.mp3 sil-01 519 8 MB
23. VIDARSHANA VADAMU 2012.01.14.mp3 SIL-02 483 6 MB
24. SAHA WASSA DASSANA SAMPADAYA 2012.01.18.mp3 491 12 MB
25. devadutha suttha 2012.01.25.mp3 431 12 MB
26. NACHAKINCHI LOKEA -01 [SIL] 2012.01.26.mp3 101 5 MB
27. NACHAKINCHI LOKEA-02 [SIL-Q&A] 2012.01.26.mp3 102 10 MB
27.a Sabbapapassa Akaranan at Rockbank 2012.01.30.mp3 244 9 MB
28. soka-sallahrama suttha 2012.02.01.mp3 516 10 MB
28.a Alabhaniya Dharma 2012.02.01.mp3 246 8 MB
28.b Discussion 2012.02.02.mp3 326 13 MB
29. DHAMMA DISCUSSION 2012.02.03.mp3 519 14 MB
30. kachchayana-goththa suttha 2012.02.04.mp3 599 10 MB
31. SIL [Q & A] 2012.02.04.mp3 120 12 MB
32.sambuddha desana -[dandenong temple] 2012.01.14.mp3 132 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴