ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
01. KALAHAVIVADA SUTTHA 2011.11.3015MB
02. ROHITHASSA SUTTHA 07.12.201111MB
03. SIL - [Session 01] 10.12.20119.9MB
04. sil - [session 02] 10.12.201111MB
05. SIL - [Session 03] 10.12.20116.9MB
06. SASARIN MIDEEMATA 13.12.201121MB
07. Sabbapapassa Akaranan 2011.12.148.8MB
07. sambuddha desanawa 14.12.201111MB
08. majja suttha [part - 01] 2011.12.2111MB
08.a Meditation Instructions - [01] 2011.12.245.0MB
08.b Meditation Instructions - [02] 2011.12.241.5MB
08.c Madyama Prathipadava 2011.12.2410MB
09. Meditation Instructions - [01] 2011.12.252.8MB
10. Meditation Instructions - [02] 2011.12.25836KB
11. Meditation Instructions - [03] 2011.12.257.0MB
12. Meditation Instructions - [01] 2011.12.261.4MB
13. Meditation Instructions [Q & A] - [02] 2011.12.261.3MB
14. Meditation Instructions [Q & A] - [03] 2011.12.268.7MB
15. SIL [Q & A -01] 2011.12.273.4MB
16. SIL [Q & A -02] 2011.12.279.7MB
17. majja suttha [part - 02] 2011.12.289.4MB
17.a Kalahavivada Sutta 2011.12.30 Nisala Arana11MB
17.b Discussion Part 1 2011.12.30 Nisala Arana6.7MB
17.c Discussion Part 2 2011.12.30 Nisala Arana9.1MB
18. AVIDYAWA & VIDYAWA 2011.12.3112MB
18.a Damma desana 2011.12.3111MB
19. AYATHANA KUSALA 2012.01.0713MB
20. AYATHANA KUSALA [Q & A] 2012.01.075.3MB
20.12-01-03 Australia8.7MB
20.12-01-05 Australia12MB
21. MAJJA SUTTHA [Part - 03] 2012.01.1111MB
22. samadhi vadamu 2012.01.14sil-017.7MB
23. VIDARSHANA VADAMU 2012.01.14SIL-025.6MB
24. SAHA WASSA DASSANA SAMPADAYA 2012.01.1812MB
25. devadutha suttha 2012.01.2512MB
26. NACHAKINCHI LOKEA -01 [SIL] 2012.01.265.0MB
27. NACHAKINCHI LOKEA-02 [SIL-Q&A] 2012.01.2610MB
27.a Sabbapapassa Akaranan at Rockbank 2012.01.309.2MB
28. soka-sallahrama suttha 2012.02.019.8MB
28.a Alabhaniya Dharma 2012.02.018.2MB
28.b Discussion 2012.02.0213MB
29. DHAMMA DISCUSSION 2012.02.0314MB
30. kachchayana-goththa suttha 2012.02.0410MB
31. SIL [Q & A] 2012.02.0412MB
32.sambuddha desana -[dandenong temple] 2012.01.1414MB