මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Silday morning 01 2011.12.17 Sydney.mp3 757 7 MB
02 Silday morning 02 2011.12.17 Sydney.mp3 609 6 MB
03 Silday afternoon Discussion 01 2011.12.17 Sydney.mp3 587 8 MB
04 Silday afternoon Discussion 02 2011.12.17 Sydney.mp3 485 8 MB
05 Silday afetrnoon Discussion 03 2011.12.17 Sydney.mp3 415 6 MB
06 Sabbapapassa Akranan Sydney 2011-12-18.mp3 578 10 MB
07 Discussion Sydney 2011-12-18.mp3 370 2 MB
08 Damma desana 2012.01.27 Canberra.mp3 553 9 MB
09 Silday Deshana 2012.01.28 Canberra.mp3 507 13 MB
10 Silday Discussion 2012.01.28 Canberra.mp3 392 9 MB
11 Silday Discussion 2012.01.28 Canberra.mp3 409 9 MB
12 Discussion 2012.01.29 Canberra.mp3 401 12 MB
13. Sabbapapassa Akaranan 2012-02-01 Brisbane.mp3 472 8 MB
14. Silday Desana 2012-02-01 Brisbane.mp3 376 9 MB
15. Silday afternoon 2012-02-01 Brisbane.mp3 407 3 MB
16. Silday Discussion 2012-02-01 Brisbane.mp3 382 13 MB
17. Rohithassa Sutta 2012-02-01 Brisbane.mp3 390 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴