මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2011 2600 Sambuddha Jayanthi Sabbapapassa Akaranan.mp3 294 7 MB
2011 Ariya Magga Discussion.mp3 459 12 MB
2011 Chaturarya Sathya.mp3 327 12 MB
2011 Discussion Rupa.mp3 636 12 MB
2011 Karapitiya Hospital 1.mp3 249 6 MB
2011 Sakkaya Ditti.mp3 344 12 MB
2011 Sakkayadittiya Duru Kireema.mp3 241 7 MB
2011 Salayathana.mp3 340 11 MB
2011 Sammaditti 01 Akusala Kusala.mp3 289 7 MB
2011 Sammaditti 02 Aahara.mp3 549 13 MB
2011 Sammaditti 03 Dukka.mp3 273 10 MB
2011 Sammaditti 04 Jaramarana.mp3 277 8 MB
2011 Vidarshana Upades.mp3 352 10 MB
2011-02-18 Vipaka Dharma.mp3 530 11 MB
2011-02-21 Karma ha Vipaka.mp3 563 14 MB
2011-03-02 Discussion - Marga Palaya.mp3 492 9 MB
2011-03-07 Bhutha sutta - anupada vimukthiya Panchaskandha.mp3 189 7 MB
2011-03-12 Seela Samadhi Panna.mp3 591 19 MB
2011-03-18 Mithya Ditti (Day before Poya).mp3 575 10 MB
2011-03-19 Kaama Nirodhaya.mp3 157 16 MB
2011-03-19 Poya Day Afternoon Dhamma.mp3 556 10 MB
2011-04-08 Niveema Matale.mp3 280 10 MB
2011-04-10 Nama Rupa Matale.mp3 308 10 MB
2011-04-17 Samma Ditti (Jathiwaraya).mp3 156 12 MB
2011-04-17 Samma Ditti Discussion.mp3 160 11 MB
2011-05-10 Upadanaskandha ha Upadanaya.mp3 279 18 MB
2011-05-10 Vesak Poya.mp3 251 7 MB
2011-05-15 Sabbapapassa Akaranan.mp3 244 9 MB
2011-05-15 Upadaya Rupa Discussion.mp3 295 8 MB
2011-05-15 Vaththu Nanaththa Knanaya.mp3 533 7 MB
2011-05-15 Wattunanatta Nanaya.mp3 246 7 MB
2011-07-06 Sabba Papassa Akaranam.mp3 508 9 MB
2011-07-07 Rupaya.mp3 590 7 MB
2011-07-14 Esala Poya - Saropama Sutta.mp3 509 14 MB
2011-07-16 Saropama sutta.mp3 160 8 MB
2011-07-23 Discussion - Bhavanga Sitha.mp3 165 4 MB
2011-07-24 Kaama Bhava ha Rupa Bhava.mp3 501 2 MB
2011-07-30 Discussion Margaya.mp3 490 7 MB
2011-08-01 Sabbasawa Sutta.mp3 256 8 MB
2011-08-04 Daana Seela.mp3 487 6 MB
2011-08-12 Discussion Pancha Vignana.mp3 512 12 MB
2011-08-14 Lokaye Kelawara.mp3 594 6 MB
2011-08-17 Discussion - Four Ashrawa.mp3 442 6 MB
2011-08-28 Kohuwala Deshana.mp3 502 23 MB
2011-08-29 Discussion Aarammana.mp3 461 8 MB
2011-09-04 Patichcha Samuppada.mp3 568 11 MB
2011-09-11 Patichcha samuppada ha loka nirodhaya.mp3 156 11 MB
2011-09-11 Sabbasava sutta - third.mp3 156 8 MB
2011-10-11 Bhavana.mp3 477 8 MB
2011-10-11 Discussion Upadana.mp3 581 7 MB
2011-10-25 Buddha Gnana.mp3 255 5 MB
2011-10-25 Sangara Sutta.mp3 241 6 MB
2011-11-21 Kalaha Vivada Sutta.mp3 503 18 MB
2011-11-24 Kalaha Vivada Sutta.mp3 429 13 MB
2011-12-12 Deshana.mp3 136 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴