ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
2011 2600 Sambuddha Jayanthi Sabbapapassa Akaranan6.7MB
2011 Ariya Magga Discussion12MB
2011 Chaturarya Sathya12MB
2011 Discussion Rupa12MB
2011 Karapitiya Hospital 15.7MB
2011 Sakkaya Ditti12MB
2011 Sakkayadittiya Duru Kireema6.8MB
2011 Salayathana11MB
2011 Sammaditti 01 Akusala Kusala7.2MB
2011 Sammaditti 02 Aahara13MB
2011 Sammaditti 03 Dukka10MB
2011 Sammaditti 04 Jaramarana8.5MB
2011 Vidarshana Upades10MB
2011-02-18 Vipaka Dharma11MB
2011-02-21 Karma ha Vipaka14MB
2011-03-02 Discussion - Marga Palaya8.8MB
2011-03-07 Bhutha sutta - anupada vimukthiya Panchaskandha6.9MB
2011-03-12 Seela Samadhi Panna19MB
2011-03-18 Mithya Ditti (Day before Poya)10MB
2011-03-19 Kaama Nirodhaya16MB
2011-03-19 Poya Day Afternoon Dhamma10MB
2011-04-08 Niveema Matale10MB
2011-04-10 Nama Rupa Matale9.7MB
2011-04-17 Samma Ditti (Jathiwaraya)12MB
2011-04-17 Samma Ditti Discussion11MB
2011-05-10 Upadanaskandha ha Upadanaya18MB
2011-05-10 Vesak Poya7.0MB
2011-05-15 Sabbapapassa Akaranan8.9MB
2011-05-15 Upadaya Rupa Discussion8.4MB
2011-05-15 Vaththu Nanaththa Knanaya7.1MB
2011-05-15 Wattunanatta Nanaya6.7MB
2011-07-06 Sabba Papassa Akaranam9.2MB
2011-07-07 Rupaya7.3MB
2011-07-14 Esala Poya - Saropama Sutta14MB
2011-07-16 Saropama sutta8.1MB
2011-07-23 Discussion - Bhavanga Sitha4.0MB
2011-07-24 Kaama Bhava ha Rupa Bhava2.0MB
2011-07-30 Discussion Margaya7.2MB
2011-08-01 Sabbasawa Sutta8.0MB
2011-08-04 Daana Seela6.2MB
2011-08-12 Discussion Pancha Vignana12MB
2011-08-14 Lokaye Kelawara5.7MB
2011-08-17 Discussion - Four Ashrawa5.5MB
2011-08-28 Kohuwala Deshana23MB
2011-08-29 Discussion Aarammana7.5MB
2011-09-04 Patichcha Samuppada11MB
2011-09-11 Patichcha samuppada ha loka nirodhaya11MB
2011-09-11 Sabbasava sutta - third8.4MB
2011-10-11 Bhavana8.0MB
2011-10-11 Discussion Upadana7.2MB
2011-10-25 Buddha Gnana5.5MB
2011-10-25 Sangara Sutta6.4MB
2011-11-21 Kalaha Vivada Sutta18MB
2011-11-24 Kalaha Vivada Sutta13MB
2011-12-12 Deshana5.4MB