මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
2011 2600 Sambuddha Jayanthi Sabbapapassa Akaranan.mp3 557 7 MB
2011 Ariya Magga Discussion.mp3 731 12 MB
2011 Chaturarya Sathya.mp3 658 12 MB
2011 Discussion Rupa.mp3 909 12 MB
2011 Karapitiya Hospital 1.mp3 517 6 MB
2011 Sakkaya Ditti.mp3 705 12 MB
2011 Sakkayadittiya Duru Kireema.mp3 559 7 MB
2011 Salayathana.mp3 668 11 MB
2011 Sammaditti 01 Akusala Kusala.mp3 541 7 MB
2011 Sammaditti 02 Aahara.mp3 842 13 MB
2011 Sammaditti 03 Dukka.mp3 537 10 MB
2011 Sammaditti 04 Jaramarana.mp3 542 8 MB
2011 Vidarshana Upades.mp3 651 10 MB
2011-02-18 Vipaka Dharma.mp3 803 11 MB
2011-02-21 Karma ha Vipaka.mp3 875 14 MB
2011-03-02 Discussion - Marga Palaya.mp3 744 9 MB
2011-03-07 Bhutha sutta - anupada vimukthiya Panchaskandha.mp3 472 7 MB
2011-03-12 Seela Samadhi Panna.mp3 856 19 MB
2011-03-18 Mithya Ditti (Day before Poya).mp3 843 10 MB
2011-03-19 Kaama Nirodhaya.mp3 409 16 MB
2011-03-19 Poya Day Afternoon Dhamma.mp3 925 10 MB
2011-04-08 Niveema Matale.mp3 559 10 MB
2011-04-10 Nama Rupa Matale.mp3 587 10 MB
2011-04-17 Samma Ditti (Jathiwaraya).mp3 436 12 MB
2011-04-17 Samma Ditti Discussion.mp3 400 11 MB
2011-05-10 Upadanaskandha ha Upadanaya.mp3 544 18 MB
2011-05-10 Vesak Poya.mp3 525 7 MB
2011-05-15 Sabbapapassa Akaranan.mp3 530 9 MB
2011-05-15 Upadaya Rupa Discussion.mp3 655 8 MB
2011-05-15 Vaththu Nanaththa Knanaya.mp3 797 7 MB
2011-05-15 Wattunanatta Nanaya.mp3 477 7 MB
2011-07-06 Sabba Papassa Akaranam.mp3 1,386 9 MB
2011-07-07 Rupaya.mp3 853 7 MB
2011-07-14 Esala Poya - Saropama Sutta.mp3 752 14 MB
2011-07-16 Saropama sutta.mp3 444 8 MB
2011-07-23 Discussion - Bhavanga Sitha.mp3 430 4 MB
2011-07-24 Kaama Bhava ha Rupa Bhava.mp3 746 2 MB
2011-07-30 Discussion Margaya.mp3 747 7 MB
2011-08-01 Sabbasawa Sutta.mp3 619 8 MB
2011-08-04 Daana Seela.mp3 735 6 MB
2011-08-12 Discussion Pancha Vignana.mp3 814 12 MB
2011-08-14 Lokaye Kelawara.mp3 821 6 MB
2011-08-17 Discussion - Four Ashrawa.mp3 774 6 MB
2011-08-28 Kohuwala Deshana.mp3 767 23 MB
2011-08-29 Discussion Aarammana.mp3 707 8 MB
2011-09-04 Patichcha Samuppada.mp3 833 11 MB
2011-09-11 Patichcha samuppada ha loka nirodhaya.mp3 424 11 MB
2011-09-11 Sabbasava sutta - third.mp3 438 8 MB
2011-10-11 Bhavana.mp3 730 8 MB
2011-10-11 Discussion Upadana.mp3 804 7 MB
2011-10-25 Buddha Gnana.mp3 488 5 MB
2011-10-25 Sangara Sutta.mp3 475 6 MB
2011-11-21 Kalaha Vivada Sutta.mp3 745 18 MB
2011-11-24 Kalaha Vivada Sutta.mp3 673 13 MB
2011-12-12 Deshana.mp3 435 5 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴