ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
2007-01 Salayathana Nirodhaya11MB
2007-05-01 Vesak Poya - Sathipattana 18.1MB
2007-05-01 Vesak Poya - Sathipattana 24.8MB
2007-05-14 Discussion - Nivanata Maga7.0MB
2007-06-30 Poson Poya - Bhavanava6.5MB
2007-07-29 Esala Poya - Chathurarya Sathya11MB
2008 Poya Day Discussion13MB
2008 Saliyapura Desana10MB
2008 Seelaya Nikini Poya Kinihirikanda7.3MB
2008-04-19 Discussion - In Kandy4.4MB
2008-04-19 Kandy 024.3MB
2008-04-19 Kandy 034.4MB
2008-04-19 Kandy 044.4MB
2008-05-24 Mathale deshana 112MB
2008-05-31 Mathale deshana 25.3MB
2008-05-31 Mathale deshana 39.3MB
2008-05-31 Mathale deshana 47.7MB
2008-05-31 Mathale deshana 5 Discussion7.7MB
2008-07-17 Chetho vimukthi (meghiya sutta)6.9MB
2008-07-17 Deshana 02999KB
2008-08-16 Ekayano ayam bhikkave maggo5.5MB
2008-12-25 Patipada 15.9MB
2008-12-25 Patipada 27.2MB
Ariya Maggaya-16.4MB
Ariya Maggaya-27.3MB
Ariya Maggaya-36.2MB
Discussion - Ashrawa3.2MB
Discussion - Nama Rupa 20086.1MB
Discussion11MB
Dittincha anupagamma seelawa (2010)9.8MB
Esala Deshana2(2007) chathurarya sathya5.4MB
Gaddula Baddha Sutta6.2MB
Nibbana6.4MB
Patiga Sammpassa Final8.6MB
Poya Deshana Part 18.5MB
Poya Deshana Part 28.5MB
Poya Deshana Part 38.5MB
Poya Deshana Part 44.9MB
Sabbasava Sutta7.8MB
Sathipattanaya13MB
Vyaggapajja Sutta6.1MB
alabhaniya dharma7.0MB
anathapindika sutta part 1 of 27.8MB
anathapindika sutta part 2 of 210MB
chathurarya sathya-14.9MB
chathurarya sathya-25.1MB
chathurarya sathya-36.5MB
chathurarya sathya5.1MB
dukka sathya 20077.5MB
dukkha sathya talk with Discussion 200811MB
esala deshana1(2007) chathurarya sathya5.1MB
kandy 2008 deshana 1a7.1MB
kandy 2008 deshana 1b7.5MB
kandy 2008 deshana 2a9.0MB
kandy 2008 deshana 2b9.3MB
karapitiya 2008 deshana13MB
karmaya 2008 karapitiya17MB
maha bhutha rupa9.5MB
majji sutta7.9MB
seelaya part 1 of 2 (2007)7.3MB
seelaya part 2 of 2 (2007)8.6MB
urgency required - apramadee veema8.9MB