මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007-01 Salayathana Nirodhaya.mp3 1,868 11 MB
2007-05-01 Vesak Poya - Sathipattana 1.mp3 1,065 8 MB
2007-05-01 Vesak Poya - Sathipattana 2.mp3 891 5 MB
2007-05-14 Discussion - Nivanata Maga.mp3 1,041 7 MB
2007-06-30 Poson Poya - Bhavanava.mp3 1,056 6 MB
2007-07-29 Esala Poya - Chathurarya Sathya.mp3 1,147 11 MB
2008 Poya Day Discussion.mp3 629 13 MB
2008 Saliyapura Desana.mp3 555 10 MB
2008 Seelaya Nikini Poya Kinihirikanda.mp3 556 7 MB
2008-04-19 Discussion - In Kandy.mp3 747 4 MB
2008-04-19 Kandy 02.mp3 544 4 MB
2008-04-19 Kandy 03.mp3 499 4 MB
2008-04-19 Kandy 04.mp3 507 4 MB
2008-05-24 Mathale deshana 1.mp3 150 12 MB
2008-05-31 Mathale deshana 2.mp3 124 5 MB
2008-05-31 Mathale deshana 3.mp3 111 9 MB
2008-05-31 Mathale deshana 4.mp3 160 8 MB
2008-05-31 Mathale deshana 5 Discussion.mp3 279 8 MB
2008-07-17 Chetho vimukthi (meghiya sutta).mp3 182 7 MB
2008-07-17 Deshana 02.mp3 497 999 KB
2008-08-16 Ekayano ayam bhikkave maggo.mp3 139 5 MB
2008-12-25 Patipada 1.mp3 184 6 MB
2008-12-25 Patipada 2.mp3 151 7 MB
Ariya Maggaya-1.mp3 1,046 6 MB
Ariya Maggaya-2.mp3 844 7 MB
Ariya Maggaya-3.mp3 704 6 MB
Discussion.mp3 664 11 MB
Discussion - Ashrawa.mp3 635 3 MB
Discussion - Nama Rupa 2008.mp3 188 6 MB
Dittincha anupagamma seelawa (2010).mp3 762 10 MB
Esala Deshana2(2007) chathurarya sathya.mp3 140 5 MB
Gaddula Baddha Sutta.mp3 122 6 MB
Nibbana.mp3 689 6 MB
Patiga Sammpassa Final.mp3 704 9 MB
Poya Deshana Part 1.mp3 680 9 MB
Poya Deshana Part 2.mp3 745 8 MB
Poya Deshana Part 3.mp3 655 8 MB
Poya Deshana Part 4.mp3 640 5 MB
Sabbasava Sutta.mp3 951 8 MB
Sathipattanaya.mp3 730 13 MB
Vyaggapajja Sutta.mp3 757 6 MB
alabhaniya dharma.mp3 127 7 MB
anathapindika sutta part 1 of 2.mp3 140 8 MB
anathapindika sutta part 2 of 2.mp3 137 10 MB
chathurarya sathya.mp3 164 5 MB
chathurarya sathya-1.mp3 762 5 MB
chathurarya sathya-2.mp3 761 5 MB
chathurarya sathya-3.mp3 743 7 MB
dukka sathya 2007.mp3 191 7 MB
dukkha sathya talk with Discussion 2008.mp3 128 11 MB
esala deshana1(2007) chathurarya sathya.mp3 125 5 MB
kandy 2008 deshana 1a.mp3 142 7 MB
kandy 2008 deshana 1b.mp3 131 7 MB
kandy 2008 deshana 2a.mp3 135 9 MB
kandy 2008 deshana 2b.mp3 139 9 MB
karapitiya 2008 deshana.mp3 675 13 MB
karmaya 2008 karapitiya.mp3 136 17 MB
maha bhutha rupa.mp3 294 9 MB
majji sutta.mp3 797 8 MB
seelaya part 1 of 2 (2007).mp3 427 7 MB
seelaya part 2 of 2 (2007).mp3 723 9 MB
urgency required - apramadee veema.mp3 176 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴