මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007-01 Salayathana Nirodhaya.mp3 1,975 11 MB
2007-05-01 Vesak Poya - Sathipattana 1.mp3 1,168 8 MB
2007-05-01 Vesak Poya - Sathipattana 2.mp3 940 5 MB
2007-05-14 Discussion - Nivanata Maga.mp3 1,066 7 MB
2007-06-30 Poson Poya - Bhavanava.mp3 1,109 6 MB
2007-07-29 Esala Poya - Chathurarya Sathya.mp3 1,203 11 MB
2008 Poya Day Discussion.mp3 668 13 MB
2008 Saliyapura Desana.mp3 599 10 MB
2008 Seelaya Nikini Poya Kinihirikanda.mp3 583 7 MB
2008-04-19 Discussion - In Kandy.mp3 783 4 MB
2008-04-19 Kandy 02.mp3 589 4 MB
2008-04-19 Kandy 03.mp3 532 4 MB
2008-04-19 Kandy 04.mp3 556 4 MB
2008-05-24 Mathale deshana 1.mp3 173 12 MB
2008-05-31 Mathale deshana 2.mp3 157 5 MB
2008-05-31 Mathale deshana 3.mp3 133 9 MB
2008-05-31 Mathale deshana 4.mp3 187 8 MB
2008-05-31 Mathale deshana 5 Discussion.mp3 332 8 MB
2008-07-17 Chetho vimukthi (meghiya sutta).mp3 212 7 MB
2008-07-17 Deshana 02.mp3 522 999 KB
2008-08-16 Ekayano ayam bhikkave maggo.mp3 175 5 MB
2008-12-25 Patipada 1.mp3 227 6 MB
2008-12-25 Patipada 2.mp3 180 7 MB
Ariya Maggaya-1.mp3 1,087 6 MB
Ariya Maggaya-2.mp3 882 7 MB
Ariya Maggaya-3.mp3 754 6 MB
Discussion.mp3 697 11 MB
Discussion - Ashrawa.mp3 670 3 MB
Discussion - Nama Rupa 2008.mp3 223 6 MB
Dittincha anupagamma seelawa (2010).mp3 794 10 MB
Esala Deshana2(2007) chathurarya sathya.mp3 166 5 MB
Gaddula Baddha Sutta.mp3 153 6 MB
Nibbana.mp3 710 6 MB
Patiga Sammpassa Final.mp3 728 9 MB
Poya Deshana Part 1.mp3 701 9 MB
Poya Deshana Part 2.mp3 778 8 MB
Poya Deshana Part 3.mp3 686 8 MB
Poya Deshana Part 4.mp3 660 5 MB
Sabbasava Sutta.mp3 979 8 MB
Sathipattanaya.mp3 764 13 MB
Vyaggapajja Sutta.mp3 775 6 MB
alabhaniya dharma.mp3 156 7 MB
anathapindika sutta part 1 of 2.mp3 173 8 MB
anathapindika sutta part 2 of 2.mp3 162 10 MB
chathurarya sathya.mp3 175 5 MB
chathurarya sathya-1.mp3 784 5 MB
chathurarya sathya-2.mp3 780 5 MB
chathurarya sathya-3.mp3 762 7 MB
dukka sathya 2007.mp3 220 7 MB
dukkha sathya talk with Discussion 2008.mp3 146 11 MB
esala deshana1(2007) chathurarya sathya.mp3 149 5 MB
kandy 2008 deshana 1a.mp3 178 7 MB
kandy 2008 deshana 1b.mp3 158 7 MB
kandy 2008 deshana 2a.mp3 156 9 MB
kandy 2008 deshana 2b.mp3 166 9 MB
karapitiya 2008 deshana.mp3 699 13 MB
karmaya 2008 karapitiya.mp3 163 17 MB
maha bhutha rupa.mp3 318 9 MB
majji sutta.mp3 814 8 MB
seelaya part 1 of 2 (2007).mp3 487 7 MB
seelaya part 2 of 2 (2007).mp3 757 9 MB
urgency required - apramadee veema.mp3 205 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴