මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2007-01 Salayathana Nirodhaya.mp3 2,139 11 MB
2007-05-01 Vesak Poya - Sathipattana 1.mp3 1,228 8 MB
2007-05-01 Vesak Poya - Sathipattana 2.mp3 1,023 5 MB
2007-05-14 Discussion - Nivanata Maga.mp3 1,169 7 MB
2007-06-30 Poson Poya - Bhavanava.mp3 1,197 6 MB
2007-07-29 Esala Poya - Chathurarya Sathya.mp3 1,245 11 MB
2008 Poya Day Discussion.mp3 732 13 MB
2008 Saliyapura Desana.mp3 632 10 MB
2008 Seelaya Nikini Poya Kinihirikanda.mp3 626 7 MB
2008-04-19 Discussion - In Kandy.mp3 819 4 MB
2008-04-19 Kandy 02.mp3 646 4 MB
2008-04-19 Kandy 03.mp3 561 4 MB
2008-04-19 Kandy 04.mp3 601 4 MB
2008-05-24 Mathale deshana 1.mp3 214 12 MB
2008-05-31 Mathale deshana 2.mp3 188 5 MB
2008-05-31 Mathale deshana 3.mp3 168 9 MB
2008-05-31 Mathale deshana 4.mp3 223 8 MB
2008-05-31 Mathale deshana 5 Discussion.mp3 381 8 MB
2008-07-17 Chetho vimukthi (meghiya sutta).mp3 255 7 MB
2008-07-17 Deshana 02.mp3 564 999 KB
2008-08-16 Ekayano ayam bhikkave maggo.mp3 222 5 MB
2008-12-25 Patipada 1.mp3 280 6 MB
2008-12-25 Patipada 2.mp3 217 7 MB
Ariya Maggaya-1.mp3 1,131 6 MB
Ariya Maggaya-2.mp3 945 7 MB
Ariya Maggaya-3.mp3 789 6 MB
Discussion.mp3 735 11 MB
Discussion - Ashrawa.mp3 701 3 MB
Discussion - Nama Rupa 2008.mp3 266 6 MB
Dittincha anupagamma seelawa (2010).mp3 822 10 MB
Esala Deshana2(2007) chathurarya sathya.mp3 190 5 MB
Gaddula Baddha Sutta.mp3 186 6 MB
Nibbana.mp3 735 6 MB
Patiga Sammpassa Final.mp3 754 9 MB
Poya Deshana Part 1.mp3 742 9 MB
Poya Deshana Part 2.mp3 818 8 MB
Poya Deshana Part 3.mp3 734 8 MB
Poya Deshana Part 4.mp3 696 5 MB
Sabbasava Sutta.mp3 1,022 8 MB
Sathipattanaya.mp3 812 13 MB
Vyaggapajja Sutta.mp3 812 6 MB
alabhaniya dharma.mp3 198 7 MB
anathapindika sutta part 1 of 2.mp3 239 8 MB
anathapindika sutta part 2 of 2.mp3 198 10 MB
chathurarya sathya.mp3 234 5 MB
chathurarya sathya-1.mp3 812 5 MB
chathurarya sathya-2.mp3 806 5 MB
chathurarya sathya-3.mp3 791 7 MB
dukka sathya 2007.mp3 254 7 MB
dukkha sathya talk with Discussion 2008.mp3 175 11 MB
esala deshana1(2007) chathurarya sathya.mp3 183 5 MB
kandy 2008 deshana 1a.mp3 205 7 MB
kandy 2008 deshana 1b.mp3 184 7 MB
kandy 2008 deshana 2a.mp3 188 9 MB
kandy 2008 deshana 2b.mp3 207 9 MB
karapitiya 2008 deshana.mp3 727 13 MB
karmaya 2008 karapitiya.mp3 200 17 MB
maha bhutha rupa.mp3 368 9 MB
majji sutta.mp3 880 8 MB
seelaya part 1 of 2 (2007).mp3 569 7 MB
seelaya part 2 of 2 (2007).mp3 797 9 MB
urgency required - apramadee veema.mp3 251 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴