ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
Aarya Dhana4.5MB
Adiththa Pariyaya Sutta6.0MB
Alabhaniya Sutta (Chathurarya Sathyaya)10MB
Discussion - In Karapitiya A7.6MB
Discussion - In Karapitiya B8.5MB
Discussion - In Karapitiya C2.1MB
Discussion - Pilikul Bhavana ha Hethu8.2MB
Discussion - Sathi Nimiththa 3a2.3MB
Discussion - Sathi Nimiththa 3b6.9MB
Discussion - Sathi Nimiththa 3c6.1MB
Discussion - Sathi Nimiththa 3d2.4MB
Discussion 5a2.6MB
Discussion 6a8.5MB
Discussion 6b5.5MB
Discussion 6c7.5MB
Discussion 9a12MB
Discussion 9b4.1MB
Discussion mu04415MB
Dukha Sathyaya - 1 Introduction7.9MB
Dukha Sathyaya - 2 Discussion7.5MB
Dukha Sathyaya14MB
Gaddula Badda Sutta7.7MB
Jara Marana11MB
Kaama Nirodhaya6.8MB
Kusal Akusal11MB
Labunoruwa Vinaya Deshana - Sudassana Himi16MB
Nivana - First Radio Deshana Adi Poson 200713MB
Nivana - Kohuwala 2009-10-18 Deshana17MB
Nivana Yanu Kumakda6.6MB
Paticca Samuppada6.9MB
Rupa Dharma 15.6MB
Rupa Dharma 25.6MB
Rupa Dharma 35.7MB
Rupa Dharma 45.7MB
Rupa Dharma 54.2MB
Sakkaya Dittiya11MB
Sasara Duka Natikaranne Keseda7.1MB
Sasara Gamana - Apramadee Vanna 2008-08-166.0MB
Silvat Vima Yanu Kumakda6.7MB
Thanhava8.6MB
The Lord Buddha7.2MB
Upadanaskandha7.2MB
Uthum Shri Saddharmaya 16.9MB
Uthum Shri Saddharmaya 26.3MB
anapanasathi bhavanawa6.5MB
araka sutta7.0MB
ayathana vidarshana2.7MB
kalahavivada sutta6.9MB
maha gopala sutta10MB
majji sutta - introduction6.3MB
majji sutta 1 - phassa varaya7.0MB
majji sutta 2 - atheetha anagatha varaya6.4MB
majji sutta 3 - sukha dukha varaya6.6MB
majji sutta 4 - nama rupa varaya6.7MB
majji sutta 5 - ayathana varaya6.6MB
majji sutta 6 - sakkaya varaya6.8MB
oghatharana sutta9.8MB
sabbasava sutta - first8.9MB
sabbasava sutta - second8.4MB
samachiththa pariyaya sutta2.9MB
sothapaththi vargaya3.1MB
udakupama puggala sutta7.5MB