මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Aarya Dhana.mp3 955 4 MB
Adiththa Pariyaya Sutta.mp3 1,017 6 MB
Alabhaniya Sutta (Chathurarya Sathyaya).mp3 399 10 MB
Discussion - In Karapitiya A.mp3 1,299 8 MB
Discussion - In Karapitiya B.mp3 905 9 MB
Discussion - In Karapitiya C.mp3 693 2 MB
Discussion - Pilikul Bhavana ha Hethu.mp3 412 8 MB
Discussion - Sathi Nimiththa 3a.mp3 910 2 MB
Discussion - Sathi Nimiththa 3b.mp3 963 7 MB
Discussion - Sathi Nimiththa 3c.mp3 981 6 MB
Discussion - Sathi Nimiththa 3d.mp3 844 2 MB
Discussion 5a.mp3 782 3 MB
Discussion 6a.mp3 821 8 MB
Discussion 6b.mp3 872 5 MB
Discussion 6c.mp3 752 7 MB
Discussion 9a.mp3 788 12 MB
Discussion 9b.mp3 819 4 MB
Discussion mu044.mp3 925 15 MB
Dukha Sathyaya.mp3 885 14 MB
Dukha Sathyaya - 1 Introduction.mp3 773 8 MB
Dukha Sathyaya - 2 Discussion.mp3 796 7 MB
Gaddula Badda Sutta.mp3 914 8 MB
Jara Marana.mp3 886 11 MB
Kaama Nirodhaya.mp3 829 7 MB
Kusal Akusal.mp3 1,007 11 MB
Labunoruwa Vinaya Deshana - Sudassana Himi.mp3 908 16 MB
Nivana - First Radio Deshana Adi Poson 2007.mp3 582 13 MB
Nivana - Kohuwala 2009-10-18 Deshana.mp3 356 17 MB
Nivana Yanu Kumakda.mp3 817 7 MB
Paticca Samuppada.mp3 804 7 MB
Rupa Dharma 1.mp3 365 6 MB
Rupa Dharma 2.mp3 337 6 MB
Rupa Dharma 3.mp3 460 6 MB
Rupa Dharma 4.mp3 373 6 MB
Rupa Dharma 5.mp3 353 4 MB
Sakkaya Dittiya.mp3 841 11 MB
Sasara Duka Natikaranne Keseda.mp3 764 7 MB
Sasara Gamana - Apramadee Vanna 2008-08-16.mp3 386 6 MB
Silvat Vima Yanu Kumakda.mp3 814 7 MB
Thanhava.mp3 893 9 MB
The Lord Buddha.mp3 810 7 MB
Upadanaskandha.mp3 804 7 MB
Uthum Shri Saddharmaya 1.mp3 805 7 MB
Uthum Shri Saddharmaya 2.mp3 823 6 MB
anapanasathi bhavanawa.mp3 1,020 7 MB
araka sutta.mp3 1,723 7 MB
ayathana vidarshana.mp3 874 3 MB
kalahavivada sutta.mp3 1,647 7 MB
maha gopala sutta.mp3 1,657 10 MB
majji sutta - introduction.mp3 1,832 6 MB
majji sutta 1 - phassa varaya.mp3 2,009 7 MB
majji sutta 2 - atheetha anagatha varaya.mp3 1,795 6 MB
majji sutta 3 - sukha dukha varaya.mp3 1,684 7 MB
majji sutta 4 - nama rupa varaya.mp3 1,720 7 MB
majji sutta 5 - ayathana varaya.mp3 1,658 7 MB
majji sutta 6 - sakkaya varaya.mp3 1,655 7 MB
oghatharana sutta.mp3 1,853 10 MB
sabbasava sutta - first.mp3 1,730 9 MB
sabbasava sutta - second.mp3 1,601 8 MB
samachiththa pariyaya sutta.mp3 774 3 MB
sothapaththi vargaya.mp3 817 3 MB
udakupama puggala sutta.mp3 3,224 8 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴