මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Aarya Dhana.mp3 758 4 MB
Adiththa Pariyaya Sutta.mp3 777 6 MB
Alabhaniya Sutta (Chathurarya Sathyaya).mp3 202 10 MB
Discussion - In Karapitiya A.mp3 1,126 8 MB
Discussion - In Karapitiya B.mp3 663 9 MB
Discussion - In Karapitiya C.mp3 543 2 MB
Discussion - Pilikul Bhavana ha Hethu.mp3 212 8 MB
Discussion - Sathi Nimiththa 3a.mp3 700 2 MB
Discussion - Sathi Nimiththa 3b.mp3 773 7 MB
Discussion - Sathi Nimiththa 3c.mp3 771 6 MB
Discussion - Sathi Nimiththa 3d.mp3 694 2 MB
Discussion 5a.mp3 640 3 MB
Discussion 6a.mp3 633 8 MB
Discussion 6b.mp3 674 5 MB
Discussion 6c.mp3 585 7 MB
Discussion 9a.mp3 601 12 MB
Discussion 9b.mp3 616 4 MB
Discussion mu044.mp3 757 15 MB
Dukha Sathyaya.mp3 690 14 MB
Dukha Sathyaya - 1 Introduction.mp3 613 8 MB
Dukha Sathyaya - 2 Discussion.mp3 607 7 MB
Gaddula Badda Sutta.mp3 685 8 MB
Jara Marana.mp3 718 11 MB
Kaama Nirodhaya.mp3 634 7 MB
Kusal Akusal.mp3 827 11 MB
Labunoruwa Vinaya Deshana - Sudassana Himi.mp3 726 16 MB
Nivana - First Radio Deshana Adi Poson 2007.mp3 404 13 MB
Nivana - Kohuwala 2009-10-18 Deshana.mp3 168 17 MB
Nivana Yanu Kumakda.mp3 607 7 MB
Paticca Samuppada.mp3 656 7 MB
Rupa Dharma 1.mp3 178 6 MB
Rupa Dharma 2.mp3 154 6 MB
Rupa Dharma 3.mp3 240 6 MB
Rupa Dharma 4.mp3 161 6 MB
Rupa Dharma 5.mp3 161 4 MB
Sakkaya Dittiya.mp3 653 11 MB
Sasara Duka Natikaranne Keseda.mp3 580 7 MB
Sasara Gamana - Apramadee Vanna 2008-08-16.mp3 171 6 MB
Silvat Vima Yanu Kumakda.mp3 624 7 MB
Thanhava.mp3 636 9 MB
The Lord Buddha.mp3 605 7 MB
Upadanaskandha.mp3 590 7 MB
Uthum Shri Saddharmaya 1.mp3 616 7 MB
Uthum Shri Saddharmaya 2.mp3 608 6 MB
anapanasathi bhavanawa.mp3 816 7 MB
araka sutta.mp3 1,505 7 MB
ayathana vidarshana.mp3 717 3 MB
kalahavivada sutta.mp3 1,456 7 MB
maha gopala sutta.mp3 1,481 10 MB
majji sutta - introduction.mp3 1,642 6 MB
majji sutta 1 - phassa varaya.mp3 1,796 7 MB
majji sutta 2 - atheetha anagatha varaya.mp3 1,614 6 MB
majji sutta 3 - sukha dukha varaya.mp3 1,507 7 MB
majji sutta 4 - nama rupa varaya.mp3 1,553 7 MB
majji sutta 5 - ayathana varaya.mp3 1,485 7 MB
majji sutta 6 - sakkaya varaya.mp3 1,484 7 MB
oghatharana sutta.mp3 1,619 10 MB
sabbasava sutta - first.mp3 1,530 9 MB
sabbasava sutta - second.mp3 1,387 8 MB
samachiththa pariyaya sutta.mp3 570 3 MB
sothapaththi vargaya.mp3 654 3 MB
udakupama puggala sutta.mp3 3,048 8 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴