මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
2022-01-22 Rahathan Vahanse.mp3 5,813 18 MB
2022-01-24 Upadana Udaya Vaya Discussion.mp3 1,384 23 MB
2022-01-29 9.00am Zoom Deshana.mp3 23,423 21 MB
2022- 02-16 Marga Sathyaya.mp3 18,809 14 MB
2022-02-24 Deshana.mp3 60,117 26 MB
2022-02-23 සෝවාන් වීමට කල යුතු දේ.mp3 2,179 19 MB
2022-03-10 අනුශය ධම්ම ප්‍රහාරණය.mp3 2,710 18 MB
2022-03-17 නාම රූප නිරෝධය.mp3 1,619 17 MB
2022-03-25 මාර්ගඵල ලබන කෙටිම ක්‍රමය..mp3 41,280 34 MB
2022-06-14 Poson Poya Deshana.mp3 9,102 91 MB
2022-09-03 Iluppukulama Damma Desana.mp3 805 52 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴