මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
Dhammasangani ගොනු ගණන: 34 318 MB
Skandha ගොනු ගණන: 15 82 MB
2009-12-16 Bhikku Deshana.mp3 1,104 11 MB
2009-12-17 Bhikku Deshana.mp3 782 7 MB
2009-12-18 Sanyojana.mp3 2,981 12 MB
2009-12-19 Rupaya.mp3 1,272 10 MB
2009-12-20 UpadaRupaya.mp3 2,447 15 MB
2010-01-02 Bhikku Deshana.mp3 1,105 19 MB
2010-01-09 Bhikku Deshana Special.mp3 1,078 21 MB
2010-01-16 Bhikku Deshana.mp3 773 20 MB
2010-01-23 Bhikku Deshana.mp3 1,004 15 MB
2010-01-30 Bhikku Deshana.mp3 934 15 MB
2010-01-31 Bhikku Deshana.mp3 893 13 MB
2010-02-06 Bhikku Deshana.mp3 868 9 MB
2010-02-13 Bhikku Deshana.mp3 1,020 18 MB
2010-02-14 Bhikku Deshana.mp3 918 15 MB
2010-02-20 Bhikku Deshana.mp3 988 17 MB
2010-02-21 Bhikku Deshana - amathara.mp3 959 10 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 1.mp3 1,055 14 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 2.mp3 1,032 13 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 3.mp3 968 10 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 4.mp3 940 9 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 5.mp3 888 15 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 6.mp3 1,000 10 MB
2011-09-15 Discussion (Anithya, Sathipattana).mp3 1,177 4 MB
2011-09-16 A Shraddhava.mp3 1,034 8 MB
2011-09-16 B Patichcha Samuppada.mp3 1,117 13 MB
2011-09-19 Phuhunuwa 1.mp3 1,090 6 MB
2011-09-20 Phuhunuwa 2.mp3 952 5 MB
2011-09-21 Phuhunuwa 3.mp3 910 7 MB
2011-09-22 Phuhunuwa 4.mp3 935 8 MB
2011-09-24 Phuhunuwa 5.mp3 933 8 MB
2011-09-26 Phuhunuwa 6.mp3 991 10 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴