මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Dhammasangani Files: 34, Size: 318 MB
Skandha Files: 15, Size: 82 MB
2009-12-16 Bhikku Deshana.mp3 1,075 11 MB
2009-12-17 Bhikku Deshana.mp3 757 7 MB
2009-12-18 Sanyojana.mp3 2,955 12 MB
2009-12-19 Rupaya.mp3 1,236 10 MB
2009-12-20 UpadaRupaya.mp3 2,419 15 MB
2010-01-02 Bhikku Deshana.mp3 1,069 19 MB
2010-01-09 Bhikku Deshana Special.mp3 1,054 21 MB
2010-01-16 Bhikku Deshana.mp3 743 20 MB
2010-01-23 Bhikku Deshana.mp3 976 15 MB
2010-01-30 Bhikku Deshana.mp3 909 15 MB
2010-01-31 Bhikku Deshana.mp3 869 13 MB
2010-02-06 Bhikku Deshana.mp3 847 9 MB
2010-02-13 Bhikku Deshana.mp3 996 18 MB
2010-02-14 Bhikku Deshana.mp3 898 15 MB
2010-02-20 Bhikku Deshana.mp3 960 17 MB
2010-02-21 Bhikku Deshana - amathara.mp3 943 10 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 1.mp3 1,029 14 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 2.mp3 1,008 13 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 3.mp3 938 10 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 4.mp3 914 9 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 5.mp3 869 15 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 6.mp3 974 10 MB
2011-09-15 Discussion (Anithya, Sathipattana).mp3 1,147 4 MB
2011-09-16 A Shraddhava.mp3 1,008 8 MB
2011-09-16 B Patichcha Samuppada.mp3 1,074 13 MB
2011-09-19 Phuhunuwa 1.mp3 1,060 6 MB
2011-09-20 Phuhunuwa 2.mp3 922 5 MB
2011-09-21 Phuhunuwa 3.mp3 889 7 MB
2011-09-22 Phuhunuwa 4.mp3 914 8 MB
2011-09-24 Phuhunuwa 5.mp3 905 8 MB
2011-09-26 Phuhunuwa 6.mp3 962 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴