මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Dhammasangani Files: 34, Size: 318 MB
Skandha Files: 15, Size: 82 MB
2009-12-16 Bhikku Deshana.mp3 734 11 MB
2009-12-17 Bhikku Deshana.mp3 465 7 MB
2009-12-18 Sanyojana.mp3 2,617 12 MB
2009-12-19 Rupaya.mp3 917 10 MB
2009-12-20 UpadaRupaya.mp3 2,107 15 MB
2010-01-02 Bhikku Deshana.mp3 778 19 MB
2010-01-09 Bhikku Deshana Special.mp3 724 21 MB
2010-01-16 Bhikku Deshana.mp3 437 20 MB
2010-01-23 Bhikku Deshana.mp3 702 15 MB
2010-01-30 Bhikku Deshana.mp3 637 15 MB
2010-01-31 Bhikku Deshana.mp3 620 13 MB
2010-02-06 Bhikku Deshana.mp3 569 9 MB
2010-02-13 Bhikku Deshana.mp3 695 18 MB
2010-02-14 Bhikku Deshana.mp3 655 15 MB
2010-02-20 Bhikku Deshana.mp3 663 17 MB
2010-02-21 Bhikku Deshana - amathara.mp3 641 10 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 1.mp3 763 14 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 2.mp3 759 13 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 3.mp3 650 10 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 4.mp3 631 9 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 5.mp3 701 15 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 6.mp3 773 10 MB
2011-09-15 Discussion (Anithya, Sathipattana).mp3 874 4 MB
2011-09-16 A Shraddhava.mp3 733 8 MB
2011-09-16 B Patichcha Samuppada.mp3 761 13 MB
2011-09-19 Phuhunuwa 1.mp3 775 6 MB
2011-09-20 Phuhunuwa 2.mp3 680 5 MB
2011-09-21 Phuhunuwa 3.mp3 649 7 MB
2011-09-22 Phuhunuwa 4.mp3 637 8 MB
2011-09-24 Phuhunuwa 5.mp3 640 8 MB
2011-09-26 Phuhunuwa 6.mp3 676 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴