මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Dhammasangani Files: 34, Size: 318 MB
Skandha Files: 15, Size: 82 MB
2009-12-16 Bhikku Deshana.mp3 846 11 MB
2009-12-17 Bhikku Deshana.mp3 529 7 MB
2009-12-18 Sanyojana.mp3 2,697 12 MB
2009-12-19 Rupaya.mp3 1,034 10 MB
2009-12-20 UpadaRupaya.mp3 2,178 15 MB
2010-01-02 Bhikku Deshana.mp3 870 19 MB
2010-01-09 Bhikku Deshana Special.mp3 818 21 MB
2010-01-16 Bhikku Deshana.mp3 527 20 MB
2010-01-23 Bhikku Deshana.mp3 773 15 MB
2010-01-30 Bhikku Deshana.mp3 711 15 MB
2010-01-31 Bhikku Deshana.mp3 683 13 MB
2010-02-06 Bhikku Deshana.mp3 643 9 MB
2010-02-13 Bhikku Deshana.mp3 813 18 MB
2010-02-14 Bhikku Deshana.mp3 714 15 MB
2010-02-20 Bhikku Deshana.mp3 739 17 MB
2010-02-21 Bhikku Deshana - amathara.mp3 718 10 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 1.mp3 854 14 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 2.mp3 850 13 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 3.mp3 752 10 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 4.mp3 708 9 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 5.mp3 747 15 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 6.mp3 824 10 MB
2011-09-15 Discussion (Anithya, Sathipattana).mp3 942 4 MB
2011-09-16 A Shraddhava.mp3 806 8 MB
2011-09-16 B Patichcha Samuppada.mp3 835 13 MB
2011-09-19 Phuhunuwa 1.mp3 838 6 MB
2011-09-20 Phuhunuwa 2.mp3 756 5 MB
2011-09-21 Phuhunuwa 3.mp3 706 7 MB
2011-09-22 Phuhunuwa 4.mp3 720 8 MB
2011-09-24 Phuhunuwa 5.mp3 696 8 MB
2011-09-26 Phuhunuwa 6.mp3 748 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴