දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2011-07-25 Rupaskandhaya-1 (Skandha Dhathu Ayathana etc).mp3 2,886 5 MB
2011-07-26 Rupaskandhaya-2.mp3 1,989 6 MB
2011-07-27 Rupaskandhaya (Bhavanga Sitha).mp3 45 6 MB
2011-07-28 Rupaskandhaya-3.mp3 1,353 4 MB
2011-08-01 Rupaskandhaya-4.mp3 1,816 5 MB
2011-08-02 Rupaskandhaya-5.mp3 1,691 5 MB
2011-08-03 Rupaskandhaya-6.mp3 1,707 5 MB
2011-08-04 Rupaskandhaya-7.mp3 1,571 4 MB
2011-08-05 Rupaskandhaya-8 (good content).mp3 1,709 7 MB
2011-08-07 Rupaskandhaya-9.mp3 1,220 5 MB
2011-08-07 Rupaskandhaya-Q&A (good content).mp3 802 13 MB
2011-08-19 vedanaskandhaya 1.mp3 39 4 MB
2011-08-20 vedanaskandhaya 2.mp3 52 5 MB
2011-08-23 vedanaskandhaya 3.mp3 46 5 MB
2011-08-25 vedanaskandhaya 4.mp3 42 4 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴