මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2011-07-25 Rupaskandhaya-1 (Skandha Dhathu Ayathana etc).mp3 3,175 5 MB
2011-07-26 Rupaskandhaya-2.mp3 2,171 6 MB
2011-07-27 Rupaskandhaya (Bhavanga Sitha).mp3 265 6 MB
2011-07-28 Rupaskandhaya-3.mp3 1,558 4 MB
2011-08-01 Rupaskandhaya-4.mp3 2,024 5 MB
2011-08-02 Rupaskandhaya-5.mp3 1,885 5 MB
2011-08-03 Rupaskandhaya-6.mp3 1,948 5 MB
2011-08-04 Rupaskandhaya-7.mp3 1,754 4 MB
2011-08-05 Rupaskandhaya-8 (good content).mp3 1,895 7 MB
2011-08-07 Rupaskandhaya-9.mp3 1,464 5 MB
2011-08-07 Rupaskandhaya-Q&A (good content).mp3 1,010 13 MB
2011-08-19 vedanaskandhaya 1.mp3 231 4 MB
2011-08-20 vedanaskandhaya 2.mp3 234 5 MB
2011-08-23 vedanaskandhaya 3.mp3 203 5 MB
2011-08-25 vedanaskandhaya 4.mp3 236 4 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴