මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2011-07-25 Rupaskandhaya-1 (Skandha Dhathu Ayathana etc).mp3 3,076 5 MB
2011-07-26 Rupaskandhaya-2.mp3 2,072 6 MB
2011-07-27 Rupaskandhaya (Bhavanga Sitha).mp3 149 6 MB
2011-07-28 Rupaskandhaya-3.mp3 1,469 4 MB
2011-08-01 Rupaskandhaya-4.mp3 1,921 5 MB
2011-08-02 Rupaskandhaya-5.mp3 1,801 5 MB
2011-08-03 Rupaskandhaya-6.mp3 1,846 5 MB
2011-08-04 Rupaskandhaya-7.mp3 1,678 4 MB
2011-08-05 Rupaskandhaya-8 (good content).mp3 1,803 7 MB
2011-08-07 Rupaskandhaya-9.mp3 1,356 5 MB
2011-08-07 Rupaskandhaya-Q&A (good content).mp3 931 13 MB
2011-08-19 vedanaskandhaya 1.mp3 139 4 MB
2011-08-20 vedanaskandhaya 2.mp3 153 5 MB
2011-08-23 vedanaskandhaya 3.mp3 134 5 MB
2011-08-25 vedanaskandhaya 4.mp3 167 4 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴