මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 371 9 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 302 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 269 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 271 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 277 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 233 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 247 10 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 238 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 245 4 MB
2013-02-18 Dhammasangani 12.mp3 495 6 MB
2013-02-19 Dhammasangani 13.mp3 499 6 MB
2013-02-20 Dhammasangani 14.mp3 524 9 MB
2013-02-26 Dhammasangani 15.mp3 510 9 MB
2013-02-27 Dhammasangani 16.mp3 548 15 MB
2013-02-28 Dhammasangani 17.mp3 445 9 MB
2013-03-02 Dhammasangani 18.mp3 452 10 MB
2013-03-03 Dhammasangani 19.mp3 462 10 MB
2013-03-05 Dhammasangani 20.mp3 472 11 MB
2013-03-06 Dhammasangani 21.mp3 478 8 MB
2013-03-08 Dhammasangani 22.mp3 498 13 MB
2013-03-09 Dukamaatika Dhammasangani Hethu gochchakan 1-6.mp3 519 13 MB
2013-03-10 Dukamaatika Dhammasangani Hethu gochchakan 1-4.mp3 504 11 MB
2013-03-11 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 1.mp3 476 9 MB
2013-03-12 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 2.mp3 442 16 MB
2013-03-13 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 3.mp3 400 12 MB
2013-03-14 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 3 ii.mp3 373 2 MB
2013-03-14 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 4.mp3 524 11 MB
2013-03-15 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 5.mp3 464 13 MB
2013-03-16 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 7.mp3 474 9 MB
2013-03-17 Dukamaatika Dhammasangani Asawa gochchakan 1.mp3 477 13 MB
2013-03-18 Dukamaatika Dhammasangani Asawa gochchakan 2.mp3 501 15 MB
2013-03-18 Dukamaatika Dhammasangani Asawa gochchakan 3.mp3 468 14 MB
2013-03-27 Dukamaatika Dhammasangani Sanyojna gochchakan 1.mp3 448 11 MB
2013-03-27 Dukamaatika Dhammasangani Sanyojna gochchakan 2.mp3 449 2 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴