දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Australia 2014 Files: 21, Size: 209 MB
December Bhikshu Deshana Files: 8, Size: 77 MB
Sabbe Sankara Files: 10, Size: 61 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part1.mp3 1,477 28 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part2.mp3 893 19 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part3.mp3 924 4 MB
2014-01-26 Atalodahama & Lokoththra Dahama.mp3 1,187 19 MB
2014-01-30 Karapitiya.mp3 1,032 15 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 1.mp3 743 11 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 2.mp3 736 13 MB
2014-02-28 Discussion.mp3 672 9 MB
2014-03-04 Adiththa Pariyaya Sutta.mp3 1,729 15 MB
2014-03-16 Poya Deshana 1 - Duthiya Chethana Sutta.mp3 1,279 14 MB
2014-03-16 Poya Deshana 2.mp3 774 14 MB
2014-04-02 Rupaya Kohuwala.mp3 833 14 MB
2014-04-06 BuddhistTv Galle Rohitassa Sutta.mp3 1,213 11 MB
2014-04-20 BuddhistTv Maha Salayathanika Sutta.mp3 1,449 26 MB
2014-07-13 Poya Deshana - Rupa upadanaskandha.mp3 894 11 MB
2014-07-18 Punya Vipaka ha Samma Ditti Naula.mp3 2,818 10 MB
2014-08-04 Upadana Nirodhaya - Kesbewa.mp3 1,320 14 MB
2014-08-10 August Poya Deshana.mp3 655 14 MB
2014-08-10 August Poya Discussion.mp3 572 17 MB
2014-08-10 BuddhistTv Kohuwala Nibbana.mp3 1,280 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 1.mp3 574 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 2.mp3 562 12 MB
2014-09-07 Devadutha Sutta - Day Before Poya.mp3 635 10 MB
2014-09-08 Poya day 1 Sanatha Sutta.mp3 605 11 MB
2014-09-08 Poya day 2 Discussion.mp3 574 12 MB
2014-09-19 Patichchasamuppada ha Chathurarya Sathya at Naula.mp3 1,171 13 MB
2014-10-05 Pancha Upadanaskandha Naula.mp3 998 12 MB
2014-10-08 Poya Deshana - Pancha Upadanaskandha.mp3 980 9 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti.mp3 626 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti v2.mp3 315 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 2 Discussion.mp3 661 11 MB
2014-10-25 Labunoruwa Katina.mp3 1,355 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴