මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Australia 2014 Files: 21, Size: 209 MB
December Bhikshu Deshana Files: 8, Size: 77 MB
Sabbe Sankara Files: 10, Size: 61 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part1.mp3 1,666 28 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part2.mp3 1,098 19 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part3.mp3 1,092 4 MB
2014-01-26 Atalodahama & Lokoththra Dahama.mp3 1,469 19 MB
2014-01-30 Karapitiya.mp3 1,206 15 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 1.mp3 984 11 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 2.mp3 906 13 MB
2014-02-28 Discussion.mp3 825 9 MB
2014-03-04 Adiththa Pariyaya Sutta.mp3 1,938 15 MB
2014-03-16 Poya Deshana 1 - Duthiya Chethana Sutta.mp3 1,470 14 MB
2014-03-16 Poya Deshana 2.mp3 948 14 MB
2014-04-02 Rupaya Kohuwala.mp3 1,012 14 MB
2014-04-06 BuddhistTv Galle Rohitassa Sutta.mp3 1,403 11 MB
2014-04-20 BuddhistTv Maha Salayathanika Sutta.mp3 1,679 26 MB
2014-07-13 Poya Deshana - Rupa upadanaskandha.mp3 1,060 11 MB
2014-07-18 Punya Vipaka ha Samma Ditti Naula.mp3 3,020 10 MB
2014-08-04 Upadana Nirodhaya - Kesbewa.mp3 1,510 14 MB
2014-08-10 August Poya Deshana.mp3 1,041 14 MB
2014-08-10 August Poya Discussion.mp3 726 17 MB
2014-08-10 BuddhistTv Kohuwala Nibbana.mp3 1,436 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 1.mp3 739 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 2.mp3 720 12 MB
2014-09-07 Devadutha Sutta - Day Before Poya.mp3 781 10 MB
2014-09-08 Poya day 1 Sanatha Sutta.mp3 762 11 MB
2014-09-08 Poya day 2 Discussion.mp3 737 12 MB
2014-09-19 Patichchasamuppada ha Chathurarya Sathya at Naula.mp3 1,361 13 MB
2014-10-05 Pancha Upadanaskandha Naula.mp3 1,184 12 MB
2014-10-08 Poya Deshana - Pancha Upadanaskandha.mp3 1,175 9 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti.mp3 798 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti v2.mp3 450 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 2 Discussion.mp3 831 11 MB
2014-10-25 Labunoruwa Katina.mp3 1,540 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴