මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
Australia 2014 ගොනු: 21, ප්‍රමාණය: 209 MB
December Bhikshu Deshana ගොනු: 8, ප්‍රමාණය: 77 MB
Sabbe Sankara ගොනු: 10, ප්‍රමාණය: 61 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part1.mp3 2,080 28 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part2.mp3 1,377 19 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part3.mp3 1,312 4 MB
2014-01-26 Atalodahama & Lokoththra Dahama.mp3 1,790 19 MB
2014-01-30 Karapitiya.mp3 1,508 15 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 1.mp3 1,260 11 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 2.mp3 1,170 13 MB
2014-02-28 Discussion.mp3 1,091 9 MB
2014-03-04 Adiththa Pariyaya Sutta.mp3 2,243 15 MB
2014-03-16 Poya Deshana 1 - Duthiya Chethana Sutta.mp3 1,727 14 MB
2014-03-16 Poya Deshana 2.mp3 1,241 14 MB
2014-04-02 Rupaya Kohuwala.mp3 1,276 14 MB
2014-04-06 BuddhistTv Galle Rohitassa Sutta.mp3 1,683 11 MB
2014-04-20 BuddhistTv Maha Salayathanika Sutta.mp3 2,020 26 MB
2014-07-13 Poya Deshana - Rupa upadanaskandha.mp3 1,391 11 MB
2014-07-18 Punya Vipaka ha Samma Ditti Naula.mp3 3,302 10 MB
2014-08-04 Upadana Nirodhaya - Kesbewa.mp3 1,819 14 MB
2014-08-10 August Poya Deshana.mp3 1,313 14 MB
2014-08-10 August Poya Discussion.mp3 974 17 MB
2014-08-10 BuddhistTv Kohuwala Nibbana.mp3 1,717 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 1.mp3 1,007 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 2.mp3 977 12 MB
2014-09-07 Devadutha Sutta - Day Before Poya.mp3 1,029 10 MB
2014-09-08 Poya day 1 Sanatha Sutta.mp3 1,017 11 MB
2014-09-08 Poya day 2 Discussion.mp3 967 12 MB
2014-09-19 Patichchasamuppada ha Chathurarya Sathya at Naula.mp3 1,660 13 MB
2014-10-05 Pancha Upadanaskandha Naula.mp3 1,534 12 MB
2014-10-08 Poya Deshana - Pancha Upadanaskandha.mp3 1,487 9 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti.mp3 1,054 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti v2.mp3 726 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 2 Discussion.mp3 1,138 11 MB
2014-10-25 Labunoruwa Katina.mp3 1,807 11 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴