මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Australia 2014 Files: 21, Size: 209 MB
December Bhikshu Deshana Files: 8, Size: 77 MB
Sabbe Sankara Files: 10, Size: 61 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part1.mp3 1,897 28 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part2.mp3 1,280 19 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part3.mp3 1,239 4 MB
2014-01-26 Atalodahama & Lokoththra Dahama.mp3 1,700 19 MB
2014-01-30 Karapitiya.mp3 1,413 15 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 1.mp3 1,152 11 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 2.mp3 1,097 13 MB
2014-02-28 Discussion.mp3 991 9 MB
2014-03-04 Adiththa Pariyaya Sutta.mp3 2,155 15 MB
2014-03-16 Poya Deshana 1 - Duthiya Chethana Sutta.mp3 1,646 14 MB
2014-03-16 Poya Deshana 2.mp3 1,135 14 MB
2014-04-02 Rupaya Kohuwala.mp3 1,185 14 MB
2014-04-06 BuddhistTv Galle Rohitassa Sutta.mp3 1,593 11 MB
2014-04-20 BuddhistTv Maha Salayathanika Sutta.mp3 1,938 26 MB
2014-07-13 Poya Deshana - Rupa upadanaskandha.mp3 1,258 11 MB
2014-07-18 Punya Vipaka ha Samma Ditti Naula.mp3 3,213 10 MB
2014-08-04 Upadana Nirodhaya - Kesbewa.mp3 1,714 14 MB
2014-08-10 August Poya Deshana.mp3 1,221 14 MB
2014-08-10 August Poya Discussion.mp3 890 17 MB
2014-08-10 BuddhistTv Kohuwala Nibbana.mp3 1,635 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 1.mp3 926 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 2.mp3 892 12 MB
2014-09-07 Devadutha Sutta - Day Before Poya.mp3 936 10 MB
2014-09-08 Poya day 1 Sanatha Sutta.mp3 928 11 MB
2014-09-08 Poya day 2 Discussion.mp3 890 12 MB
2014-09-19 Patichchasamuppada ha Chathurarya Sathya at Naula.mp3 1,562 13 MB
2014-10-05 Pancha Upadanaskandha Naula.mp3 1,404 12 MB
2014-10-08 Poya Deshana - Pancha Upadanaskandha.mp3 1,381 9 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti.mp3 971 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti v2.mp3 630 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 2 Discussion.mp3 1,016 11 MB
2014-10-25 Labunoruwa Katina.mp3 1,725 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴