මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Australia 2014 Files: 21, Size: 209 MB
December Bhikshu Deshana Files: 8, Size: 77 MB
Sabbe Sankara Files: 10, Size: 61 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part1.mp3 2,039 28 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part2.mp3 1,350 19 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part3.mp3 1,299 4 MB
2014-01-26 Atalodahama & Lokoththra Dahama.mp3 1,769 19 MB
2014-01-30 Karapitiya.mp3 1,493 15 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 1.mp3 1,236 11 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 2.mp3 1,150 13 MB
2014-02-28 Discussion.mp3 1,063 9 MB
2014-03-04 Adiththa Pariyaya Sutta.mp3 2,219 15 MB
2014-03-16 Poya Deshana 1 - Duthiya Chethana Sutta.mp3 1,700 14 MB
2014-03-16 Poya Deshana 2.mp3 1,210 14 MB
2014-04-02 Rupaya Kohuwala.mp3 1,260 14 MB
2014-04-06 BuddhistTv Galle Rohitassa Sutta.mp3 1,667 11 MB
2014-04-20 BuddhistTv Maha Salayathanika Sutta.mp3 2,004 26 MB
2014-07-13 Poya Deshana - Rupa upadanaskandha.mp3 1,368 11 MB
2014-07-18 Punya Vipaka ha Samma Ditti Naula.mp3 3,278 10 MB
2014-08-04 Upadana Nirodhaya - Kesbewa.mp3 1,784 14 MB
2014-08-10 August Poya Deshana.mp3 1,294 14 MB
2014-08-10 August Poya Discussion.mp3 947 17 MB
2014-08-10 BuddhistTv Kohuwala Nibbana.mp3 1,690 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 1.mp3 992 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 2.mp3 948 12 MB
2014-09-07 Devadutha Sutta - Day Before Poya.mp3 1,003 10 MB
2014-09-08 Poya day 1 Sanatha Sutta.mp3 991 11 MB
2014-09-08 Poya day 2 Discussion.mp3 951 12 MB
2014-09-19 Patichchasamuppada ha Chathurarya Sathya at Naula.mp3 1,643 13 MB
2014-10-05 Pancha Upadanaskandha Naula.mp3 1,489 12 MB
2014-10-08 Poya Deshana - Pancha Upadanaskandha.mp3 1,456 9 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti.mp3 1,032 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti v2.mp3 702 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 2 Discussion.mp3 1,083 11 MB
2014-10-25 Labunoruwa Katina.mp3 1,788 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴