මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013-12-22 Sabbe Sankara 1.mp3 1,190 7 MB
2014-01- Sabbe Sankara 1.mp3 422 7 MB
2014-01- Sabbe Sankara 2.mp3 350 6 MB
2014-01- Sabbe Sankara 3.mp3 327 5 MB
2014-01- Sabbe Sankara 4.mp3 406 6 MB
2014-01-19 Sabbe Sankara 2.mp3 1,070 6 MB
2014-01-26 Sabbe Sankara 3.mp3 1,023 6 MB
2014-02-02 Sabbe Sankara 4.mp3 985 6 MB
2014-02-09 Asankhatha Nivana 1.mp3 1,086 6 MB
2014-02-16 Asankhatha Nivana 2.mp3 1,050 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴