මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
Melbourne Paramitha Vihara ගොනු ගණන: 24 233 MB
Repeated Talks ගොනු ගණන: 12 90 MB
Sydney ගොනු ගණන: 12 98 MB
2014-04-12 Introduction to Rupaupadanaskandhaya.mp3 1,118 10 MB
2014-04-13 Sabba Papassa Akaranam.mp3 1,706 13 MB
2014-04-14 Maha Salayathanika Sutta.mp3 1,278 12 MB
2014-04-16 Salayathana ha Rupaya Pirisinda Dakeema.mp3 1,162 11 MB
2014-04-17 Rupaya Bhavana Upades.mp3 1,162 13 MB
2014-04-18 Day1 Bhavana Poorva Kruthya ha Sakachchava.mp3 1,022 9 MB
2014-04-19 Day2 Dharma Deshana ha Sakachcha.mp3 1,007 11 MB
2014-04-20 Day3 Chathurarya Sathya Discussion.mp3 1,043 11 MB
2014-04-21 Day4 Bhavana Upades Discussion.mp3 956 5 MB
2014-04-23 Rohithassa Sutta v2.mp3 1,126 13 MB
2014-04-25 Chabbisodhana Sutta.mp3 1,194 16 MB
2014-04-26 Rathavineetha Sutta.mp3 1,144 16 MB
2014-04-26 Samma ditti ha margaya.mp3 1,081 5 MB
2014-05-01 Ditti Sampanna Wima Discussion.mp3 1,155 16 MB
2014-05-03 Patichcha Samuppadaya sarala basin - Dandenong Temple.mp3 1,207 16 MB
2014-05-16 Sukuma Rupa.mp3 1,281 15 MB
2014-05-23 Araka Sutta Adelaide.mp3 1,267 6 MB
2014-05-23 Sothapaththi anga Patichchasamuppada ha Rupaya Adelaide.mp3 1,360 11 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴