මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Melbourne Paramitha Vihara Files: 24, Size: 233 MB
Repeated Talks Files: 12, Size: 90 MB
Sydney Files: 12, Size: 98 MB
2014-04-12 Introduction to Rupaupadanaskandhaya.mp3 881 10 MB
2014-04-13 Sabba Papassa Akaranam.mp3 1,471 13 MB
2014-04-14 Maha Salayathanika Sutta.mp3 1,077 12 MB
2014-04-16 Salayathana ha Rupaya Pirisinda Dakeema.mp3 896 11 MB
2014-04-17 Rupaya Bhavana Upades.mp3 958 13 MB
2014-04-18 Day1 Bhavana Poorva Kruthya ha Sakachchava.mp3 803 9 MB
2014-04-19 Day2 Dharma Deshana ha Sakachcha.mp3 768 11 MB
2014-04-20 Day3 Chathurarya Sathya Discussion.mp3 832 11 MB
2014-04-21 Day4 Bhavana Upades Discussion.mp3 731 5 MB
2014-04-23 Rohithassa Sutta v2.mp3 916 13 MB
2014-04-25 Chabbisodhana Sutta.mp3 1,011 16 MB
2014-04-26 Rathavineetha Sutta.mp3 954 16 MB
2014-04-26 Samma ditti ha margaya.mp3 876 5 MB
2014-05-01 Ditti Sampanna Wima Discussion.mp3 920 16 MB
2014-05-03 Patichcha Samuppadaya sarala basin - Dandenong Temple.mp3 975 16 MB
2014-05-16 Sukuma Rupa.mp3 1,080 15 MB
2014-05-23 Araka Sutta Adelaide.mp3 1,072 6 MB
2014-05-23 Sothapaththi anga Patichchasamuppada ha Rupaya Adelaide.mp3 1,169 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴